Työmme luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on ilmastonmuutoksen hillinnän ohella aikamme keskeisiä haasteita. Luonnon monimuotoisuuden tila heikentyy kiihtyvällä vauhdilla, ja kehityssuunnan muuttamiseksi tarvitaan koko yhteiskunnan panos.

 

Haluamme osaltamme minimoida vaikutuksemme luontokatoon. Huomioimme luonnon monimuotoisuuden toiminnassamme niin strategian kuin käytännönkin tasolla.

Ilmastonmuutoksen ennakoidaan kiihdyttävän luontokatoa. Vesivoima on ilmastonmuutosta hillitsevä, uusiutuva ja vähäpäästöinen sähköntuotantomuoto, ja osa ilmastonmuutosta hillitsevistä toimista on myös luonnon monimuotoisuuden kannalta hyödyllisiä. Luontokadon pysäyttämiseksi tarvitaan kuitenkin myös erillisiä toimenpiteitä.

Olemme osaltamme tukemassa EU:n tavoitetta luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämisestä ja tämän jälkeen toipumissuuntausta vuoteen 2030 mennessä. Keskeisimpiä luonnon monimuotoisuutta kohentavia toimiamme ovat arvokkaiden luontokohteiden kartoittaminen ja vaaliminen, uhanalaisten lajien suojelu, vesistöjen tilan parantaminen ja vesistöjen kunnostus.

LUMO-työmme

Jokivesistö

Keskeisin toimintaympäristömme on jokivesistöissä. Ohitusratkaisujen toteuttaminen, kalanviljely, istutustoiminta ja elinympäristökunnostukset sekä tutkimushankkeet tähtäävät virtavesissä elävien vaelluskalojen, kuten meritaimenen ja -lohen, palauttamiseen Kemijokeen ja sen sivujokiin sekä järvilohen palauttamiseen Lieksanjokeen.

Olemme osallistuneet vaelluskalakantojen elvyttämiseen tähtäävinä toimina meritaimenen lisääntymis- ja poikastuotantoalueiden kunnostushankkeisiin, kalojen ylisiirtojärjestelmien ja smolttien alasvaellusratkaisujen kehittämiseen ja pilotointiin. Vaelluskalatyötämme ohjaa Kemijoki Oy:n tavoite palauttaa osin luonnonvarainen vaelluskalakanta Kemi- ja Ounasjokeen.

Lue lisää >

Taivalkosken vaelluskalaratkaisu

Suunnittelemme ja toteutamme vaelluskaloille padon ohitusratkaisun Taivalkosken voimalaitoksen yhteyteen. Tavoitteenamme on palauttaa vaelluskalakantaa Kemi- ja Ounasjokeen, vaiheittain edeten ja seurantatuloksiin perustuen.

Jätimme tammikuussa Taivalkosken vesivoimalaitoksen yhteyteen suunnitellun kalauoman lupahakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle. Jatkamme luvitusvaiheen ajan luonnonmukaisista ja teknisistä osuuksista koostuvan kalauomaprojektin valmistelua.

Voimalaitoksella on ollut kesäisin käytössä rovaniemeläislähtöisen Kalasydän Oy:n kehittämä hydraulinen Kalasydän-kalatieratkaisu. Vuoden 2021 aikana järjestelmän kehitystyö jatkui ja testasimme muun muassa uudelle satelliittisuuaukolle parhainta sijoituspaikkaa Smolttisydämen avulla. Jatkamme järjestelmän käyttöä sekä sen parhaan mahdollisen potentiaalin kartoittamista.

Lue lisää >

Vaelluskalakantojen vahvistaminen

Osallistumme aktiivisesti kalakantojen elvyttämiseen tähtäävien toimenpiteiden suunnitteluun yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Kalakantojen hyvinvoinnin varmistaminen on keskeinen osa vastuullista joen hoitoa.

Vaelluskalakantojen palauttamisessa rakennettuihin vesistöihin tarvitaan laaja valikoima toimenpiteitä sopivassa järjestyksessä. Ensin on vahvistettava jokien poikastuotantoalueille leimautuvien vaelluskalojen kantoja, jotta mahdollisia kalateitä varten olisi riittävästi kalakantaa jokiin nousemaan. Kalakantoja vahvistetaan muun muassa emokalojen ylisiirroilla alajuoksulta yläjuoksulle, kalanpoikasten tuki-ja mäti-istutuksilla sekä elinympäristökunnostuksilla.

Lue lisää >

Merikotkien rengastustyö tekojärvillä

Olemme tehneet yhteistyötä Lapin lintutieteellisen yhdistyksen kanssa Lokan ja Porttipahdan tekojärvien alueen linnustoselvityksessä ja alueen merikotkien rengastamisessa. Yhteistyössä on järjestetty lisäksi esimerkiksi merikotkan satelliittiseuranta sekä asennettu pesäkamera merikotkien pesäelämän seuraamiseksi.

Tekojärvien alueella pesii noin 27–30 merikotkaparia, joiden lisäksi alueelta löytyy kymmeniä muitakin lintulajeja. Alueen linnustosta ei kuitenkaan ole tarkkaa tietoa, sillä viimeisin selvitys tekojärvillä tavattavista lintulajeista ja niiden lukumääristä on valmistunut noin 30 vuotta sitten.

Linnustoa lähdettiin kartoittamaan vuonna 2020, ja selvitystyön on määrä jatkua vuoden 2022 loppuun asti. Kemijoki Oy korvaa selvitystyöstä Lapin lintutieteelliselle yhdistykselle aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi Kemijoki Oy on kuljettanut rengastajia veneellä saarille ja paikkoihin, jotka ovat teitse vaikeasti saavutettavissa.

Lue lisää >

Luonnonsuojelu Kemijoki Oy:n maa- ja vesialueilla

Toteutamme monet luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen tähtäävistä toimenpiteistämme luonnonsuojelullisin keinoin. Luonnonsuojelulla tavoitellaan luonto- ja maisema-arvojen, eliölajien ja luontotyyppien sekä luonnon monimuotoisuuden säilymistä ylläpitämistä.

Lisäksi suojelun tavoite on ehkäistä ihmisen aiheuttamia muutoksia luonnontilaisessa ympäristössä sekä edistää luonnonvarojen sekä luonnonympäristön kestävää käyttöä. Tavoitteenamme on myös luontoharrastuksen ja luonnontuntemuksen lisääminen sekä luonnontutkimuksen edistäminen.

Omistuksessamme on tällä hetkellä yhteensä 11 yksityistä suojelualuetta. Omistamamme luonnonsuojelualueet ja luonnonsuojeluohjelmakohteet edustavat erityisesti suo- ja metsäekosysteemejä.Olemme perustaneet suojelualueita uhanalaisten elinympäristöjen ja lajien suojelemiseksi. 

Lue lisää >

Ennallistaminen ja luonnonhoito

Ennallistamme monenlaisia elinympäristöjä, kuten virtavesiä, kosteikkoja ja niittyjä. Kunnostustoimenpiteiden lisäksi teemme myös muita elinympäristöjen hyvää tilaa ylläpitäviä toimia.

Jatkuvat ja säännölliset luonnonhoitotoimet ovat tarpeen erityisesti erilaisissa avoimissa elinympäristöissä, kuten perinnebiotoopeissa, jotka ilman kasvillisuuden säännöllistä niittoa rehevöityvät ja kasvavat umpeen. Tästä esimerkkinä teemme muun muassa niitynhoitotoimia Mutenian suojelluissa perinnemaisemissa. 

Samoin harjujen avoimet ja puoliavoimet luontotyypit kärsivät umpeenkasvusta, mikäli niitä ei hoideta. Metsien osalta luonnonhoidolliset toimenpiteet kohdistuvat usein harvennushakkuisiin.

Lue lisää >
G-FPR4QN6Z05