Yhteistyötä ja yhdessä oppimista: Kolmivuotinen EMRA-hanke päättyy

Kolmivuotinen suomalais-ruotsalainen EMRA-hanke tulee päätökseensä syyskuussa. EU:n Interreg Nord -rahoitteisen hankkeen tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden lisääminen sekä tärkeiden elinympäristöjen kunnostaminen rakennetuissa vesistöissä. Suomen osalta hankkeessa on keskitytty Kemijoen vesistöön.

Vuonna 2019 käynnistynyt EMRA-hanke on tuonut yhteen suomalaisten ja ruotsalaisten viranomaisten, organisaatioiden ja vesivoimayhtiöiden osaamista ja tietämystä. Norrbottenin lääninhallituksen johtamassa hankkeessa on toteutettu niin yksittäisten toimijoiden projekteja, kuten elinympäristökunnostuksia, kuin rajat ylittäviä yhteishankkeitakin. Suomessa hanketta koordinoi Lapin ELY-keskus, ja siihen osallistuivat Kemijoki Oy:n ohella Luonnonvarakeskus, Metsähallitus sekä Vattenfall.

Suomen osalta hankkeessa keskityttiin erityisesti Ala-Kemijoen sivujokien ja niiden valuma-alueiden inventointiin, missä arvioitiin kaikkiaan 12 sivujoen ekologista tilaa sekä kunnostustarpeita. Inventoinnissa todettiin, että sivujoilla on tarve tehdä kalataloudellisia kunnostuksia sekä toimia vedenlaadun parantamiseksi, jonka pohjalta neljälle sivujoelle laadittiin kalataloudelliset kunnostussuunnitelmat. Osana hanketta toteutettiin myös elinympäristöjen kunnostustöitä, jotka kohdistuivat Ropsajoen, Silmäjoen, Runkausjoen sekä Vaattunkijoen valuma-alueille.

Kalanviljelylaitoksista sähkökalastusveneeseen

EMRA-hankkeessa on edistetty myös yhteistyötä Vattenfall Vattenkraft AB:n ja Kemijoki Oy:n kalanviljelylaitosten välillä. Kumpikin yhtiö toteuttaa omalla toiminta-alueellaan velvoiteistutuksia kompensoidakseen kalakannoille vesivoimasta aiheutuvia haittoja. Yhtiöiden tavoitteet istutuksille – sekä kummankin viljelylaitoksissa kasvatettavat kalalajit – ovat hyvin samankaltaisia.

”Kalanviljelylaitosten toiminnan ylläpitäminen on haastavaa. Sen sijaan että mahdollisia ongelmia ratkaistaisiin yksin, olemme kiitollisia EMRA:n suomasta mahdollisuudesta tehdä yhteistyötä Vattenfallin kanssa. Se on ollut hyvin palkitsevaa”, Kemijoki Oy:n ympäristöasiantuntija Maria Pikkupirtti kertoo.

”Projekti on edistänyt yhteistyötä suomalaisten kanssa ja toivottavasti yhteydenpito jatkuu myös projektin päättymisen jälkeen. Olemme suunnitelleet uusia vierailuja toistemme kalanviljelylaitoksille”, toteaa kalanviljelylaitoksen vetäjä Henri Heimonen Vattenfall Vattenkraft AB:stä.

Norrbottenin lääninhallitukselta hankkeessa lainaan saadun sähkökalastusveneen ansiosta oli puolestaan mahdollista tutkia kalapopulaatioita ja lajien lisääntymistä Kemi- ja Ounasjoessa. Perinteisesti sähkökalastukset tehdään kahluusyvyyksissä, jolloin jokivarressa liikutaan jalkaisin varusteiden kera. Sähkökalastusvene mahdollisti kuitenkin tutkimuksen keskellä jokea, jossa uoma on syvimmillään.

”Meillä on useita tutkimuksia käynnissä Ounasjoella, missä vesistöön istutetaan mätiä ja kalanpoikasia. Sähkökalastusveneellä saadut tulokset ovat olleet tärkeitä vaelluskalojen palauttamiseen tähtäävien hankkeiden suunnittelussa”, Pikkupirtti kertoo.

EMRA-hankkeen muihin toimenpiteisiin kuului muun muassa taimen- ja harjuskantojen perimätutkimus, josta saatuja tuloksia voidaan jatkossa hyödyntää kalakantojen hoidossa. Hankkeessa selvitettiin myös tammukan kulttuurista merkitystä Suomessa ja Ruotsissa.

Rajat ylittävää yhteistyötä

EMRA-hanke on osa Euroopan Unionin Interreg V Pohjoinen -ohjelmaa, jonka tavoitteena on rakentaa toimivaa Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä säännösteltyjen jokien kunnostus- ja ennallistamismenetelmissä sekä vaihtaa maiden välistä osaamista.

EMRA-hankkeen kokonaisbudjetti on yli 3 miljoonaa euroa, josta Suomen hankkeiden osuus on noin 1,4 miljoonaa euroa. Hankkeesta laadittava tulosraportti julkaistaan ruotsiksi, suomeksi ja englanniksi. EMRA-hanke päättyy syyskuussa Ruotsin Jokkmokkissa pidettävään loppuseminaariin.

Pääosa hankkeen rahoituksesta tulee EU:n Interreg Nord -ohjelmasta, jonka tarkoituksena on tukea rajat ylittävää yhteistyötä. Hankkeen muut rahoittajat ovat Vattenfall Vattenkraft AB, Swedish Agency for Marine and Water Management ja Suomesta Lapin liitto, Ympäristöministeriö sekä Maa- ja metsätalousministeriö.

Kemijoki Oy:n tavoitteena on palauttaa osittain luonnonmukainen vaelluskalakanta Kemi- ja Ounasjokeen. Toimenpidekokonaisuuteemme kuuluvat esimerkiksi Taivalkosken padon ohitusratkaisu, mäti- ja pienpoikasistutukset, tutkimus, elinympäristökunnostukset ja ylisiirrot. Lisätietoa työstämme luonnon monimuotoisuuden eteen löytyy Luonnon monimuotoisuusohjelmastamme.

Lisätietoja

Ympäristöasiantuntija Maria Pikkupirtti
Kemijoki Oy
Sähköposti maria.pikkupirtti@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4453


Lue lisää