Vesivoima ja ympäristö

Ilmastoystävällisenä sähkön tuotantomuotona vesivoimalla on tärkeä rooli hiilineutraalin energiajärjestelmän rakentamisessa. Vesivoiman ympäristövaikutukset ovat pääosin paikallisia. Vesivoiman rakentaminen ja tuotanto vaikuttavat esimerkiksi vesiluontoon, kalakantoihin, maisemaan ja joella liikkumiseen.

Vesivoima ja ympäristö

Vesivoima on kotimainen, ilmastoystävällinen ja uusiutuva energialähde. Reilu kolmannes Suomessa tuotetusta uusiutuvasta sähköstä on vesivoimaa. Tästä Kemijoki Oy tuottaa kolmanneksen. Säätövoimana vesivoima mahdollistaa säästä riippuvaisen tuuli- ja aurinkoenergian tuottamisen sähköjärjestelmään ja tukee yhteiskunnan sähköistymistä ilmastonmuutosta hillitsevällä tavalla.

Ilmastonmuutoksen hillintä on keskeinen tavoitteemme. Toimimme Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisesti ja edistämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Yksi tärkeimmistä tehtävistämme on olla olennainen osa Suomen kehittyvää sähköjärjestelmää. Suomi pyrkii nousemaan hiilineutraalin ja kustannustehokkaan sähköjärjestelmän edelläkävijämaaksi. Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

EU laatii luokitusjärjestelmää ilmastonmuutosta hillitseville toiminnoille. Luokituksessa vesivoima on määritelty ilmastonmuutosta hillitseväksi toiminnoksi, sillä sen tuotannon koko elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat alle 100 grammaa CO2-ekvivalenttia per tuotettu kilowattitunti sähköä. Lue lisää Kemijoki Oy:n ilmastolinjauksesta.

Kartoitimme tarkasti myös Sierilän voimalaitoksen elinkaaren aikaiset ilmastovaikutukset ja kasvihuonepäästöt. Elinkaarianalyysin mukaan Sierilän voimalaitos tukee Suomen ja EU:n ilmastotavoitteita. Lue lisää elinkaarianalyysista.

Vesivoiman ympäristövaikutukset 

Vesi ei likaannu tai saastu, kun se juoksutetaan voimalan läpi, eikä vesivoiman tuotannosta synny kiinteää jätettä. Vesivoiman rakentamisesta ja tuotannosta aiheutuvat ympäristövaikutukset ovat pääosin paikallisia. Merkittävimpiä vaikutuksia ovat väliaikaiset tai pysyvät muutokset vesiluonnossa ja kalakannoissa sekä maisemamuutokset.

Vesivoiman rakentaminen muokkaa jokimaisemaa järvimäisemmäksi. Lisäksi padot, voimalat ja sähkölinjat näkyvät lähimaisemassa. Osa jokivarren elinympäristöistä muuttuu vesivoiman rakentamisen ja tuotannon seurauksena, mikä vaikuttaa joidenkin lajien paikallisiin kantoihin.

Padot vaikuttavat jokien kalakantoihin, sillä ne estävät kaloja nousemasta joen ylävirtaan. Padot muodostavat esteen myös joella liikkuville veneilijöille. Säännöstelyn aiheuttamat muutokset pinnankorkeudessa ja virtausnopeudessa voivat vaikuttaa kalakantoihin ja muuhun vesiekologiaan sekä jokivarsien virkistyskäyttöön.

Vesivoimarakentamisessa ja vesivoiman tuotannossa tulee aina huomioida paikallinen ympäristö ja asukkaat. Ehkäisemme, lievennämme ja seuraamme ympäristövaikutuksia viranomaisten hyväksymien suunnitelmien mukaisesti ja vapaaehtoisin toimin.

Lue, miten Kemijoki Oy vähentää vesivoiman tuotannon ja rakentamisen ympäristövaikutuksia.

G-FPR4QN6Z05