Talous

Kemijoki Oy on niin sanottu Mankala-yhtiö: tuotamme sähköä osakkaillemme omakustannushintaan. Samalla tuomme merkittävää hyvinvointia toiminta-alueillemme sekä suoraan että epäsuorasti.

Tuotamme sähköä kustannustehokkaasti ja tuomme hyvinvointia toiminta-alueillemme

Kemijoki Oy:n pääasiallinen tarkoitus on tuottaa sähköä osakkailleen omakustannushintaan. Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa, A- ja B-sarjan osakkeet.  Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Voimalaitoksissamme tuotettu sähkö myydään A-sarjan osakkeenomistajille omakustannushintaan. B-sarjan osakkeenomistajille maksetaan yhtiöjärjestyksessä määrätty osinko. 

Taloudellisena päätavoitteenamme on kustannustehokkuus. Koska toimimme Mankala-periaatteella, taloudellisten tunnuslukujen arviointi ei ole tarkoituksenmukaista liiketoiminnan taloudellisen aseman tai tuloksen ymmärtämiseksi.

Tuomme merkittävää hyvinvointia toiminta-alueillemme

Tuomme merkittävää hyvinvointia toiminta-alueillemme sekä suoraan että epäsuorasti. Vuonna 2018 maksoimme kiinteistöveroa yhteensä noin 19,0 miljoonaa euroa. Sillä tuotettiin julkisia palveluja voimalaitoskunnissa. Kiinteistövero on suurin yksittäinen kuluerämme.

Toimintamallimme johdosta ostamme merkittävän osan toiminnoistamme palveluina kumppaneiltamme. Vuonna 2018 ostimme palveluita 15,6 miljoonalla eurolla. Toimintamallimme myös luo työllisyyttä. Voimalaitosten käynnissä- ja kunnossapidosta vastaavalla Caverion Suomi Oy:llä ja Kemijoki Oy:n taloushallintoa hoitavalla Administer Oy:llä on toimipisteet Rovaniemellä. Lisäksi VEO Oy on palkannut Kemijoki Oy:n entisiä työntekijöitä ja perustanut toimipisteen Rovaniemelle.

Avaintunnusluvut ja rahavirrat keskeisille sidosryhmille

Avaintunnuslukuja tarkasteltaessa on syytä huomioida, että siirryimme vuosien 2013–2016 aikana uuteen toimintamalliin, jossa merkittävä osa toiminnoistamme ostetaan palveluntoimittajilta.

Taulukko: Avaintunnusluvut

emoyhtiön avaintunnusluvut (milj. euroa) 2018 2017 2016
Liikevaihto 47,9 42,4 43,5
Liiketoiminnan muut tuotot 9,4 9,1 11,6
Liiketoiminnan kulut pl. kiinteistövero 40,2 38,9 41,2
Kiinteistövero 18,7 19,0 19,2
Henkilöstölle maksetut palkat ja palkkiot (sisältäen eläke- ja henkilöstösivukulut) 3,5 3,7 3,9
Tilikauden tulos 0,8 0,8 0,8
Taseen loppusumma 478 482 477
Bruttoinvestoinnit 17,7 22,1 16,5
Tutkimus- ja kehitystoiminta 0,1 0,4 0,2
Omavaraisuusaste, % 10,80 12,23 14,3

 

Taulukko: Rahavirrat sidosryhmille

Rahavirrat keskeisille sidosryhmille 2018
Henkilöstö Henkilöstökulut (sis. eläke- ja muut henkilösivukulut):
3,9 M€
Julkinen sektori Verot:
Kiinteistö- ja tuloverot: 18,7 M€
Yleishyödylliset tahot Annetut tuet ja lahjoitukset:
20 040 €
Osakkeenomistajat Omistajille maksetut osingot:
794 576 €
Investoinnit Investoinnit:
17,7 M€