Luonto ja moni­muotoisuus

Luonnon monimuotoisuuden tukeminen ja ilmastonmuutoksen hillitseminen ovat keskeisiä strategisia valintojamme. Luontokadon ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarvitaan koko yhteiskunnan panos, ja tässä työssä Kemijoki Oy tarjoaa panoksensa tavoitteiden saavuttamiseksi.

Vesivoima on ilmastonmuutosta hillitsevä, uusiutuva ja vähäpäästöinen sähköntuotantomuoto. Osa ilmastonmuutosta hillitsevistä toimista on myös luonnon monimuotoisuuden kannalta hyödyllisiä. Haluamme omalta osaltamme minimoida vaikutuksiamme luontokatoon ja huomioimme luonnon monimuotoisuuden toiminnassamme niin strategian kuin käytännönkin tasolla.

Luonnon monimuotoisuudella eli biodiversiteetillä tarkoitetaan maapallolla esiintyvää elävää luontoa ja sen kirjoa maailmassa tai tietyssä luontotyypissä.

Luonnon monimuotoisuusohjelma (LUMO) vuosille 2022–2030

Luonnon monimuotoisuusohjelmamme on jatkoa pitkäaikaiselle työllemme luonnon ja ympäristön hyväksi. Ohjelman tarkoituksena on edistää ja ylläpitää luonnon monimuotoisuutta ja varmistaa, että toimintamme tukee jatkossakin ilmastonmuutoksen hillintää ja hallintaa.

 • Lähestymisemme luonnon monimuotoisuuteen

  • Omistamme 20 vesivoimalaitosta, joista 16 sijaitsee Kemijoen vesistöalueella.
  • Jokivarsien ranta-alueet ovat pääosin omistuksessamme.
  • Rannoillamme on luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta tärkeitä luontotyyppejä, kuten avoimia törmiä, perinnemaisemia, luonnontilaisia soita, kosteikkoja ja vanhoja metsiä.
  • Jokiympäristössämme on lisäksi kunnostettuja kalojen lisääntymisalueita.
  • Omistamme metsää yhteensä noin 42 000 hehtaaria.
  • Toimintaympäristömme alueelta tunnistetut perinnebiotoopit painottuvat pääosin Kitisen alueelle ja Kemijoen pääuoman varrelle.
 • Ohjelman lähtökohdat ja tarkoitus

  • Edistää ja ylläpitää luonnon monimuotoisuutta
  • Varmistaa, että yhtiön toiminta jatkossakin tukee ilmastonmuutoksen hillintää ja hallintaa
  • Tukea EU:n biodiversiteettistrategian tavoitetta luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi
  • Toteuttaa luontoalueita, joiden arvo luonnon monimuotoisuudelle ja ihmisten virkistykselle on nettopositiivinen nykytilaan verrattuna
 • Keskeiset tavoitteet

  • Luonnon monimuotoisuuden indikaattoreiden kehittäminen
  • Sitoutuminen vaelluskalojen vaellusyhteyksien luomiseen Ounasjoelle ja virtavesien elinympäristökunnostuksien toteuttamiseen
  • Ekologisen kompensaation toteuttamismahdollisuuksien kartoittaminen toimialueellamme niin vesistöissä kuin maa-alueilla
  • Kemijoki Oy:n omistamien alueiden hiilitaseen ja sen kompensointimahdollisuuksien tarkentaminen
  • Luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisen kannalta tärkeiden maa- ja vesialueiden kartoittaminen vuoteen 2027 mennessä

Aiheeseen liittyviä materiaaleja ja linkkejä


Katso myös