Ympäristötarkkailu

Seuraamme vesivoimatuotannossa olevien jokien ja varastoaltaiden tilaa jatkuvasti muun muassa kalakantoja, veden laatua ja rantaeroosiota tarkkailemalla. Osallistumme useisiin vesivoimaa ja sähköntuotantoa koskeviin tutkimushankkeisiin, joilla edistetään energia-alan ympäristöasioiden kehittämistä.

Raportteihin voi tutustua Julkaisut ja raportit -sivulla.

Kalatarkkailu

Voimalaitosrakentamisesta aiheutuneiden haittojen kompensoimiseksi asetettuun kalatalousvelvoitteeseen kuuluu istutusten lisäksi niiden tuloksellisuuden seuranta sekä joki- että merialueella. Käytämme kalataloustarkkailuun noin 100 000 euroa vuodessa.

Kalataloustarkkailun tulokset osoittavat, että velvoiteistutetut kalat muodostavat merkittävän osan saaliista niin joki- kuin merialueella. Tarkkailutulosten perusteella olemme kehittäneet velvoiteistutuksia kalastajien kannalta tarkoituksenmukaisemmiksi.

Kalataloudellisessa tarkkailussa käytettäviä menetelmiä ovat kalastuskirjanpito, kalamerkinnät, kalakantanäytteet, koekalastukset ja kalastustiedustelut. Sähkökalastuksella seurataan pienpoikasistutusten tuloksellisuutta.

Veden laatu

Seuraamme veden laatua laajasti Kemijoen vesistöalueella. Lisäksi tarkkailemme kalojen elohopeapitoisuuksia. Havaintopaikkoja on Lokan ja Porttipahdan varastoaltaissa ja niiden alapuolissa jokivesissä, Kemijärvessä ja sen sivuvesissä sekä pääuoman voimalaitosaltailla. Tarkkailujen tavoitteena on tuottaa tietoa veden laadusta ja vesiympäristön tilasta sekä siihen vaikuttavista tekijöistä.

Vastaamme myös Lokan ja Porttipahdan sekä niiden alapuolisten jokien veden laadun tarkkailusta. Kemijärvellä ja sen alapuolisella Kemijoella vaikutustarkkailu toteutetaan yhteistarkkailuna yhdyskuntien jätevedenpuhdistamojen ja kalanviljelylaitosten kanssa. Yhteistarkkailua hoitaa Kemijoen vesiensuojeluyhdistys ry.

Lokan ja Porttipahdan varastoaltaiden veden laatu on parantunut altaiden ikääntyessä ja vastaa jo monelta osin pohjoissuomalaisten järvien keskitasoa. Kalojen elohopeapitoisuudet ovat olleet tasaisessa laskusuunnassa sekä varastoaltailla että Kitisellä.