Kemijoki Oy on jättänyt muistutuksen koskien Lapin ELY-keskuksen hakemusta Kemijoen voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muuttamiseksi

Lapin ELY-keskus on jättänyt keväällä 2017 Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksen Kemijoessa sijaitsevien voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden lupaehtojen muuttamiseksi. Pohjois-Suomen AVI kuulutti hakemuksen 18.6.2020. Kemijoki Oy on normaalin vesioikeudellisen hakemusprosessin mukaisesti toimittanut määräajassa Pohjois-Suomen AVI:lle muistutuksen eli oman näkemyksensä hakemuksesta.

Kemijoki Oy:n näkemyksen mukaan Lapin ELY-keskuksen hakemus velvoitteiden muuttamisesta on vaatimuksiltaan epärealistinen ja ristiriitainen. Hakemuksen tavoitteena olevan itsensä ylläpitävän, täysin luonnonvaraisen vaelluskalakannan luominen Kemi-Ounasjoen vesistöön on mallinnusten mukaan mahdoton saavuttaa.

Hakemus myös perustuu olennaisilta osiltaan virheelliseen tietoon. Keskeisimpiä ongelmallisia kohtia ovat oletettu poikastuotantopotentiaali ja ns. smolttikerroin, jolla tarkoitetaan villien ja viljeltyjen lohien vaelluspoikasten menestymiseroa. Lisäksi muutoshakemuksessa vaaditaan kalateiltä epärealistisen korkeaa toimivuutta.

Vesivoiman vaikutuksia kalataloudelle kompensoidaan lainvoimaisten, viranomaisten valvomien velvoitteiden mukaisesti. Nykyiset velvoiteistutuksiin perustuvat toimenpiteet tuottavat hyvää tulosta ja kompensoivat aiheutetun kalatalousvahingon.

Kemijoki Oy tekee vapaaehtoista vaelluskalatyötä yhteistyössä alueellisten ja paikallisten toimijoiden kanssa huomattavasti istutus- ja tarkkailuvelvoitteita laajemmin. Yhtiön tavoitteena on jo pitkään ollut yhteistyössä ja vapaaehtoisin toimin palauttaa osittainen luonnonvarainen vaelluskalakanta, vaiheittain edeten ja seurantatuloksiin perustuen. Kemijoki Oy:n vapaaehtoisten toimenpiteiden kokonaisuuteen kuuluu mm. mäti- ja pienpoikasistutukset, tutkimus, elinympäristökunnostukset, ylisiirrot sekä parhaiden ratkaisujen etsiminen ja tukeminen nousuhalukkaan vaelluskalakannan luomiseksi. Hyvä esimerkki on padon ohitusratkaisun suunnittelu Taivalkosken voimalaitoksen yhteyteen. Yhtiö otti kesällä 2019 koekäyttöön hydraulisen Kalasydän-kalatien, joka on toiminnassa myös kesän 2020 ajan. Taivalkosken ohitusratkaisun kanssa Kemijoki Oy etenee myös toista polkua jatkamalla kalauoman suunnittelua. Lisäksi yhtiö toteuttaa Isohaaran voimalaitosaltaalla vaelluskalojen telemetriaseurantahankkeen ja tekee elinympäristökunnostuksia.

”Olemme huolissamme vesivoiman toimintaedellytysten heikentymisen vaikutuksista Suomen ilmasto- ja energiapoliittisten tavoitteiden saavuttamiseen, sähköjärjestelmän toimintaan, toimitusvarmuuteen ja energiaomavaraisuuteen. Haluamme varmistaa Kemijoki Oy:n liiketoiminnan jatkuvuuden ja tulevaisuuden, jotta vesivoiman tuotantoedellytykset eivät vaarannu. Vaikka olemme eri mieltä Lapin ELY-keskuksen hakemuksen sisällöstä, voitaisiin nykyistä velvoitetta tarvittaessa tarkistaa vesilain mukaisesti. Tavoitteemme on osittaisen luonnonvaraisen vaelluskalakannan palauttaminen”, Kemijoki Oy:n varatoimitusjohtaja Timo Torvinen toteaa.

Kemijoki Oy on Pohjois-Suomen AVI:lle toimittamassa muistutuksessa ottanut seikkaperäisesti kantaa Lapin ELY-keskuksen hakemukseen ja esittänyt perusteet sekä yksityiskohtaiset perustelut sille, miksi hakemus tulee jättää tutkimatta tai hylätä. 

Lisätietoja:
Timo Torvinen
Varatoimitusjohtaja
Puhelin 020 703 4411
Sähköposti timo.torvinen@kemijoki.fi

Muistutus Pohjois-Suomen AVI:lle 9.8.2020
Liite 1. Prosessiväitekirjelmä
Liite 2. Taloustieteellinen analyysi Lapin ELY-keskuksen ehdottamien uusien kalatalousvelvoitteiden vaikutuksista
Liite 3. Analyysi Lapin ELY-keskuksen Kemijoen kalatalousvelvoitteen muutoshakemuksen kalataloudellisista perusteista
Liite 4. Professori emeritus Erkki J. Hollon asiantuntijalausunto
Liite 5. OTK, VT Timo Kotkasaaren asiantuntijalausunto
Liite 6. Luonnonmukaiset ohitusuomat ja vanhojen uomien vesittäminen, täydennys kalatalousvelvoitteiden muutosehdotusten kustannuslaskelmiin
Liite 7. Huoltovarmuuskeskuksen lausunnot
Liite 8. Ala-Kemijoen luokittelu ja arviointiperusteet toisella suunnittelukaudella
Liite 9. Tarkastelu Kemijoen luokituksesta vesipuitedirektiivin ja siihen liittyvän ohjeistuksen mukaisesti


Lue lisää