Ympäristö

Ympäristövaikutusten tunnistaminen ja niiden vähentäminen ovat keskeinen osa toimintaamme. Keskitymme erityisesti jokiympäristön hoitoon, kalastoon ja jokiveden laatuun.

Vesi ei likaannu tai saastu, kun se juoksutetaan voimalan läpi, eikä vesivoiman tuotannosta synny kiinteää jätettä. Vesivoiman rakentamisesta ja tuotannosta aiheutuvat ympäristövaikutukset ovat pääosin paikallisia. Merkittävimpiä vaikutuksia ovat väliaikaiset tai pysyvät muutokset vesiluonnossa ja kalakannoissa sekä maisemamuutokset.

Vesivoiman rakentaminen muokkaa jokimaisemaa järvimäisemmäksi. Lisäksi padot, voimalat ja sähkölinjat näkyvät lähimaisemassa. Osa jokivarren elinympäristöistä muuttuu vesivoiman rakentamisen ja tuotannon seurauksena, mikä vaikuttaa joidenkin lajien paikallisiin kantoihin.

Padot vaikuttavat jokien kalakantoihin, sillä ne estävät kaloja nousemasta joen ylävirtaan. Padot muodostavat esteen myös joella liikkuville veneilijöille. Säännöstelyn aiheuttamat muutokset pinnankorkeudessa ja virtausnopeudessa voivat vaikuttaa kalakantoihin ja muuhun vesiekologiaan sekä jokivarsien virkistyskäyttöön.

Vähennämme toimintamme ympäristövaikutuksia

Vesivoimarakentamisessa ja vesivoiman tuotannossa tulee aina huomioida paikallinen ympäristö ja asukkaat. Haluamme olla edelläkävijäyritys vesivoimatuotannon ympäristöasioissa. Ehkäisemme, lievennämme ja seuraamme ympäristövaikutuksia viranomaisten hyväksymien suunnitelmien mukaisesti ja vapaaehtoisin toimin.

Selvitämme toimintamme vaikutukset elinympäristöihin aina ennakkoon. Suuremmissa hankkeissa teemme hankekohtaisen ympäristövaikutusten arvioinnin erityisessä YVA-menettelyssä. Pienempien hankkeiden kohdalla selvitämme alueen luontoarvot luontokartoituksilla. Niissä pyritään löytämään alueen arvokkaat kasvi- ja eläinlajit.

Työtämme ohjaavat ympäristöperiaatteet ja -tavoitteet

Ympäristöperiaatteet ja -päämäärät sekä niistä johdetut vuositavoitteet ohjaavat toimintaamme. Tavoitteet liittyvät vesivoimatuotannon käyttöön ja lisäämiseen kestävin periaattein, ympäristövahinkoriskien ehkäisemiseen sekä vesivoiman tuotannosta aiheutuvien haitallisten ympäristövaikutusten lieventämiseen.

Ympäristötyöt

Rakennamme ja tuotamme vesivoimaa paikallisen ympäristön kannalta kestävästi. Parannamme jokivarren elinympäristöjä ja viihtyisyyttä.

Teemme rannansuojauksia, maisemointeja ja raivauksia vuosittain. Töiden suunnitteluvaiheessa kuuntelemme alueen asukkaiden toiveita. Helpotamme joen monenlaista käyttöä muun muassa rakentamalla ja kunnostamalla veneenlaskupaikkoja ja tekemällä kelkkailijoille ylityssiltoja.

Arvokkaita kasvi- ja eläinlajeja sekä niiden elinympäristöjen säilymistä edesautamme siirtämällä veden alle jäävää maa-ainesta, kasvillisuutta tai siemeniä uusille maisemointialueille sekä kunnostamalla vastaavanlaisia elinympäristöjä muualla. Arvokkaiden luontokohteiden läheisyydessä pyrimme ajoittamaan raivaus-, rakennus- ja maisemointityöt lisääntymiskauden ulkopuolelle.

Maksamme vuosittain yli 200 000 euroa lupaehtojen mukaisia kalatalousmaksuja Kemijärvellä, Lieksanjoella ja Kymijoella.


Katso myös