Usein kysyttyä

Usein kysyttyä

Miksi Kemijoki haluaa rakentaa voimalaitoksen Sierilään?
Sierilän voimalaitos täydentäisi Lokan varastoaltaalta lähtevän voimalaitosketjun yhtenäiseksi tuotantojärjestelmäksi. Koko pääuoman tuotantokoneisto olisi tällöin mahdollisimman tehokkaassa käytössä. Lisäksi vesivoima on kotimaista, päästötöntä ja uusiutuvaa energiaa, jota tarvitaan. Sierilän voimalaitos kattaisi vuodessa noin 22 000 nelihenkisen kotitalouden vuotuisen sähköntarpeen. Vesivoimaa tarvitaan myös Suomen kasvavien tuuli- ja aurinkoenergiamuotojen tueksi silloin, kun ei tuule tai aurinko ei paista.

Milloin Sierilän voimalaitoksen rakentaminen alkaa?
Rakentamispäätöstä ei ole tehty. Tavoitteemme on tehdä vuoden 2017 aikana hankkeesta omistajille esitys, jonka pohjalta he harkitsevat rakentamispäätöstä.

Mitä hankkeessa on jo tapahtunut?
Hanke on ollut suunnitteluvaiheessa vuodesta 1996 lähtien. Hankkeelle on tehty ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Aluehallintoviraston (AVI) myöntämän vesitalousluvan saimme vuonna 2011. Vaasan hallinto-oikeus pysytti AVI:n myöntämän luvan vuonna 2015. Korkein hallinto-oikeus vahvisti Sierilän voimalaitoshankkeen vesitalousluvan toukokuussa 2017. Lisäksi hankkeelle on myönnetty sen toteuttamisen kannalta tarpeelliset luonnonsuojelulain mukaiset poikkeamisluvat. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden joulukuussa 2016 tekemän päätöksen mukaan Sierilän voimalaitoshankkeen toteuttaminen edellyttää poikkeuslupaa perhoslaji apilakirjokääriäisen suojelemiseksi. Päätös on saanut lainvoiman, sillä korkeimpaan hallinto-oikeuteen ei tullut määräaikaan mennessä valituksia.

Mitä hankkeessa tapahtuu seuraavaksi?
Voimalaitoshanke on tällä hetkellä aktiivisessa valmisteluvaiheessa eikä rakennuspäätöstä ole vielä tehty. Tavoitteemme on tehdä vuoden 2017 aikana hankkeesta omistajille esitys, jonka pohjalta he harkitsevat rakentamispäätöstä.

Paljonko Sierilän rakentaminen toisi työpaikkoja ja tuloja Lappiin?
Rakentamisen työllisyysvaikutus olisi paikallisesti merkittävä. Valmistuessaan Sierilä tuottaisi kiinteistöveroa Rovaniemen kaupungille yli miljoona euroa vuodessa.

Miten Sierilän voimalaitos vaikuttaisi alueen asukkaisiin?
Sierilän voimalaitoksen rakentaminen nostaisi nykyistä vesipintaa heti padon yläpuolella noin 8 metriä. Vedennoston seurauksena uutta vesialuetta syntyy yhteensä 3,6 km2. Yläpuolisen voimalaitoksen (Vanttauskosken) ja Sierilän välinen vedenpinnan vaihtelu vähenisi rakentamisen jälkeen.

Sierilän voimalaitoksen alapuolella, Oikaraisen kylän kohdalla, vedenpinnan vaihtelu on ollut nykyisin enimmillään noin puoli metriä vuorokaudessa ja se lisääntyisi enimmillään yhteen metriin. Olkkakosken yläosassa vuorokausivaihtelu olisi jatkossa enimmillään 0,6 metriä. Rovaniemen kaupungin kohdalla nykyinen vedenpinnan vaihtelu ei havaittavasti enää muuttuisi.
Uutta vesialuetta syntyy yhteensä 3,6 km2 noin 30 kilometrin matkalla.

Yhteistyössä rannanomistajien kanssa on valmisteltu ympäristötyöohjelma, jolla parannetaan rantojen ja jokialueen virkistyskäyttöä. Kemijoki Oy on osallistunut myös Oikaraisen uuden sillan suunnittelutyöhön ja yhtiö korvaa Lapin ely-keskukselle merkittävän osan sillan rakentamisesta aiheutuneista kustannuksista, mikäli voimalaitos rakennetaan. Keskustelemme asukkaiden kanssa ja kuuntelemme heitä aktiivisesti koko hankkeen ajan.

Miten Sierilän voimalaitos vaikuttaisi alueen luontoon ja eläimiin?
Teemme työtä Sierilän alueen luonnon ja eliölajien hyväksi. Rakentamisen vaikutuksia vähennämme korvaavien elinympäristöjen rakentamisella ja kunnostuksilla, töiden ajoittamisella soveliaimpaan ajankohtaan sekä rantojensuojaus-, maisemointi- ja vihertöillä.

Laaksoarho sekä apilakirjokääriäinen ovat esimerkkejä lajeista, joita uhkaa rantaniittyjen umpeen kasvaminen. Molempien lajien kannalta Sierilän alueella jokivarren kunnossapitäminen esimerkiksi niittotöillä on tärkeää.

Perhosta varten olemme myös sitoutuneet rakentamaan suojapadon, jotta perhosen elinolosuhteet alueella säilyvät. Lisäksi perhosta on jo siirtoistutettu uusiin elinympäristöihin ja seuraamme kantojen kehittymistä.

Edesautamme rauhoitetun laaksoarhon säilymistä siirtämällä padotusrajan alapuolelle jäävää kasvillisuutta ja siemeniä uusille alueille.

Tuleeko Sierilään kalatie?
Säännöstelypadon yhteyteen suunnittelemamme Mukkaojan luonnonmukainen ohitusuoma mahdollistaisi paikalliskalojen vaellukset padon yli. Voimalaitoksen rakenteiden suunnittelussa varaudutaan kalatien rakentamiseen. Kemijoki Oy:n selkeä tavoite on vaelluskalakantojen vahvistaminen.