Veden voimalla -blogi: Opinnäytetyöllä arvokasta tietoa jokialueen virkistystoiminnan kehittämiseksi

Syksyllä 2023 aloitin neljännen vuoden agrologiopintojeni parissa, ja aloin etsiä toimeksiantajaa opinnäytetyölleni. Yksityiskohtainen aihe oli vielä hieman hakusessa, mutta itseäni kiinnostavat aihealueet olivat kuitenkin jo tiedossa. Sitten vastaan tulikin Kemijoki Oy:n ilmoitus, jossa yhtiö etsi opinnäytetyöntekijää. Yhtiöllä oli tarve saada tietoa Kemi- ja Ounasjokien virkistyskäytöstä Rovaniemen kaupungin alueella. Aiheesta innostuneena laitoin hakupaperit menemään. Kerrankin kysyntä ja tarjonta kohtasivat, ja pian pääsinkin jo töiden pariin.

Tutkimus sai alkunsa Kemijoki Oy:n omasta tarpeesta kartoittaa jokialueen virkistyskäyttöä. Tutkimuksen avulla haluttiin selvittää jokialueen käyttöastetta ja virkistyskäytön muotoja sekä niissä tapahtuneita muutoksia lähivuosien aikana. Tutkimusaineistoa varten keräsin mielipiteitä ja ajatuksia jokialueen käyttäjille suunnatulla verkkokyselyllä. Tulosten pohjalta tein myös arviointia, miten Kemijoki Oy voisi osallistua virkistystoiminnan kehittämiseen.

Arvokkaita näkökulmia jokialueen käyttäjiltä

Kyselyn myötä onnistuimme keräämään arvokkaita näkökulmia alueen virkistystoiminnasta ja siihen liittyvistä toiveista. Vastausinnokkuus yllätti aidosti, mikä kertoi osaltaan aiheen merkityksestä ja kiinnostavuudesta alueen ihmisten keskuudessa. Vastauksista oli selvästi havaittavissa, että jokialue ja siihen kohdistuvat muutokset puhuttavat ja herättävät vahvojakin tunteita paikallisissa. Näin paljasjalkaisena oululaisena, jolla ei ole kovin kummoista kosketuspintaa Rovaniemeen, tuo tunteiden määrä jopa hieman yllätti.

Tutkimustyö toteutettiin tiiviinä osana Kemijoki Oy:n LUMO-ohjelmaa, jonka yhtenä päämääränä on kehittää mittareita alueen luonnon monimuotoisuuden seuraamiseksi sekä monimuotoisuutta tukevien toimenpiteiden toteuttamista varten. Tutkimuksesta saatuja tietoja on mahdollista hyödyntää joen moninaiskäytön arvioinnissa.

Kehitysideoita alueen elävöittämiseksi

Kerätyn aineiston perusteella jokialueen käyttäjät näkivät alueella potentiaalia virkistystoiminnan kehittämisessä. Kemijoki Oy:n toimintaan liittyviä aiheita olivat esimerkiksi toiveet kalateiden rakentamisesta voimalaitosten yhteyteen sekä tarpeet erilaisille ympäristönhoitotöille, kuten rantojen raivauksille, virtavesien kunnostuksille sekä veneväylien ruoppauksille. Aineistossa nousi esiin myös toiveita ja huomiota säännöstelyyn ja veden korkeuden vaihteluihin liittyen. Myös huoli viime vuosina heikentyneistä jääolosuhteista korostuivat vastauksissa.

Jokialueen käyttäjiltä saatiin myös mielenkiintoisia kehitysehdotuksia alueen yritystoiminnan ja muun tarjonnan kehittämiseen. Esimerkkeinä mainittakoon muun muassa uudet luistelukentät, talviravintolat sekä hevosharrastusmahdollisuuksien kehittäminen alueella. Aika näyttää, mutta ehkä tutkimus tarjoaa kipinän uusille liikeideoille ja hankkeille.

Opinnäytetyö kehittyi arvokkaaksi työkokemukseksi

Ilokseni olen saanut jatkaa tutkimukseni aiheen parissa työharjoittelussa Kemijoki Oy:llä. Jatkotutkimus paikallisten yritysten ja yhteisöjen näkökulmasta on parasta aikaa käynnissä ja tutkimuksen on määrä valmistua kevään loppupuolella. Jatkotutkimuksen lisäksi työnkuvani on laajentunut ja olen osallistunut muun muassa Kemijoki Oy:n ympäristötöiden oppaan päivittämiseen. Opinnäytetyön tekeminen sekä harjoittelu vesivoimayhtiössä ovat opettaneet minulle miten monipuolisia jokivarren sidosryhmät ovat ja miten tärkeää vuoropuhelu sidosryhmien kanssa on.

Yhteistyö Kemijoki Oy:n kanssa oli sujuvaa jo suunnittuvaiheesta lähtien, ja omat tarpeeni sekä toiveeni huomioitiin. Työskentely opinnäytetyön parissa sekä työharjoittelu ovat vahvistaneet entisestään omaa haavettani työskennellä tulevaisuudessa ympäristön parissa. Kemijoki Oy:n työyhteisöstä jäi ammattitaitoinen, kannustava ja lämminhenkinen kuva. Haluan antaa erityiskiitokset Maria Pikkupirtille ja Jenni Putaansuulle, jotka toimivat oppainani koko opinnäytetyöprosessin ajan.

Jos kiinnostuit opinnäytetyöstäni, pääset lukemaan sen täältä.

Kirjoittaja Taru Vähäkuopus on opiskellut agrologiksi Oulun ammattikorkeakoulussa. Hän viihtyy vapaa-ajallaan luontokuvauksen ja piirtämisen parissa.

Taustatietoa tutkimuksen tarpeesta

Kemijoki Oy tilasi tutkimustyön osana LUMO-ohjelman kehittämistä. Yhtiö halusi saada tutkittua tietoa, miten jokea nykyisin käytetään. Virkistyskäyttö on yksi tapa hyödyntää luonnon tarjoamia palveluita, ja vesivoimayhtiöiden tavoitteena on parantaa ihmisten edellytyksiä käyttää vesivoiman toimintaympäristön ekosysteemipalveluita.

Jotta virkistyskäytön kehittymistä voidaan mitata, ensin täytyi selvittää joen käyttöastetta ja ymmärtää minkälaisia kokemuksia ihmisillä on säännöstelyn vaikutuksista joen käyttämiseen.

Nyt toteutetusta tutkimuksesta on hyvä jatkaa esille tulleiden kehitysehdotusten toteuttamiseen yhteishankkeina kaupungin ja yhteisöjen kanssa sekä seuraamalla lisääntyykö joen käyttöaste kehityshankkeiden toteutusten jälkeen. Tutkimus on kurkistus joen käyttömuotojen laajuuteen sekä siihen, miten alueen asukkaat kokevat rakennetun vesistön virkistyskäyttöpotentiaalin.


Lue lisää