Talous

Kemijoki Oy on niin sanottu Mankala-yhtiö: tuotamme sähköä osakkaillemme omakustannushintaan. Samalla tuomme merkittävää hyvinvointia toiminta-alueillemme.

Niin sanottuna Mankala-yhtiönä Kemijoki Oy:n pääasiallinen tarkoitus on tuottaa sähköä osakkailleen omakustannushintaan. Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa, A- ja B-sarjan osakkeet. Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Voimalaitoksissamme tuotettu sähkö myydään A-sarjan osakkeenomistajille omakustannushintaan. B-sarjan osakkeenomistajille maksetaan yhtiöjärjestyksessä määrätty osinko.  

Taloudellisena päätavoitteenamme on kustannustehokkuus. Koska toimimme Mankala-periaatteella, taloudellisten tunnuslukujen arviointi ei ole tarkoituksenmukaista liiketoiminnan taloudellisen aseman tai tuloksen ymmärtämiseksi. 

Tuomme merkittävää hyvinvointia toiminta-alueillemme 

Tuomme merkittävää hyvinvointia toiminta-alueillemme sekä suoraan että epäsuorasti. Kiinteistövero on suurin yksittäinen kuluerämme. Maksamme vuosittain jokivarsien kaupungeille ja kunnille lähes 20 miljoonaan euroa kiinteistöveroa, jolla rahoitetaan julkisia palveluja. Tuottamamme vesisähkö hyödyttää esimerkiksi niitä lappilaisia kuntia, jotka omistavat Kemijoki Oy:tä. 

Toimintamallimme luo työllisyyttä Pohjois-Suomeen. Hankimme merkittävän osan toiminnoistamme palveluina kumppaneiltamme, joilta ostamme palveluita vuosittain usealla kymmenellä miljoonalla eurolla.  

Avaintunnusluvut

EMOYHTIÖN AVAINTUNNUSLUVUT (MILJ. EUROA)
2023
2022
2021
Liikevaihto
96,5
68,7
49,6
Liiketoiminnan muut tuotot
1,6
2,9
16,5
Liiketoiminnan kulut pl. kiinteistövero
67,4
47,1
42,4
Kiinteistövero
20,5
19
18,4
Henkilöstölle maksetut palkat ja palkkiot (sisältäen eläke- ja henkilöstösivukulut)
4,9
4,4
4,0
Tilikauden tulos
0,8
0,8
0,8
Taseen loppusumma
523,7
508,4
494,1
Bruttoinvestoinnit
19,9
21,6
20,0
Tutkimus- ja kehitystoiminta
1,3
1,1
0,3
Omavaraisuusaste, %
9,9
10,2
10,4

Rahavirrat sidosryhmille

RAHAVIRRAT KESKEISILLE SIDOSRYHMILLE 2023
Henkilöstö
Henkilöstökulut (sis. eläke- ja muut henkilösivukulut): 4,9 M€
Julkinen sektori
Verot: Kiinteistö- ja tuloverot: 20,7 M€
Yleishyödylliset tahot
Annetut tuet ja lahjoitukset: 41 383 €
Osakkeenomistajat
Omistajille maksetut osingot: 794 576 €
Investoinnit
Investoinnit: 19,9 M€

Katso myös