Ennallistaminen ja luonnonhoito

Ennallistamisella tavoittelemme luontoarvoiltaan heikentyneiden alueiden palauttamista heikennystä edeltäneeseen tilaan. Luonnonhoitotoimet ovat toimenpiteitä, joita tehdään erityisesti erilaisten luontotyyppien ominaispiirteiden säilyttämiseksi tai lisäämiseksi.

 

Ennallistamme monenlaisia elinympäristöjä, kuten virtavesiä, kosteikkoja ja niittyjä. Osana Taivalkosken voimalaitoksen vaelluskalaratkaisun hankekokonaisuutta toteutimme vuonna 2021 elinympäristökunnostuksia Runkausjoella. Ennallistamistöiden aikana joen pohjaa sekä virtapaikkoja muokattiin tukemaan vaelluskalojen eri-ikäisten jokipoikasten selviytymistä joessa.

Kunnostustoimenpiteiden lisäksi teemme myös muita elinympäristöjen hyvää tilaa ylläpitäviä toimia. Jatkuvat ja säännölliset luonnonhoitotoimet ovat tarpeen erityisesti erilaisissa avoimissa elinympäristöissä, kuten perinnebiotoopeissa, jotka ilman kasvillisuuden säännöllistä niittoa rehevöityvät ja kasvavat umpeen. Tästä esimerkkinä teemme muun muassa niitynhoitotoimia Mutenian suojelluissa perinnemaisemissa. Samoin harjujen avoimet ja puoliavoimet luontotyypit kärsivät umpeenkasvusta, mikäli niitä ei hoideta. Metsien osalta luonnonhoidolliset toimenpiteet kohdistuvat usein harvennushakkuisiin.

G-FPR4QN6Z05