Veden voimalla -blogi: ”Mikä mahtaa olla tuo vaelluskalafoorumi?”

Otsikon kysymyksen esitti Twitterissä Virho (Virtavesien hoitoyhdistys ry) Luken erikoistutkija Pauliina Louhelle, joka twiittasi elokuussa 2019 Vaelluskalafoorumin tutustumismatkasta järvilohen palauttamishankkeisiin Pohjois-Karjalassa.

Vastaus kysymykseen löytyy foorumin www-sivuilta, jossa

”Vaelluskalafoorumin asema kuvataan informatiivisen ja innovatiivisen keskustelun tyyssijaksi, jolla parannetaan tiedonvälitystä ja vuorovaikutusta kehittämishankkeiden, vesivoimayhtiöiden, tutkimuksen ja kalatalousviranomaisten välillä”.

Lisäksi foorumin kerrotaan olevan vapaamuotoinen ja epävirallinen työryhmä, joka pyrkii yhteensovittamaan vaelluskalojen palauttamista ja vesivoimatalouden harjoittamista rakennetuissa joissa sekä tukemaan kansallisen kalatiestrategian toteuttamista. Esittelen tässä blogissa omakohtaisiin kokemuksiin ja näkemyksiin perustuen laajemmin Vaelluskalafoorumin syntyä, toimintatapoja ja aikaansaannoksia.

Vaelluskalafoorumin synty ja toiminta

Osallistuin RKTL:n (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, joka fuusioitui v. 2015 nykyiseen Lukeen eli Luonnonvarakeskukseen) edustajana Rakennettujen jokien vaelluskalafoorumin (lyh. Vaelluskalafoorumi) perustamiskokoukseen, mikä järjestettiin keväällä 2010 RKTL:n Kainuun tutkimusasemalla, Paltamossa. Foorumin jäseniksi valittiin edustajia RKTL:stä ja Suomen ympäristökeskuksesta, isoimmista vesivoimayhtiöistä, Energiateollisuus ry:stä sekä ELY-keskuksien kala- ja ympäristövastuualueilta. Hieman myöhemmin mukaan tuli myös maa- ja metsätalousministeriön edustus.

Toiminnan alusta saakka foorumin jäsenet ovat kokoontuneet kahdesti vuodessa keskustelemaan saman pöydän ääreen yhteisestä päämäärästä eli vaelluskalakantojen hoidosta ja niiden palauttamisesta rakennettuihin jokiin. Lisäksi on järjestetty seminaareja, joihin on kutsuttu laajemmin sidosryhmien edustajia. Vaikka vaelluskala-asioissa eri tahojen intressit poikkeavat usein toisistaan, tällaisella aktiivisella ja avoimuuteen pyrkivällä toiminnalla vaelluskalafoorumi on kasvattanut eri toimijoiden välistä luottamusta jo yli yhdentoista vuoden ajan.

Tärkeä rooli rakennettujen jokien vaelluskalatutkimuksissa

Pian Vaelluskalafoorumin perustamisen jälkeen RKTL käynnisti Rakennettujen jokien tutkimusohjelman, jossa toimin ohjelmapäällikkönä vuosina 2011-2015. Luke-fuusion jälkeen näitä tutkimuksia jatkettiin omana hankekokonaisuutena osana laajempaa Sinisen biotalouden tutkimusohjelmaa.

Vaelluskalafoorumilla oli tuolloin ja on edelleen tärkeä valtakunnallinen rooli rakennettujen jokien vaelluskalatutkimuksien käynnistämisessä. Tutkimustarpeita on kartoitettu ja suunnitelmia on tehty yhdessä. Niiden pohjalta syntyneiden hankekokonaisuuksien rahoituksissa puolestaan vesivoimayhtiöllä on ollut hyvin merkittävä rooli.

Vuosina 2010-2017 on toteutettu kaksi isompaa hankekokonaisuutta (Sateenvarjo I ja II), ja nyt on käynnissä vuosina 2019-2023 toteutettava Sateenvarjo III. Koska hankkeet ovat pohjautuneet laajaan yhteistyöhön, niistä saadut tulokset ovat välittyneet nopeasti moniin konkreettisiin käytännön toimiin, joita vaelluskalakantojen elvyttäminen, palauttaminen ja hoito rakennetuissa joissa edellyttävät.

Ulos boxista

Vaelluskalojen palauttaminen rakennettuihin jokiin edellyttää yleensä monia samanaikaisia toimenpiteitä, joista kaikille eri toimijoille ja sidosryhmille sopivimman keinovalikoiman löytäminen on usein haastava tehtävä. Tämä haaste on yhtä lailla tuttu myös Vaelluskalafoorumin osapuolille. Useimmiten erilaiset näkemyserot ovat kuitenkin vähentyneet keskustelemalla, kompromisseja hakemalla ja ratkaisuhakuisella asenteella.

Omien näkökulmien esittämistä tärkeämpää keskusteluissa on ollut oppia kuuntelemaan toisten ajatuksia ja sanomaa. Tässä oppimisessa osapuolten pitkäaikainen tunteminen on lisännyt keskinäistä luottamusta, mikä puolestaan on helpottanut omista poteroista poistulemista ja omaa boxia kokonaisvaltaisempaa ajattelua. Koska useat Vaelluskalafoorumin jäsenet osallistuvat myös moniin muihin alueellisiin tai jokikohtaisiin työryhmiin, uskon vahvasti, että Vaelluskalafoorumissa opittu toimintatapa ja yhteistyön rakentaminen heijastuu positiivisesti myös näihin työryhmiin ja edistää niiden työtä vaelluskalakantojen palauttamiseksi.

Kirjoittaja on Aki Mäki-Petäys, joka on toiminut Voimalohi Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2019 lähtien. Tätä ennen hän toimi 25 vuotta vaelluskalatutkijana Luonnonvarakeskuksessa ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksessa. Aki on edelleen Vaelluskalafoorumin jäsen ja Voimalohen kipparin roolissa hän on jatkanut aktiivista vaelluskalahankkeiden suunnittelua, rahoituksen hakua ja koordinointia mm. Kemi-Ounasjoen vesistössä.


Lue lisää