Ihmiset

Ihmiset

Toteutuessaan Sierilän voimalaitos muuttaisi alueen elinympäristöä. Voimalaitoksen ja patojen rakentamisen myötä vesi valtaisi uutta alaa ja yläpuolen maisema lähellä voimalaitosta muuttuisi järvimäisemmäksi.

Olemme laatineet monipuoliset toimenpideohjelmat, joilla lievennämme virkistyskäytölle ja ympäristölle aiheutuvia vaikutuksia.

Kiinteistöasiat
Hankkeeseen tarvittavasta alueesta omistamme valtaosan. Veden alle jäävästä maasta ja rakennuksista maksamme vesilain mukaisesti puolitoistakertaiset korvaukset. Huomattava osa korvauksista ja kompensaatioista on jo sovittu.

Käytäntönämme on ollut maanomistajien, vaikutusalueen asukkaiden ja muiden sidosryhmien kesken aito vuoropuhelu hankkeen edetessä. Aktiivinen keskustelu on meille tärkeää.

Koko voimalaitoksen rakentamiseen tarvittava alue on yhteensä noin 1480 hehtaaria, josta omistamme noin 85 %.

Kalastaminen
Jokeen rakennettava pato vaikuttaisi sekä kalastajien että kalojen liikkumiseen joella. Olemme myös varautuneet täydentämään rakentamissuunnitelmaa erillisen kalatien toteuttamiseksi voimalaitoksen yhteyteen. Säännöstelypadon yhteyteen suunnittelemamme Mukkaojan luonnonmukainen ohitusuoma mahdollistaisi kalojen vaellukset padon yli. Kalastolle ja kalastukselle aiheutuvia haittoja on suunniteltu kompensoitavan kalaistutuksin. Lisäksi kalastusoikeuden omistajat saavat tuntuvia rahakorvauksia.

Sierilän alueella on tällä hetkellä heitto- ja perhokalastusta. Voimalaitoksen yläpuolen vedenpinnan nousun ja järvimäisemmäksi muuttumisen jälkeen kalastus tulisi jatkossa painottumaan vetouisteluun ja seisovien pyydysten käyttöön. Heitto- ja perhokalastus keskittyy jatkossa Olkkakosken, Ounasjoen ja muiden lähiseudun virta-alueille.

Lue lisää kalakannasta täältä.

Uusia virkistyskäyttömahdollisuuksia jokivarteen
Rakenteille, rakennuksille ja moninaiskäytölle aiheutuvia vaikutuksia voidaan kompensoida muun muassa rakentamalla korvaavia vesihuoltorakenteita, uusia veneiden veteenlaskuluiskia, venepaikkoja ja uimarantoja.

Suunnitelmissa on uuden rannansuojauksen tekemistä yhteensä noin 17 kilometrin matkalle, erillisiä maisemointialueita 16 kohteessa ja veneenlaskupaikkojen tekemistä 11 kohteessa. Rannansuojauksia tehdään sekä tulevan yläaltaan alueella että voimalaitoksen alapuolella.