Johtaminen ja sitoumukset

Yritysvastuuohjelma sisältää työmme painopistealueet, tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet. Kemijoki Oy tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja on sitoutunut Global Compactin periaatteisiin.

Kullekin yritysvastuuohjelman kolmesta pääteemasta olemme asettaneet toimintaa ohjaavia pitkän aikavälin päätavoitteita ja -mittareita. Ohjelma sisältää lisäksi lukuisia muita tavoitteita ja toimenpiteitä. Johto, asiantuntijat ja kumppanimme ovat yhdessä sitoutuneet ohjelman toteuttamiseen.

Kemijoki Oy:n yritysvastuuohjelman 2024-2028 päätavoitteet ja -mittarit

Joustavaa ja uusiutuvaa vesisähköä

Tavoite
Laitosten kokonaiskäytettävyys on hyvällä tasolla

Mittari
Vuosikohtainen %-tavoite

 

Tavoite
Joustava vesivoima mahdollistaa muiden uusiutuvien tuotantomuotojen lisäämisen
ja yhteiskunnan sähköistymisen ilmastomyönteisellä tavalla

Mittari
Kemijoki Oy:n vesisähkötuotannon joustavuus suhteessa kulutukseen, asteikolla -100 % … +100 %

Elinvoimainen luonto ja yhteisöt paikallisesti

Tavoite
Vesivoiman hyväksyttävyys kehittyy Kemijoki Oy:n toiminta-alueilla (Suomi) suotuisasti

Mittari
Suhtautuminen vesivoimaan, asteikolla 1-5

 

Tavoite
Edistämme luonnon monimuotoisuutta tavoitteellisesti

Mittarit
1) Taivalkosken kalauoma käytössä 2028
2) Muiden Rovaniemen alapuolisten voimalaitosten vaellusyhteyksien esisuunnittelu

Merkittävimmiksi arvioitujen 35 kohteen luontoarvojen kartoitus, toimenpidesuunnitelmat ja niiden toteuttaminen

Hyvinvoiva ja osaava joukkue

Tavoite
Työturvallisuus aina etusijalla

Mittari
Nolla tapaturmaa meille tai muille työkohteissamme toimiville

 

Tavoite
Syvennämme kumppanuuksia ja kehitämme yhteistä vesisähköosaamista

Mittari
Kumppanuuksien vastuullisuusarviointi vuosittaisissa katselmuksissa

Periaatteet, vaatimukset ja sitoumukset

Yritysvastuumme keskeiset periaatteet ovat:

Vuoropuhelu

Käymme vuoropuhelua sidosryhmiensä kanssa, myös haastavien asioiden osalta.

Olennaisuus

Keskitymme sidosryhmiemme ja liiketoiminnan kannalta olennaisiin yritysvastuuasioihin.

Avoimuus ja läpinäkyvyys

Kerromme toiminnastamme kattavasti ja avoimesti.

Lakisääteisten vaatimusten noudattaminen on Kemijoki Oy:n toiminnan perusta. Luvat ja velvoitteet ohjaavat yhtiön toimintaa muun muassa patoturvallisuusasioissa, vesistöjen käytössä sekä kala-asioissa.

Eettiset periaatteet määrittelevät yleiset toimintatavat, joiden mukaan kohtelemme toisiamme ja harjoitamme liiketoimintaamme. Yritysvastuutyötämme ohjaavat valtioneuvoston periaatepäätöksen linjaukset yritysvastuusta.

Toimimme kansainvälisten ja kansallisten ilmastotavoitteiden mukaisesti. Edistämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Tuemme yhtiönä erityisesti kuutta YK:n kestävän kehityksen tavoitetta. Olemme myös sitoutuneet YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteen periaatteisiin.

 

 

Avainlippu

Kotimaisuus

Kotimaisuudella on merkittävä rooli vastuullisessa toiminnassamme. Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Avainlippu-tunnukset sekä Kemijoki Oy:n tuottamalle energialle että vesivoimaosaamiseen liittyvälle asiantuntijatyölle.

 


Katso myös