Tukemisen periaatteet

Kemijoki Oy:n yritysvastuu kattaa monipuolisesti ihmisiin, ympäristöön ja talouteen liittyviä aiheita. Keskitymme kaikessa toiminnassamme sidosryhmiemme ja liiketoiminnan kannalta tärkeisiin asioihin. Olennainen osa yritysvastuutamme on yhteistyö jokivarren ja muiden yhteisöjen kanssa. Kemijoki Oy:n tuki on yhdessä tekemistä ja paikallisuutta.

Osallisuus ja elämän laatu

Monipuolinen kulttuuritarjonta, harrastus- ja urheilumahdollisuudet sekä osallisuus yhteiseen tekemiseen tuovat elämän laatua kaiken ikäisille. Aktiiviset ja elävät kyläyhteisöt ovat erityisen tärkeitä jokivarren elämässä. Huomioimme myös tavoitteellisen ja huippusuorituksiin tähtäävän tekemisen esimerkiksi urheilussa, tieteissä ja taiteissa. Erityistä huomiota kohdistamme lapsiin ja nuoriin liittyviin aloitteisiin.

Luonnonvarojen kestävä käyttö

Kemijoen luonto ja kalasto, muut vesistöt sekä laajemmin luonnon monimuotoisuus ovat hyvin keskeisiä aiheita meille.

Työtä ja toimeentuloa synnyttävät ideat

Pidämme erityisen tärkeänä monipuolista osaamista kerryttävää yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten kanssa. Haluamme myös olla mukana ideoimassa yritystoiminnalle pohjaa luovia hankkeita. Kemijoki Oy ei kuitenkaan rahoita suoraan yksittäisiä aloittavia yrityksiä.

Osallistumisemme muodot

Osallistumisemme muodot vaihtelevat asiantuntija-avusta taloudelliseen tukeen. Keskitymme huolellisesti valittuihin kumppanuuksiin. Emme tue yksittäisiä henkilöitä. Tavoitteenamme on, että yhteistyö hyödyttää molempia osapuolia sekä Lappia ja suomalaista yhteiskuntaa laajemmin. Kemijoki Oy osallistuu myös humanitäärisen avun antamiseen kansainvälisiin kohteisiin esimerkiksi kriisitilanteissa.

Tukea ei myönnetä poliittisille järjestöille, puolueille, vaaliehdokkaille, puoluelehdille, uskonnollisille liikkeille tai yritysten harrastuskerhoille.

Tuen hakeminen

Voit hakea tukea alla olevan lomakkeen kautta. Käsittelemme hakemukset neljä kertaa vuodessa.

Vuoden 2024 tukihakemusten käsittelypäivät ovat: 10.6., 9.9. ja 25.11.

Isot hankkeet neuvotellaan tapauskohtaisesti. Ilmoitamme päätöksestä kaikille hakeneille sähköpostitse.

Tuen hakeminen

Tukihakemus
Tukemisen periaatteet

Kemijoki Oy:n tukihakemusten tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Kemijoki Oy (y-tunnus 0192171-7)

Valtakatu 11

96101 Rovaniemi

vaihde: +358 20 703 4400

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Piia Jumisko

piia.jumisko@kemijoki.fi

Puh. +358 20 703 4418

Rekisterin nimi

Kemijoki Oy:n tukihakemusrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Tietojen käsittely perustuu henkilön tekemään tukihakemukseen. Tietojen käsittelyn tarkoitus on kommunikoida hakijan kanssa tukihakemuksen mahdollisista toimenpiteistä. Tietojen käsittely perustuu Kemijoki Oy:n oikeutettuun etuun; tukihakemukseen.

Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmä ja tietolähteet

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja tukihakemuksen lähettäjästä:

  • tuettavan yhteisön nimi
  • tuen määrä (€)
  • yhteyshenkilön nimi
  • puhelinnumero
  • osoite
  • sähköpostiosoite.

Rekisteri koostuu rekisteröidyn itsensä antamista tiedoista.

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Kemijoki Oy ei luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysajat

Tietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne tahot, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä ko. tietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen henkilötiedon käsittelytarkoituksen vuoksi.

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Muut oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.