Yhtiökokous, hallintoneuvosto ja hallitus 

Kemijoki Oy:n ylintä päätöksentekovaltaa käyttää yhtiökokous. Yhtiöllä on hallintoneuvosto, jonka keskeisin tehtävä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa sekä antaa hallitukselle ohjeita laajakantoisissa tai periaatteellisesti tärkeissä asioissa. Kemijoki Oy:n hallitus taas vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan järjestämisestä lainsäädännön, yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokouksen antamien ohjeiden mukaisesti. 

 • Yhtiökokous

  Yhtiön ylintä päätöksentekovaltaa käyttää yhtiökokous. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä Rovaniemellä tai Helsingissä. Kutsun yhtiökokoukseen toimittaa hallitus. Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan yhtiön osakkaille kirjatuissa kirjeissä, jotka postitetaan osakasluetteloon merkityille osakkaille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai milloin se lain mukaan on muuten pidettävä. 

  Varsinainen yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan sille kuuluvista asioista, joita ovat muun muassa 

  • tilinpäätöksen vahvistaminen 
  • taseen osoittaman voitonjaon käyttämisestä päättäminen 
  • hallituksen, hallintoneuvoston ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen 
  • hallintoneuvoston ja hallituksen sekä tilintarkastajan palkkioiden määrääminen 
  • hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 
  • hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten valinta 
  • hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta 
  • tilintarkastajien valinta 
  • muut osakeyhtiölain yhtiökokoukselle määräämät tehtävät. 
 • Hallintoneuvosto

  Kemijoki Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan hallintoneuvoston keskeisin tehtävä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa sekä antaa hallitukselle ohjeita laajakantoisissa tai periaatteellisesti tärkeissä asioissa. Lisäksi hallintoneuvosto antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta. Hallintoneuvosto kokoontuu säännönmukaisesti kerran kevätkaudella ja kerran syyskaudella sekä lisäksi tarvittaessa. 

  Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään kuusi ja enintään yksitoista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston puheenjohtajan ja hallintoneuvosto keskuudestaan varapuheenjohtajan.   

  Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston ohjeen mukaisesti puheenjohtajan kokouspalkkio on 800 euroa, varapuheenjohtajan 600 euroa ja jäsenten 500 euroa. 

  Hallintoneuvoston kokoonpano 27.3.2024 lähtien

  • Kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä, puheenjohtaja
  • Kansanedustaja Miko Bergbom
  • Kansanedustaja Juha Hänninen
  • Kansanedustaja Markus Lohi
  • Kansanedustaja Krista Mikkonen
  • Lakiasiainjohtaja Juha Mäkelä
  • Johtaja Merja Paavola
  • Kansanedustaja Sara Seppänen
  • Johtaja Stefan Sundman
  • Kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio
  • Johtaja Maiju Westergren
 • Hallitus

  Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan järjestämisestä lainsäädännön, yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokouksen antamien ohjeiden mukaisesti. Työjärjestyksensä mukaisesti hallitus 

  • vahvistaa yhtiön strategian 
  • ohjaa ja valvoo Kemijoki Oy:n toimintaa 
  • vahvistaa organisaatiorakenteen 
  • nimittää johdon 
  • päättää toimitusjohtajan ja johdon palkkaeduista ja palkkiojärjestelmästä 

  Hallituksen palkka-asioita käsittelevä työryhmä valmistelee hallituksen käsiteltäväksi johdon palkkaetuja ja palkkiojärjestelmää koskevat asiat sekä organisaatiomuutokset. Työryhmään kuuluvat hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi hallituksen keskuudestaan valitsema jäsen. 

  Johto raportoi toiminnasta, taloudesta, riskeistä ja ympäristöön liittyvistä asioista säännönmukaisesti hallitukselle. Keskeiset toimintaperiaatteet tarkastetaan ja merkittävimmät riskit käsitellään vuosittain hallituksessa. 

  Hallitus laatii itselleen vuosittain vuosisuunnitelman. Suunnitelmaan sisältyy kokousaikataulu, kussakin kokouksessa käsiteltävät tärkeimmät asiat ja käynti toiminta-alueella. Vuosisuunnitelmaan pyritään sisällyttämään myös vuoden aikana odotettavissa olevat, normaalista poikkeavat tapahtumat. Samalla tarkistetaan, onko hallituksen työjärjestys ajan tasalla. Hallitus arvioi omaa toimintaansa vuosittain. 

  Hallitukseen kuuluu vähintään kuusi ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksessa on tällä hetkellä seitsemän jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja hallitus keskuudestaan varapuheenjohtajan. Jäsenistä vähintään viiden tulee olla osakkaiden edustajia. Hallintoneuvoston puheenjohtajalla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa. 

  Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston ohjeen mukaisesti puheenjohtajan kuukausipalkkio on 1600 euroa, varapuheenjohtajan 850 euroa ja jäsenen 720 euroa. Hallituksen kokouspalkkio on 600 euroa. 

  Hallituksen kokoonpano 27.3.2024 lähtien

  • Vice President, Hydro, Mikael Lemström, Fortum Oyj, puheenjohtaja
  • Toimitusjohtaja Timo Virikko, Rovakaira Oy, Ounastuotanto Oy ja Neve Oy, varapuheenjohtaja
  • Neuvotteleva virkamies, Katariina Sillander, Valtioneuvoston kanslia
  • Head of Sustainability Risks and M&A, Anne Simolinna, Neste Oyj
  • Vice President Project & Engineering, Head of Hydro Finland, Tuomo Sinisalmi, Fortum Oyj
  • Toimitusjohtaja Olli Sirkka, Helen Oy

  Hallituksen palkkiotyöryhmän kokoonpano: Mikael Lemström (puheenjohtaja), Katariina Sillander ja Olli Sirkka.

  Hallituksen investointityöryhmän kokoonpano: Mikael Lemström (puheenjohtaja), Timo Virikko, Anne Simolinna ja Tuomas Timonen.

Palkitseminen 

Henkilöstön ja johdon tulospalkkiot sekä niiden määräytyminen ovat valtion omistajaohjauksen ohjeiden mukaiset. 

Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten palkkioista päättää Kemijoki Oy:n yhtiökokous. Hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkio ja hallituksen jäsenille kuukausipalkkio sekä kokouspalkkio. 

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja johdon palkkaeduista ja palkkiojärjestelmistä sekä asettaa vuosittain toimitusjohtajalle ja johdolle tulospalkkiotavoitteet. Lisäksi hallitus päättää henkilöstön palkkiojärjestelmän rakenteesta. Henkilöstön ja johdon tulospalkkiot sekä niiden määräytyminen ovat valtion omistajaohjauksen ohjeiden mukaiset (Valtioneuvoston omistajapoliittinen periaatepäätös 2020). 

Sisäinen tarkastus 

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on arvioida Kemijoki Oy:n hallituksen päättämällä tavalla yhtiön toiminta- ja valvontajärjestelmien toimivuutta sekä osallistua tarvittaessa järjestelmien kehittämiseen. Kemijoki Oy:n hallitus on hyväksynyt sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen. 

Sisäinen tarkastus hankitaan ulkopuolisena palveluna. Sisäisessä tarkastuksessa noudatetaan yhtiön arvoja sekä sisäisen tarkastuksen kansainvälisten ammattistandardien periaatteita ja eettisiä sääntöjä. Arvioinneista raportoidaan yhtiön hallitukselle, joka käsittelee mahdolliset havaitut vakavat poikkeamat. Sisäisen tarkastuksen vuosittainen toimintasuunnitelma hyväksytään hallituksessa. 

Tilintarkastaja 

Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan sekä päättää tilintarkastajan palkkiosta.  

Kemijoki Oy:n tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heidi Hyry.