Ympäristö

Ympäristövaikutusten tunnistaminen ja niiden vähentäminen ovat keskeinen osa toimintaamme. Keskitymme erityisesti jokiympäristön hoitoon, kalastoon ja jokiveden laatuun. 

Vähennämme toimintamme ympäristövaikutuksia

Ympäristöperiaatteet ja -päämäärät sekä niistä johdetut vuositavoitteet ohjaavat toimintaamme. Tavoitteet liittyvät vesivoimatuotannon käyttöön ja lisäämiseen kestävin periaattein, ympäristövahinkoriskien ehkäisemiseen sekä vesivoiman tuotannosta aiheutuvien haitallisten ympäristövaikutusten lieventämiseen.

Selvitämme toimintamme vaikutukset elinympäristöihin aina ennakkoon. Suuremmissa hankkeissa teemme hankekohtaisen ympäristövaikutusten arvioinnin erityisessä YVA-menettelyssä. Pienempien hankkeiden kohdalla selvitämme alueen luontoarvot luontokartoituksilla, joissa pyritään löytämään alueen arvokkaat kasvi- ja eläinlajit.

Kemijoki Oy:n ympäristöperiaatteet

Kemijoki Oy:n vuosikertomukset, kalataloustarkkailuraportit ja vesistötarkkailuraportit

Kemijoki Oy:n yritysvastuuraportti

G-FPR4QN6Z05