Lapin ELY-keskuksen hakemus Kemijoen kalatalous­velvoitteiden muuttamiseksi

Lapin ELY-keskus jätti 17.3. Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksen Kemijoen kalatalousvelvoitteiden muuttamiseksi. Mukana on sekä lisäyksiä nykyisiin velvoitteisiin, että täysin uusia vaatimuksia. Esitykset kalatalousvelvoitteiksi jaetaan hakemuksessa kahdeksaan asiakohtaan.

Lapin ELY-keskuksen tiedotteeseen pääset täältä.

Alla esitettynä tiiviisti ELY:n hakemuksesta poimittuna kahdeksan kohtaa, josta muodostuu erittäin laaja velvoitekokonaisuus.

1. Kalatiet ja alasvaellusreitit Isohaara-Valajaskoski.

 • Isohaaran, Taivalkosken, Ossauskosken, Petäjäskosken sekä Valajaskosken voimalaitosten yhteyteen on rakennettava toimivat kalatiet sekä alasvaellusreitti.
 • Isohaaran voimalaitoksen alapuolelle tulevista lohista vähintään 90 % on noustava padon yläpuolelle ja näistä edelleen vähintään 75 % muiden kalateiden kautta Valajaskosken padon yläpuolelle.
 • Valajaskosken yläpuolelle tulevista vaelluspoikasista 60 % on alasvaellusreittejä pitkin selviydyttävä voimalaitosten ohi Isohaaran voimalaitoksen alapuolelle.
 • Lisäksi luvanhaltijan on vuosittain ohjattava vähintään 250 000 euroa kalateiden ja alasvaellusreittien tutkimukseen ja kehittämiseen.

2. Vanhojen uomien vesitysselvitys ja -suunnitelma

 • Ossauskosken, Petäjäskosken ja Raudanjoen Permantokosken voimalaitosten vanhojen uomien vesittämisestä on tehtävä toteutettavuusselvitys ja suunnitelma.

3. Kalatiet Rovaniemeltä ylöspäin

 • Vanttauskosken, Pirttikosken, Seitakorvan sekä Raudanjoen Permantokosken voimalaitoksien kohdalla edellytetään rakentamisluvan hakemista 9 vuoden kuluessa ja kalateiden toteuttamista 12 vuoden kuluessa.

4. Ylisiirrot

 • Isohaaran voimalaitoksen alapuolelta Ounasjokeen tulee siirtää vuosittain vähintään 2000 lohta.
 • Ylä-Kemijokeen Kemijärven yläpuolelle on siirrettävä vuosittain vähintään 300 lohta.
 • Ounasjoen vesistöalueelle ja Vähäjokeen sekä Louejokeen on siirrettävä vuosittain vähintään 200 meritaimenta.
 • Ala-Kemijokeen ja siihen laskeviin jokiin on siirrettävä vuosittain vähintään 100 000 nahkiaista.

5. Istutusvelvoitteet ja kalatalousmaksu

 • Sisävesialueelle on istutettava vuosittain 150 000 yhden kesän vanhaa kuhaa, 30 000 kolme kesää vanhoja ja 4-vuotiaita taimenia sekä 30 000 kg kirjolohia.
 • Kalatalousmaksu on 30 000 euroa.
 • Kemijoen vesistöalueen poikastuotantoalueelle on tehtävä lohen ja meritaimenen kotiutusistutuksia suhteutettuna poikastuotantopinta-alaan: yhteensä vähintään 2 miljoonaa yksivuotiasta lohenpoikasta/vuosi ja 200 000 yksivuotiasta meritaimenen poikasta/vuosi.
 • Kemijoen edustan merialueelle sekä jokisuuhun on istutettava 700 000 lohen ja 100 000 meritaimenen poikasta.
 • Merialueelle on lisäksi istutettava vuosittain 3,1 miljoonaa vaellussiian poikasta.

6. Kalatalousvelvoitteen toteuttamissuunnitelma

 • On laadittava yksityiskohtainen kalatalousvelvoitteen toteuttamissuunnitelma, jonka kalatalousviranomainen hyväksyy.

7. Velvoitetarkkailu

 • Luvanhaltijoiden on tarkkailtava kustannuksellaan kalateiden ja alasvaellusreittien toimivuutta, ylisiirtojen ja istutusten tuloksellisuutta ja luonnonpoikastuotantoa sekä toimenpiteiden vaikutusta kalastukseen.
 • Lisäksi on selvitettävä Kemijokeen nousevan nahkiaiskannan koko, ylisiirtoalueen toukkatuotanto sekä joesta mereen vaeltavien nuorten nahkiaisten määrä ja niille aiheutuvat vaellustappiot voimalaitoksissa ja patoaltailla.

8. Lupaehtojen tarkistaminen

 • Lupaehdot esitetään tarkistettavaksi 10 vuoden kuluttua päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Arvioinnin perusteella tehdään johtopäätökset tarvittavista jatkotoimenpiteistä.