Kemijoen käytöstä usein kysyttyä

Usein kysytyt kysymykset Kemijoen käytöstä

 • Millä perusteilla Kemijoki Oy tekee rannansuojauksia yksityisten omistamille rannoille?

  Kemijoki Oy:lle asetetut lupaehdot velvoittavat meidät vahvistamaan tonttien, talouskeskusten tai muuhun erityiseen käyttöön varattujen alueiden rantoja vahinkojen ja haittojen estämiseksi sekä korjaamaan rantojen kulumisen. Velvoite koskee rantakiinteistöjä, jotka ovat olleet erityiskäytössä – esimerkiksi asuntona tai kesämökkinä – ennen voimalaitoksen rakentamista, tai ennen kuin virtaamiin vaikuttaneet voimalaitosten tehonnostot on tehty. Tutustu velvoitteisiimme Sääntely ja velvoitteet -sivulla.

  Vaikka Kemijoki Oy:llä ei olisi rannansuojausvelvoitetta, yhtiö saattaa olla velvollinen korvaamaan rannoille aiheutuneen vahingon. Kun rantakiinteistö ei ole erityiseen käyttöön varattu alue, ranta voidaan jättää vahvistamatta. Tällöin vahingot korvataan rahalla, ja korvauksen suuruus riippuu maa-alueen käyttötarkoituksesta. Korvattavan vyörymän suuruus mitataan viiden tai kymmenen vuoden välein.

  Nojopuut poistetaan tarvittaessa niin, että puut jäävät maanomistajan käyttöön. Muussa tapauksessa puuston arvo korvataan maanomistajalle.

 • Mitkä alueet kuuluvat vyörymäkartoituksen piiriin?

  Vyörymäkartoituksia tehdään vahinkoalueilla, jotka eivät ole olleet erityiskäytössä – esimerkiksi asuntona tai kesämökkinä – ennen joen valjastamista tai ennen kuin virtaamiin vaikuttaneet voimalaitosten tehonnostot on tehty. Vyörymäkohdista on laadittu tarkka kartta, johon on merkitty tilanne ennen säännöstelyä tai tehonnostoa ja jonka avulla vyörymisen suuruus voidaan todeta.

  Teemme vyörymäkartoituksia lupaehdoissa määritellyissä kohteissa viiden tai kymmenen vuoden välein, alueesta riippuen. Korvaamme maanomistajien menetykset neliöhinnan perusteella. Lähetämme korvaussopimukset kiinteistönomistajille ilman erillistä hakemusta kirjepostina.

 • Mikä ero rannansuojauksilla ja konekunnostuksilla on?

  Vesistön säännöstely sekä vesivoimalaitosten käyttö aiheuttaa rantojen eroosiota. Rannansuojauksilla eli pengertämällä maata rannoille ehkäisemme vesistön säännöstelyn aiheuttamia rantatörmien vyörymiä. Jo kertaalleen suojattu ranta-alue voidaan siistiä tarvittaessa kaivinkonetyönä. Konekunnostukset eli vanhojen rannansuojauksien korjaukset toteutamme kevättalvella.

 • Mitä ”velvoitetyö” tarkoittaa?

  Vesilaki ohjaa vesien käyttöä ja rakentamista. Vesivoimalaitoksen rakentamiseen ja käyttöön tarvitaan aina vesilain mukainen lupa. Toteutamme luvissa asetetut lakisääteiset velvoitteet ja lupaehdot osin ”velvoitetöinä”, kuten rannansuojauksina. Tutustu velvoitteisiimme Sääntely ja velvoitteet -sivulla.

 • Saako omaan kiinteistöön rajautuvalta Kemijoki Oy:n kiinteistöltä kaataa puita?

  Kemijoki Oy:n omistamalta rantakaistalta saa kaataa puita, mutta ei ilman lupaa. Puunkaatoon oman tontin kohdalta tarvitaan suostumus Kemijoki Oy:ltä. Kerro lupaa pyytäessäsi kiinteistötunnuksen lisäksi kaadettavien rankojen määrä, ja lähetä meille kuvia rantakaistalta kaadettavista puista. Ota yhteyttä asiassa aluepäällikköihimme. Mahdollisesta kaadettavan puuston arvon korvauksesta sovitaan aina erikseen.

 • Onko laiturin rakentamiseen kysyttävä lupa vesialueen omistajalta?

  Laiturin voi rakentaa, vaikka ei olisikaan vesialueen omistaja. Hankkeen onnistumiseksi on suunnitteluvaiheessa tärkeää olla yhteydessä ELY-keskukseen ja vesialueen omistajaan. Myös muista mahdollisista toimista – kuten ruoppauksesta tai koneellisesta vesikasvien niitosta – on tehtävä viranomaiselle toimenpideilmoitukset sekä tarvittaessa haettava viranomaiselta tarvittavat luvat.

  On hyvä huomata, että Kemijoki Oy ei korvaa lupaehtojen määräämissä rajoissa tapahtuvan vesistön säännöstelyn tai tulvien aiheuttamia vahinkoja laitureille, vaikka yhtiö olisikin myöntänyt luvan laiturin rakentamiselle.

 • Olen aloittamassa rakennushanketta. Koskeeko naapurien kuuleminen myös Kemijoki Oy:tä?

  Rantakiinteistöjen omistajien on annettava tieto rakennuslupahakemuksen vireille tulemisesta kaikille naapurikiinteistöille, Kemijoki Oy vesialueen omistajana mukaan lukien. Naapureille on annettava myös tilaisuus esittää huomautuksensa suunnitelmasta. Kuulemislomakkeen voi toimittaa Kemijoki Oy:lle joko palautejärjestelmän kautta tai sähköpostitse Ota yhteyttä -sivumme kautta.

 • Tarvitaanko vainajan tuhkan sirotteluun vesistöön lupa?

  Vainajan tuhkien sirottelulle tarvitaan maa- tai vesialueen omistajan suostumus. Ilmoita lupaa hakiessasi Kemijoki Oy:lle kiinteistötunnus sekä yksilöity kohta kiinteistöllä, johon tuhkat sirotellaan. Tarvitsemme lupaa varten myös tiedon vainajan henkilöllisyydestä sekä tuhkien sirottelijasta.

Kemijoki Oy:n omistamien kiinteistöjen ja alueiden myynti ja vuokraus