Luonnon monimuotoisuusohjelma

Luonnon monimuotoisuus

Kemijoki Oy ja luonnon monimuotoisuus

Ohjelman lähtökohdat ja tarkoitus

Ohjelman keskeiset tavoitteet ja toimeenpano

 

Omistamme yhteensä 20 vesivoimalaitosta, joista 16 sijaitsee Kemijoen vesistöalueella.

Jokivarsien ranta-alueet ovat pääosin omistuksessamme.

Rannoillamme on luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta tärkeitä luontotyyppejä, kuten avoimia törmiä, perinnemaisemia, luonnontilaisia soita, kosteikkoja ja vanhoja metsiä.

 

Jokiympäristössämme on lisäksi kunnostettuja kalojen lisääntymisalueita.

Jokiluonnon lisäksi Kemijoki Oy omistaa metsää yhteensä noin 42 000 hehtaaria.

Toimintaympäristömme alueelta tunnistetut perinnebiotoopit painottuvat pääosin Kitisen alueelle ja Kemijoen pääuoman varrelle.

lue lisää

 

Kemijoki Oy:n luonnon monimuotoisuusohjelma (LUMO-ohjelma) vuosille 2022-2030 on jatkoa tekemällemme pitkäaikaiselle työlle luonnon ja ympäristön hyväksi.

 

LUMO-ohjelman tarkoitus on

edistää ja ylläpitää luonnon monimuotoisuutta

varmistaa, että yhtiön toiminta jatkossakin tukee ilmastonmuutoksen hillintää ja hallintaa

tukea EU:n biodiversiteettistrategian tavoitetta luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi

toteuttaa luontoalueita, joiden arvo luonnon monimuotoisuudelle ja ihmisten virkistykselle on nettopositiivinen nykytilaan verrattuna

lue lisää

 

Keskeiset tavoitteet vuosille 2022-2030

 

Luonnon monimuotoisuuden indikaattoreiden kehittäminen

Sitoutuminen vaelluskalojen vaellusyhteyksien luomiseen Ounasjoelle ja virtavesien elinympäristökunnostuksien toteuttamiseen

Ekologisen kompensaation toteuttamismahdollisuuksien kartoittaminen toimialueellamme niin vesistöissä kuin maa-alueilla

 Kemijoki Oy:n omistamien alueiden hiilitaseen ja sen kompensointimahdollisuuksien tarkentaminen

Luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisen kannalta tärkeiden maa- ja vesialueiden kartoittaminen vuoteen 2027 mennessä

lue lisää

Luonnon monimuotoisuusohjelman tunnus.

Luonnon monimuotoisuudella eli biodiversiteetillä tarkoitetaan maapallolla esiintyvää elävää luontoa ja sen kirjoa maailmassa tai tietyssä luontotyypissä. Luonnon monimuotoisuuden tila on huonontunut kiihtyvällä vauhdilla, eikä luontokatoa ole yrityksistä huolimatta pystytty pysäyttämään. Suomen ympäristökeskuksen mukaan Suomessa jo joka 9. laji on uhanalainen ja Suomen luontotyypeistä joka toinen on uhanalainen.

Luonnon monimuotoisuutta on suojeltava ja ylläpidettävä, jotta elämän edellytykset maapallolla voidaan turvata. Sen turvaaminen on ilmastonmuutoksen hillinnän ohella aikamme keskeisiä haasteita. Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvitaan koko yhteiskunnan panos.

Lue lisää >>

G-FPR4QN6Z05