Veden voimalla -blogi: Patoturvallisuus varmistetaan yhteistyöllä

Kemijoki Oy omistaa eniten patoja koko maassa – yhteensä 119 patoa, joilla on yhteispituutta noin 85 kilometriä ja joissa on yhteensä 50 patoluukkua. Investoimme määrätietoisesti patojen kunnosta ja patoturvallisuudesta huolehtimiseen.

Teemme laaja-alaista viranomaisyhteistyötä patoturvallisuuden varmistamiseksi. Kainuun ELY-keskus valvoo patoturvallisuutta koskevien lakien ja sääntöjen noudattamista ja osallistuu säännöllisesti tarkastuksiin Kemijoki Oy:n voimalaitoksille. Yhdessä pelastusviranomaisten kanssa olemme laatineet patojen turvallisuusohjeet sekä toimintaohjeet onnettomuustilanteiden varalle.

Työssäni patoturvallisuusasiantuntijana vastaan patoturvallisuuden lakisääteisten velvoitteiden sekä patojen kunnossapitoa ohjaavan ylläpito-ohjelman toteutumisesta. Vastuulleni kuuluu myös patoturvallisuuteen liittyvien mittausvelvoitteiden ohjaaminen. Työskentelen tiiviissä yhteistyössä käytännön mittaus- ja patoturvallisuustyöstä vastaavan kumppanimme Mitta Oy:n kanssa.

Padot ja patoturvallisuus ovat olennainen osa vesivoiman tuotantoa

Vesivoima toimii sähkön tuotantoa ja kulutusta tasapainottavana säätövoimana. Padoilla on vesivoiman tuotannossa keskeinen rooli, sillä niiden avulla voimalaitoksille luodaan sähköntuotannon vaatima putouskorkeus.

Patoturvallisuuden varmistaminen on äärimmäisen tärkeää niin jokivarren yhteisöjen turvallisuuden kuin vesivoiman tuotannonkin kannalta. Kemijoen padot ovat turvallisuusluokitukseltaan 1.- ja 2. luokan patoja. Esimerkiksi Lokka ja Taivalkoski ovat niin sanottuja 1. luokan patoja, jotka voivat onnettomuuden sattuessa aiheuttaa vaaran ihmishengelle ja terveydelle tai huomattavan vaaran ympäristölle tai omaisuudelle.

Padon murtuminen on äärimmäisen epätodennäköistä. Kemijoki Oy:n padot ovat hyvässä kunnossa ja niitä valvotaan tiiviissä yhteistyössä kumppaneiden ja viranomaisten kanssa. Huolehdimme patoturvallisuudesta jatkuvasti muun muassa silmämääräisellä tarkkailuilla, mittauksilla sekä määräajoin kumppaneidemme ja viranomaisten tekemillä tarkastuksilla viranomaisen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti.

Tarkkailu, varautuminen ja ennakointi ovat arvossaan myös tulevaisuudessa

Onnettomuuksien ehkäisyssä patoturvallisuustarkkailulla on tärkeä rooli. Suuri osa padoilla tapahtuvista häiriö- ja onnettomuustilanteista aiheutuu patoon nähden liian korkeasta vedenkorkeudesta. Esimerkiksi kevättulvien aikana joen virtaamat kasvavat sulamisvesien johdosta ja aiheuttavat lisärasitusta padoille. Varaudumme joka vuosi kevättulviin tihentämällä tarkastus- ja mittauskäyntejä padoillamme ja varmistamalla patoluukkujen toiminnan. Kevät onkin patoasiantuntijan työssä kiireisintä aikaa.

Kemijoki Oy on laatinut patomurtuman varalle turvallisuussuunnitelmat ja toimintaohjeet yhdessä pelastusviranomaisen kanssa. Järjestämme yhdessä viranomaisten kanssa säännöllisesti harjoituksia, joissa simuloidaan onnettomuustilanteita. Harjoituksissa on toden tuntua ja niissä patoturvallisuuden merkitys konkretisoituu. Nämä harjoitukset ovat patoturvallisuusasiantuntijan työni huippuhetkiä.

Patoturvallisuuden kannalta kiinnostavia ovat myös pitkän aikavälin ilmiöt, kuten ilmastonmuutos ja sään ääri-ilmiöt. Tulevaisuudessa suuret kevättulvat jäävät todennäköisesti vähäisemmiksi lumimäärän pienentyessä. Toisaalta talvikauteen osuvat lämpöaallot ja sateet saattavat lisätä talvitulvien sekä jään sulamisen yhteydessä syntyvien jääpatojen todennäköisyyttä. Tulvat siis voivat yleistyä, mutta samalla tulvahuiput jäänevät pienemmiksi.

Varaudumme ilmastonmuutoksesta aiheutuviin haasteisiin ja ennakoimme mahdollisia vaikutuksia patoturvallisuuteen. Patojen kunnosta huolehtimisella, jatkuvalla seurannalla sekä sujuvalla viranomaisyhteistyöllä on tässäkin tärkeä rooli.

Kirjoittaja Marko Talvensaari on työskennellyt Kemijoki Oy:ssä vuodesta 1993 lähtien ja on 60-vuotisjuhlavuotta viettävän Suurpadot ry:n hallituksen jäsen. Kemijoen varrelta kotoisin olevan Markon kiinnostus patoja kohtaan juontaa juurensa lapsuudesta: jo pikkupoikana hän rakensi omia patojaan maantien varren ojiin.


Lue lisää