Pöyliöjärven patojen korotustyöt käynnistyvät kesäkuun alkupuolella

Aloitamme Pöyliöjärven patojen korotustyöt 5. kesäkuuta 2023. Töiden arvioitu kesto on noin neljä kuukautta. Hanke toteutetaan siten, että yleiset kaavatiet ovat töiden ajan käytössä.

Korotettavat patojaksot sijoittuvat Kemijärven kaupungin keskustan alueelle välille Särkikangas–Sairaala. Korotamme patoja yhteensä 2,6 kilometrin matkalla eri patojaksoilla 10–80 senttimetriä. Korotamme patojen moreenista tiivisterakennetta ja viimeistelemme padot pintakerroksilla. Poistamme samalla patojaksojen päälle paikoitellen muodostunutta puustoa. Korotuksen jälkeen padon tiivisterakenteen yläpuoliset rakennekerrokset ja liikenneväylät rakennetaan vastaamaan korotusta edeltänyttä tilannetta.

Korotettavia Pöyliöjärven maapatojaksoja on yhteensä viisi, joista yhtä on jo korotettu 5-tien päällystystyön yhteydessä kesällä 2022. Maapato 1:n korotuksen suuruus oli 10 senttimetriä ja se tehtiin kokonaisuudessaan tien päällysteellä.

Kuvassa korotettavat Pöyliöjärven maapatojaksot

Esittelimme korotushanketta yleisötilaisuudessa Kemijärven kaupungin valtuustosalissa 15.5. Tilaisuus oli jatkumoa kahdelle hankkeen valmisteluvaiheessa järjestetylle yleisötilaisuudelle.

Patoja korotetaan viranomaisten vaatimuksesta

Pöyliöjärven padot ovat osa Kemijärven säännöstelyrakenteita, jotka suojaavat Kemijärven kaupungin keskustaa tulvavahingoilta. Patojen korotuksen taustalla on valtakunnallisena patoturvallisuusviranomaisena toimivan Kainuun ELY-keskuksen esitys patojen korottamisesta siten, että ne vastaavat muutostöiden jälkeen mitoitukseltaan uudistetun patoturvallisuuslain vaatimuksia. Patojen korotus ei muuta Kemijärven lupaehtoja tai säännöstelykäytäntöjä.

Korotustyön suunnittelijana toimii Mitta Oy, rakennuttajakonsulttina Infrasector Oy sekä urakoitsijana Napapiirin Kuljetus Oy. Kemijoki Oy:llä on Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (PSAVI) myöntämä vesilain mukainen lupa korottaa ja laajentaa Pöyliöjärven kohdalla olevia patoja. Huomioimme patojen korotustöissä alueen rauhoitettujen ja uhanalaisten lajien edellyttämät toimenpiteet, ja lupaehtoihin sisältyy muun muassa työnaikaista vesistötarkkailua.

Suomen merkittävimpänä vesivoiman tuottajana Kemijoki Oy omistaa kilometreissä mitattuna eniten patoja koko maassa, yhteensä noin 85 kilometrin verran. Investoimme määrätietoisesti tuotantovarmuutta ja tuotantojärjestelmän turvallisuutta lisääviin kohteisiin, kuten patojen kunnosta ja patoturvallisuudesta huolehtimiseen.

Infolaatikko:

Patoturvallisuusviranomainen on luokitellut Pöyliön padot luokkaan 1. Patoturvallisuuslain mukaanpato sijoitetaan vahingonvaaran perusteella seuraaviin luokkiin:

1-luokan pato: aiheuttaa onnettomuuden sattuessa vaaran ihmishengelle ja terveydelle, taikka huomattavan vaaran ympäristölle tai omaisuudelle.

2-luokan pato: saattaa aiheuttaa onnettomuuden sattuessa vaaraa terveydelle, taikka vähäistä suurempaa vaaraa ympäristölle tai omaisuudelle.

3-luokan pato: saattaa aiheuttaa onnettomuuden sattuessa vain vähäistä vaaraa.

 

Lisätietoja

Kari Pehkonen
Patoturvallisuuspäällikkö
Kemijoki Oy
Sähköposti kari.pehkonen@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4450


Lue lisää