Tutustu hankkeeseen

Suunnittelemme voimalaitosta vuorovaikutteisesti

Vuorovaikutteisesti alueen sidosryhmien kanssa olemme pohtineet parasta mahdollista sijaintia laitokselle, tehneet maisema- ja rannansuojaussuunnitelmia, miettineet virkistyskäyttömahdollisuuksia ja kompensaatioita vaikutuksille.

Henkilökohtaiset tapaamiset ja yleisötilaisuudet olemme vakiinnuttaneet kiinteäksi osaksi hankkeen suunnittelua. Yhteistyö ja vuorovaikutus sidosryhmien kanssa jatkuu koko hankkeen ajan.

Valmistelemme parhaillaan yksityiskohtaisia suunnitelmia. Korkein hallinto-oikeus vahvisti Sierilän voimalaitoshankkeen vesitalousluvan 22.5.2017. Olemme käynnistäneet yksityiskohtaisen valmistelun, jonka jälkeen teemme mahdollisen rakentamispäätöksen.

SIerilän voimalaitoshankkeen tiedot
Sijainti Oikaraisen kylä, Sieriniemi (kts. sijainti kartasta)
Voimalaitoksen nimellisteho 44 MW
Vuotuinen energiantuotanto Noin 155 GWh eli noin 22 000 nelihenkisen kotitalouden vuotuinen energiatarve.
Rakennusvirtaama 650 m³/s
Alueelliset vaikutukset
Uutta vesialuetta muodostuu 3,6 km²
Padotusalueen pinta-ala Noin 14 km²
Padotusaltaan pituus Noin 30 km
Veden nousu Sieriniemen alueella Noin 8 m
Veden nousu Vanttauskosken alapuolella Noin 2 m
Kiinteistövero Rovaniemen kaupungille vuodessa Noin 1,5 miljoonaa euroa
Hankkeen työllisyysvaikutukset Välitön työllisyysvaikutus noin 800 ja välillinen noin 900 henkilötyövuotta.

Kaavailemamme voimalaitos täydentäisi Lokan varastoaltaalta lähtevän voimalaitosketjun yhtenäiseksi tuotantojärjestelmäksi. Tutustu myös muihin voimalaitoksiimme.

Hankkeen aiemmat vaiheet

Alueen luontoarvoja on kartoitettu laajasti YVA-prosessin sekä sen jälkeisen pitkän vesilupaprosessin aikana useissa eri selvityksissä.

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) tehtiin vuosina 1996–2000. YVA:n ja lupaprosessin aikana on tehty selvityksiä mm. Kemijoki Oy:ssä, tutkimuslaitoksissa, yliopistoissa ja konsulttitoimistoissa. Alueen kasvistosta, eläimistöstä sekä vesistöstä on tehty mm. seuraavia selvityksiä:

- kasvillisuus-, linnusto-, perhos-, porotalous-, kalasto- ja kalojen elinalueisiin liittyvä selvitys,
- kalatalous-, raputaloudellinen selvitys,
- apilakirjokääriäisen esiintymisniityn mikroilmastollinen selvitys,
- esiintymisselvitys kirjojokikorennon osalta,
- jokihelmisimpukkaselvitys,
- törmäpääskykannan nykytilaselvitys, saukkoselvitys, lapinleinikkikartoitus.

- Vedenlaatu-, pohjavesi-, vaikutus jääolosuhteisiin, pohjaeroosio-, maaperätutkimukset, selvitys pohjahiekkojen kulkeutumisesta, sedimenttimallinnus, vaikutukset kalojen elohopeapitoisuuteen,
- maisema-, vesihuolto-, kulkuyhteys-, vesiliikenne-, arkeologiset selvitykset ja tutkimukset
- patoturvallisuus-, moninaiskäyttö-, rantatörmien vakavuusselvitys,
- arviointi maataloushaitoista, voimajohdon ympäristöselvitys sekä luonto- ja maisemaselvitys,
- arviointi sosiaalista vaikutuksista sekä hankkeen taloudellisista vaikutuksista,
- suunnitelmia ja mallinnuksia esimerkiksi törmäpääskyjen pesinnän turvaamiseksi, laaksoarhon kompensaatiotoimenpiteistä, luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä, rannansuojaus- ja maisemointikohteista sekä vesisyvyyksistä.

Viranomainen on ottanut kaikki tiedossa olevat direktiivilajit ja rauhoitetut lajit huomioon voimalaitoksen lupaprosessissa. Olemme saaneet Sierilään luonnonsuojelulain edellyttämät poikkeamisluvat sekä apilakirjokääriäisen että laaksoarhon osalta. 

Lisäksi olemme selvittäneet keinoja, joilla voimme vähentää rakentamisesta aiheutuvia haittoja ympäristölle, kuten korvaavia toimenpiteitä luonnon monimuotoisuuden ja vesistön moninaiskäytön säilyttämiselle.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi Sierilän voimalaitokselle vesitalousluvan toukokuussa 2011. Maaliskuussa 2015 Vaasan hallinto-oikeus pysytti Pohjois-Suomen aluehallintoviraston Kemijoki Oy:lle vuonna 2011 myöntämän luvan Sierilän vesivoimalaitoksen rakentamiseksi. Samalla Vaasan hallinto-oikeus pääosin hylkäsi voimalaitoshankkeesta aiemmin tehdyt valitukset. Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä tehtiin 25 valitusta. Korkein hallinto-oikeus vahvisti Sierilän voimalaitoshankkeen vesitalousluvan 22.5.2017.

G-FPR4QN6Z05