Tuotannon suunnittelu ja valvonta

Joen luonnonolosuhteet eri vuodenaikoina ovat merkittävin vesivoimatuotannon suunnitteluun vaikuttava tekijä. Luonnonolosuhteiden lisäksi tuotannonsuunnittelussa huomioidaan sähkön kulutus sekä joen monet käyttäjät, esimerkiksi kelkkailijat, kalastajat ja veneilijät.

Tuotannon suunnittelu ja valvonta

Vesivoiman tuotannossa energia varastoidaan vetenä järviin ja varastoaltaisiin sekä voimalaitosaltaisiin. Varastoaltaita käytetään lähinnä vuodenaikojen vaihtelun mukaisten tuotantotarpeiden täyttämiseen, kun taas heti voimalaitosten yläpuolella sijaitsevilla voimalaitosaltailla pyritään vastaamaan vuorokauden aikaisiin kulutuksen vaihteluihin.

Vesivoimatuotannon lupaehdot määräävät vesistöjen vedenkorkeus- ja virtaamavaihteluiden rajat. Seuraamme ja valvomme lupaehtojen mukaista vesistön käyttöä jatkuvasti. Nopeasti muuttuvat sääolosuhteet tai voimalaitosten viat sekä muut häiriöt voivat johtaa poikkeamiin, joista raportoimme viranomaiselle.

Vuodenajat rytmittävät tuotantoa

Keväällä lumen sulaminen käynnistyy ja tulva alkaa. Tulvan aikana täytetään varastoaltaita, joista vettä voidaan vastaavasti kuivempana aikana ja talvella juoksuttaa voimantuotantoon.

Kesällä vesivoimaa tuotetaan pääasiassa sadevedestä. Kuivina aikoina, kuten pitkien hellejaksojen aikana, vettä voidaan ottaa myös Lokan ja Porttipahdan varastoaltaista.

Syksyllä ilman kylmeneminen ja öiden pimentyminen lisää sähkönkulutusta ja päivän ja yön sekä viikon ja viikonlopun välistä eroa. Hiljalleen altaista aletaan juoksuttaa enemmän vettä ja altaiden pinnat lähtevät vähitellen laskuun.

Taulukko: Vesivarastojen tilanne vuoden 2016 lopussa ja vuotta aikaisemmin

LOKKA PORTTI-
PAHTA
KEMI-
JÄRVI
OLKKA-
JÄRVI
YHTEENSÄ
Säännöstelyrajat +N43
Yläraja + m 245,00 245,00 149,00 99,00
Alaraja + m 240,00 234,00 142,00 97,00
Varastointikyky
Nettotilavuus milj.m3 1444 1097 1067 27 3635
Energiasisältö 1) GWh 675 530 297 5 1507
Varasto 31.12.2015
Vedenkorkeus +m 244,19 244,13 148,43 98,83
Varasto 1) GWh 535 450 256 4,5 1246
Täyttöaste % 79 85 86 90 85
Käyttö
Altaaseen virrannut milj.m3 1248 2476 12331 1808 17 863
Altaasta juoksutettu milj.m3 1287 2494 12582 1807 18 170
Varasto 31.12.2016
Vedenkorkeus +m 244,08 244,03 147,34 98,88
Varasto 1) GWh 516,5 441,9 186,3 4,7 1149
Täyttöaste + m 77 83 63 93 78
Varaston muutos
2016 GWh -18 -9 -70 0,2 -97
1) Kemijoki Oy:n voimalaitosten osuus