Ilmasto

Ilmastonmuutoksen hillintä on keskeinen tavoitteemme. Toimimme Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisesti ja edistämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Vesivoima vähentää osaltaan hiilidioksidipäästöjä ja hillitsee ilmastonmuutosta. Sillä korvataan fossiilisia polttoaineita. Vesivoimatuotannon elinkaaren aikainen hiilijalanjälki on pieni. Säännöstelyaltaissa ja patoaltaissa muodostuu metaanipäästöjä. Voimalaitosten rakentamisessa hiilidioksidipäästöjä syntyy materiaalien ja komponenttien valmistuksesta.

Kemijoki Oy:llä on kaksi keskeistä ilmastotavoitetta ja kummallekin avainmittari. Laitosten kokonaiskäytettävyyden tulee olla hyvällä tasolla. Asetamme sille vuosikohtaisen tavoitteen. Toiseksi joustava vesivoima mahdollistaa muiden uusiutuvien tuotantomuotojen lisäämisen ja yhteiskunnan sähköistymisen ilmastomyönteisellä tavalla. Sen toteutumista seuraamme tuotantomuotojen joustavuudella suhteessa tarpeeseen.

EU:n luokituksessa vesivoima on määritelty ilmastonmuutosta hillitseväksi toiminnoksi. Vesivoiman tuotannon koko elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat alle 100 grammaa CO2-ekvivalenttia per tuotettu kilowattitunti sähköä.

Tietoa kootusti ilmastolinjauksessamme

Kemijoki Oy:n ilmastolinjaus käsittelee muun muassa seuraavia näkökulmia:

  • Ilmastoteeman merkitys liiketoiminnassamme
  • Riskit ja mahdollisuudet
  • Ilmastoasioiden huomioiminen johtamisessa
  • Tavoitteet ja mittarit

Kemijoki Oy:n ilmastolinjaus

Ilmastolinjauksemme noudattaa EU:n ilmastoraportointia koskevia suuntaviivoja sekä Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) -suosituksen periaatteita.

Lue lisää

Lisätietoa ilmastoasioista saat myös yritysvastuuraportistamme.