Maa- ja vesialueiden hoito ja suojelu

Kemijoki Oy:n toiminta-alueella on tuhansia kilometrejä rantaviivaa ja omistamme laajoja maa- ja vesialueita. Omistamillamme maa- ja vesialueilla toteutamme vapaaehtoisperusteisia ja lupaehtojen mukaisia hoitotöitä.

Kemijoki Oy on Metsähallituksen jälkeen Pohjois-Suomen suurin suojelualueiden omistaja. Omistamme yhteensä 11 yksityistä suojelualuetta. Luontotyypeiltään luonnonsuojelualueemme ja luonnonsuojeluohjelmakohteemme edustavat erityisesti suo- ja metsäekosysteemejä.

Suojelualueiden lisäksi ennallistamme luontoarvoiltaan heikentyneitä alueita. Ennallistamistöiden tavoitteena on parantaa heikentyneiden alueiden tilaa. Monipuolisilla toimenpiteillä pyrimme säilyttämään tai lisäämään erilaisten luontotyyppien ominaispiirteitä.

Suojaus- ja kunnostustoimenpiteiden lisäksi teemme myös muita elinympäristöjen hyvää tilaa ylläpitäviä toimia. Jatkuvat ja säännölliset luonnonhoitotoimet ovat tarpeen erityisesti erilaisissa avoimissa elinympäristöissä, kuten perinnebiotoopeissa, jotka ilman kasvillisuuden säännöllistä niittoa rehevöityvät ja kasvavat umpeen. Metsien osalta luonnonhoidolliset toimenpiteet kohdistuvat usein harvennushakkuisiin.

Otamme paikalliset toiveet huomioon, kun suunnittelemme esimerkiksi rantojen moninaiskäyttöä ja suoritamme rannansuojaustöitä. Tutustu rannansuojaustöihin ja patoturvallisuuteen.

Suojelualueet

Kemijoki Oy toteuttaa monet luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen tähtäävistä toimenpiteistä luonnonsuojelullisin keinoin. Olemme perustaneet suojelualueita uhanalaisten elinympäristöjen ja lajien suojelemiseksi. Työn tavoitteena on luonto- ja maisema-arvojen, eliölajien ja luontotyyppien sekä luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen.

Suojelun avulla pyrimme ehkäisemään ihmisen aiheuttamia muutoksia luonnontilaisessa ympäristössä ja edistämään luonnonvarojen sekä luonnonympäristön kestävää käyttöä.

Olemme luovuttaneet Suomen valtiolle luonnonsuojeluun osoitettuja alueita yhteensä 958 hehtaaria, omistamme yksityisiä suojelualueita 7 894 hehtaaria sekä koskiensuojelulailla ja Ounasjokilailla suojeltuja vesialueita 4 119 hehtaaria.

Seuraamme aktiivisesti suojelualueidemme kuntoa ja toteutamme alueilla tarkoituksenmukaisia hoitotoimenpiteitä. Kartoitamme järjestelmällisesti kaikkia omistuksessamme olevia alueita ja niiden mahdollista soveltuvuutta suojelualueiksi.

Suojelualueiden joukossa on muutamia reheviä lintuvesiä, joista merkittävin on Pruntelin kosteikko.


Katso myös