Talous

Kemijoki Oy on niin sanottu Mankala-yhtiö: tuotamme sähköä osakkaillemme omakustannushintaan. Samalla tuomme merkittävää hyvinvointia toiminta-alueillemme sekä suoraan että epäsuorasti.

Tuotamme sähköä kustannustehokkaasti ja tuomme hyvinvointia toiminta-alueillemme

Kemijoki Oy:n pääasiallinen tarkoitus on tuottaa sähköä osakkailleen omakustannushintaan. Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa, A- ja B-sarjan osakkeet.  Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Voimalaitoksissamme tuotettu sähkö myydään A-sarjan osakkeenomistajille omakustannushintaan. B-sarjan osakkeenomistajille maksetaan yhtiöjärjestyksessä määrätty osinko. 

Taloudellisena päätavoitteenamme on kustannustehokkuus. Koska toimimme Mankala-periaatteella, taloudellisten tunnuslukujen arviointi ei ole tarkoituksenmukaista liiketoiminnan taloudellisen aseman tai tuloksen ymmärtämiseksi.

Tuomme merkittävää hyvinvointia toiminta-alueillemme

Tuomme merkittävää hyvinvointia toiminta-alueillemme sekä suoraan että epäsuorasti. Vuonna 2016 maksoimme kiinteistöveroa yhteensä 19,2 miljoonaa euroa. Sillä tuotettiin julkisia palveluja voimalaitoskunnissa. Kiinteistövero on suurin yksittäinen kuluerämme.

Toimintamallimme johdosta ostamme merkittävän osan toiminnoistamme palveluina kumppaneiltamme. Vuonna 2016 ostimme palveluita 17,7 miljoonalla eurolla. Toimintamallimme myös luo työllisyyttä. Voimalaitosten käynnissä- ja kunnossapidosta vastaavalla Caverion Suomi Oy:llä, Kemijoki Oy:n taloushallintoa hoitavalla Administer Oy:llä ja lakiasiaintoimisto Fondia Oy:llä on toimipisteet Rovaniemellä. Lisäksi VEO Oy on palkannut Kemijoki Oy:n entisiä työntekijöitä ja perustanut toimipisteen Rovaniemelle.

Avaintunnusluvut ja rahavirrat keskeisille sidosryhmille

Avaintunnuslukuja tarkasteltaessa on syytä huomioida, että siirryimme vuosien 2013–2016 aikana uuteen toimintamalliin, jossa merkittävä osa toiminnoistamme ostetaan palveluntoimittajilta.

Taulukko: Avaintunnusluvut

emoyhtiön avaintunnusluvut (milj. euroa) 2016 2015 2014
Liikevaihto 43,5 38,7 37,4
Liiketoiminnan muut tuotot 11,6 21,5 15,8
Liiketoiminnan kulut pl. kiinteistövero 41,2 38,5 41,0
Kiinteistövero 19,2 17,9 18,1
Henkilöstölle maksetut palkat ja palkkiot (sisältäen eläke- ja henkilöstösivukulut) 3,9 3,7 5,9
Tilikauden tulos 0,8 0,8 0,6
Taseen loppusumma 477 474,2 452,4
Bruttoinvestoinnit 16,5 33,3 14,4
Tutkimus- ja kehitystoiminta 0,2 0,4 0,1
Omavaraisuusaste, % 14,3 17,0 16,6

 

Taulukko: Rahavirrat sidosryhmille

Rahavirrat keskeisille sidosryhmille 2016
Henkilöstö Henkilöstökulut (sis. eläke- ja muut henkilösivukulut):
3,9 M€
Julkinen sektori Verot:
Kiinteistöverot: 19,2 M€
Tuloverot: 53 043,48 €
Yleishyödylliset tahot Annetut tuet ja lahjoitukset:
58 196 €
Osakkeenomistajat Omistajille maksetut osingot:
794 576 €
Investoinnit Investoinnit:
16,5 M€