Vesivoima ja ympäristö

Uusiutuvan ja päästöttömän vesivoiman ympäristövaikutukset ovat pääosin paikallisia. Vesivoiman rakentaminen ja tuotanto vaikuttavat esimerkiksi vesiluontoon, kalakantoihin, maisemaan ja joella liikkumiseen.

Vesivoima ja ympäristö

Vesivoima on päästötön ja uusiutuva energialähde. Vesivoimalla tuotetulla säätövoimalla voidaan tukea muita uusiutuvia energiamuotoja, kuten tuuli- ja aurinkovoimaa, ja auttaa yhteiskuntaa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Vesi ei likaannu tai saastu, kun se juoksutetaan voimalan läpi, eikä vesivoiman tuotannosta synny kiinteää jätettä.

Vesivoiman rakentamisesta ja tuotannosta aiheutuvat ympäristövaikutukset ovat pääosin paikallisia. Merkittävimpiä vaikutuksia ovat väliaikaiset tai pysyvät muutokset vesiluonnossa ja kalakannoissa sekä maisemamuutokset.

Vesivoiman rakentaminen muokkaa jokimaisemaa järvimäisemmäksi. Lisäksi padot, voimalat ja sähkölinjat näkyvät lähimaisemassa. Osa jokivarren elinympäristöistä muuttuu vesivoiman rakentamisen ja tuotannon seurauksena, mikä vaikuttaa joidenkin lajien paikallisiin kantoihin.

Padot vaikuttavat jokien kalakantoihin, sillä ne estävät kaloja nousemasta joen ylävirtaan. Padot muodostavat esteen myös joella liikkuville veneilijöille. Säännöstelyn aiheuttamat muutokset pinnankorkeudessa ja virtausnopeudessa voivat osaltaan vaikuttaa kalakantaan ja muuhun vesiekologiaan sekä jokivarsien virkistyskäyttöön.

Ympäristovaikutusten vähentäminen

Vesivoimarakentamisessa ja vesivoiman tuotannossa tulee aina huomioida paikallinen ympäristö ja asukkaat. Ympäristövaikutuksia ehkäistään, lievennetään ja seurataan viranomaisten hyväksymien suunnitelmien mukaisesti ja vapaaehtoisin toimin.

Lue, miten Kemijoki Oy vähentää vesivoiman tuotannon ja rakentamisen ympäristövaikutuksia

Vesivoima on päästötöntä energiaa, mutta sen tuotanto aiheuttaa paikallisia ympäristövaikutuksia. ”