Ihmiset

Ihmiset

Toteutuessaan Sierilän voimalaitos muuttaisi alueen elinympäristöä. Voimalaitoksen ja patojen rakentamisen myötä vesi valtaisi uutta alaa ja yläpuolen maisema lähellä voimalaitosta muuttuisi järvimäisemmäksi.

Olemme laatineet monipuoliset toimenpideohjelmat, joilla lievennämme virkistyskäytölle ja ympäristölle aiheutuvia vaikutuksia.

Kiinteistöasiat

Hankkeeseen tarvittavasta alueesta omistamme valtaosan. Veden alle jäävästä maasta ja rakennuksista olemme maksaneet vesilain mukaisesti puolitoistakertaiset korvaukset. 

Käytäntönämme on ollut maanomistajien, vaikutusalueen asukkaiden ja muiden sidosryhmien kesken aito vuoropuhelu hankkeen edetessä. Aktiivinen keskustelu on meille tärkeää.

Koko voimalaitoksen rakentamiseen tarvittava alue on yhteensä noin 1480 hehtaaria, jonka omistamme kokonaan.

Osana voimalaitoshankkeen valmistelua olemme hakeneet Rovaniemen kaupungilta lupaa maa-aineksen ottoon omistamillamme mailla Oikaraisen Pikkuvaarassa, Karivaarassa ja Permantokoskella. Maa-aineksen otto näiltä kolmelta alueelta on alusta asti kuulunut Sierilän hankesuunnitelmaan, ja lupahakemustemme mukaiset maa-ainestyöt on kuvattu myös vesitalousluvassa. 

Maa-aineisten otto:

Sierilän voimalaitoshankkeen lupaprosessi on ollut pitkä ja monivaiheinen, joten kaikki alueella asuvat eivät välttämättä ole saaneet tietoa maanottohankkeistamme lupamenettelyn aikaisemmissa vaiheissa. Tämän takia olemme koonneet sivuillemme tarkempaa tietoa aiheesta.

Kalastaminen

Jokeen rakennettava pato vaikuttaisi sekä kalastajien että kalojen liikkumiseen joella. Olemme myös varautuneet täydentämään rakentamissuunnitelmaa erillisen kalatien toteuttamiseksi voimalaitoksen yhteyteen. Lisäksi säännöstelypadon yhteyteen suunnittelemamme Mukkaojan luonnonmukainen ohitusuoma mahdollistaisi kalojen vaellukset padon ohi. Kalastolle ja kalastukselle aiheutuvia haittoja kompensoidaan myös kalaistutuksin. Lisäksi kalastusoikeuden omistajat saavat tuntuvia rahakorvauksia.

Sierilän alueella on tällä hetkellä pääasiassa heitto- ja perhokalastusta. Voimalaitoksen yläpuolen vedenpinnan nousun ja järvimäisemmäksi muuttumisen jälkeen kalastus tulisi jatkossa painottumaan nykyistä enemmän vetouisteluun ja seisovien pyydysten käyttöön. Heitto- ja perhokalastus keskittynee jatkossa Olkkakosken, Ounasjoen ja muiden lähiseudun virta-alueille.

Lue lisää kalakannasta täältä.

Uusia virkistyskäyttömahdollisuuksia jokivarteen

Rakenteille, rakennuksille ja moninaiskäytölle aiheutuvia vaikutuksia kompensoidaan myös muun muassa rakentamalla korvaavia vesihuoltorakenteita, uusia veneiden veteenlaskuluiskia, venepaikkoja ja uimarantoja.

Suunnitelmissa on uuden rannansuojauksen tekemistä yhteensä noin 17 kilometrin matkalle, erillisiä maisemointialueita 16 kohteessa ja veneenlaskupaikkojen tekemistä 11 kohteessa. Rannansuojauksia tehdään sekä tulevan yläaltaan alueella että voimalaitoksen alapuolella.

G-FPR4QN6Z05