Hallintoelimet

Yhtiökokous, hallintoneuvosto ja hallitus

Yhtiökokous

Yhtiön ylintä päätöksentekovaltaa käyttää yhtiökokous. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä Rovaniemellä tai Helsingissä. Kutsun yhtiökokoukseen toimittaa hallitus. Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan yhtiön osakkaille kirjatuissa kirjeissä, jotka postitetaan osakasluetteloon merkityille osakkaille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai milloin se lain mukaan on muuten pidettävä.

Varsinainen yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan sille kuuluvista asioista, joita ovat muun muassa

 • tilinpäätöksen vahvistaminen
 • taseen osoittaman voitonjaon käyttämisestä päättäminen
 • hallituksen, hallintoneuvoston ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
 • hallintoneuvoston ja hallituksen sekä tilintarkastajan palkkioiden määrääminen
 • hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
 • hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten valinta
 • hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta
 • tilintarkastajien valinta
 • muut osakeyhtiölain yhtiökokoukselle määräämät tehtävät.

Hallintoneuvosto

Kemijoki Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan hallintoneuvoston keskeisin tehtävä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa sekä antaa hallitukselle ohjeita laajakantoisissa tai periaatteellisesti tärkeissä asioissa. Lisäksi hallintoneuvosto antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta. Hallintoneuvosto kokoontuu säännönmukaisesti kerran kevätkaudella ja kerran syyskaudella sekä lisäksi tarvittaessa.

Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään kuusi ja enintään yksitoista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston puheenjohtajan ja hallintoneuvosto keskuudestaan varapuheenjohtajan. Jäseniä on tällä hetkellä 10.

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston ohjeen mukaisesti puheenjohtajan kokouspalkkio on 800 euroa, varapuheenjohtajan 600 euroa ja jäsenten 500 euroa.

Hallintoneuvoston kokoonpano 16.8.2023 –

Kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä, puheenjohtaja
Kansanedustaja Miko Bergbom
Johtaja Ari Henriksson
Kansanedustaja Juha Hänninen
Kansanedustaja Markus Lohi
Kansanedustaja Krista Mikkonen
Lakiasiainjohtaja Juha Mäkelä
Johtaja Merja Paavola
Kansanedustaja Sara Seppänen
Johtaja Maiju Westergren

Hallitus

Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan järjestämisestä lainsäädännön, yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokouksen antamien ohjeiden mukaisesti. Työjärjestyksensä mukaisesti hallitus

 • vahvistaa yhtiön strategian
 • ohjaa ja valvoo Kemijoki Oy:n toimintaa
 • vahvistaa organisaatiorakenteen
 • nimittää johdon
 • päättää toimitusjohtajan ja johdon palkkaeduista ja palkkiojärjestelmästä


Hallituksen palkka-asioita käsittelevä työryhmä valmistelee hallituksen käsiteltäväksi johdon palkkaetuja ja palkkiojärjestelmää koskevat asiat sekä organisaatiomuutokset. Työryhmään kuuluvat hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi hallituksen keskuudestaan valitsema jäsen.

Johto raportoi toiminnasta, taloudesta, riskeistä ja ympäristöön liittyvistä asioista säännönmukaisesti hallitukselle. Keskeiset toimintaperiaatteet tarkastetaan ja merkittävimmät riskit käsitellään vuosittain hallituksessa.

Hallitus laatii itselleen vuosittain vuosisuunnitelman. Suunnitelmaan sisältyy kokousaikataulu, kussakin kokouksessa käsiteltävät tärkeimmät asiat ja käynti toiminta-alueella. Vuosisuunnitelmaan pyritään sisällyttämään myös vuoden aikana odotettavissa olevat, normaalista poikkeavat tapahtumat. Samalla tarkistetaan, onko hallituksen työjärjestys ajan tasalla. Hallitus arvioi omaa toimintaansa vuosittain.

Hallitukseen kuuluu vähintään kuusi ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksessa on tällä hetkellä seitsemän jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja hallitus keskuudestaan varapuheenjohtajan. Jäsenistä vähintään viiden tulee olla osakkaiden edustajia. Hallintoneuvoston puheenjohtajalla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa.

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston ohjeen mukaisesti puheenjohtajan kuukausipalkkio on 1600 euroa, varapuheenjohtajan 850 euroa ja jäsenen 720 euroa. Hallituksen kokouspalkkio on 600 euroa.

Hallituksen kokoonpano 1.2.2023 –

Executive Vice President Simon-Erik Ollus, Corporate Customers and Markets, Fortum Oyj, puheenjohtaja
Talous-ja rahoitusjohtaja Tapio Korpeinen, UPM-Kymmene Oyj sekä johtaja, UPM Energy Oy, varapuheenjohtaja
Toimitusjohtaja Tapio Jalonen, Rovakaira Oy ja Ounastuotanto Oy
Vice President, Hydro, Mikael Lemström, Fortum Oyj
Neuvotteleva virkamies, Katariina Sillander, Valtioneuvoston kanslia
Head of Sustainability Risks and M&A, Anne Simolinna, Neste Oyj
Toimitusjohtaja Olli Sirkka, Helen Oy 

Hallituksen palkka-asioita käsittelevän työryhmän kokoonpano: Simon-Erik Ollus (puheenjohtaja), Tapio Korpeinen (varapuheenjohtaja) ja Katariina Sillander (jäsen).

G-FPR4QN6Z05