Veden voimalla -blogi: Luonnon monimuotoisuusohjelma tukee työtämme luontokadon pysäyttämiseksi

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on ilmastonmuutoksen hillinnän ohella aikamme keskeisiä haasteita. Luonnon monimuotoisuuden tila heikentyy kiihtyvällä vauhdilla, ja kehityssuunnan muuttamiseksi tarvitaan koko yhteiskunnan panos. Haluamme osaltamme minimoida vaikutuksemme luontokatoon. Huomioimme luonnon monimuotoisuuden toiminnassamme niin strategian kuin käytännönkin tasolla. Olemme laatineet luonnon monimuotoisuusohjelman, joka täydentää luonnon monimuotoisuuden eteen tekemäämme monipuolista työtä.

Esimerkkejä luonnon monimuotoisuuden eteen tekemästämme työstä

Omistamme yhteensä 20 vesivoimalaitosta, joista 16 sijaitsee Kemijoen vesistöalueella. Koska keskeisin toimintaympäristömme on jokivesistöissä, suurin osa luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen tähtäävistä toimistamme keskittyy niihin.

Jokivarsien ranta-alueet ovat pääosin omistuksessamme. Rannoillamme on luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta tärkeitä luontotyyppejä, kuten avoimia törmiä, perinnemaisemia, luonnontilaisia soita, kosteikkoja ja vanhoja metsiä. Jokiympäristössämme on lisäksi kunnostettuja kalojen lisääntymisalueita.

Huolehdimme luonnon monimuotoisuudesta muun muassa ennallistamalla toiminta-alueemme elinympäristöjä, kuten virtavesiä, kosteikkoja ja niittyjä. Runkausjoen kunnostus on hyvä esimerkki tekemistämme ennallistamistöistä. Elinympäristöjen lisäksi huolehdimme myös perinnemaisemista muun muassa Muteniassa. Alue kuuluu Museoviraston määrittelemiin valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin.

Vahvistamme toimialueemme vaelluskalakantoja monin tavoin. Vapaaehtoisten toimenpiteiden kokonaisuuteemme kuuluu mm. vaellusratkaisut, mäti- ja pienpoikasistutukset, tutkimus, elinympäristökunnostukset, ylisiirrot sekä parhaiden ratkaisujen etsiminen ja tukeminen nousuhalukkaan vaelluskalakannan luomiseksi. Suunnittelemme parhaillaan luonnonmukaisista ja teknisistä osuuksista koostuvaa kalatietä Taivalkoskella. Tavoitteemme on osittain luonnonvaraisen vaelluskalakannan palauttaminen Kemi-Ounasjokeen sekä järvilohen palauttaminen Lieksanjokeen.

Omistamme yhteensä 11 suojelukohdetta. Suojelukohtaista löytyy erityisesti suo- ja metsäekosysteemejä. Myös Suomen ainoalle tunnetulle apilakirjokääriäisen esiintymälle on rajattu luonnonsuojelulain nojalla kohde Sierilän alueelta. Selvitämme edelleen, onko omistuksessamme enemmänkin suojelualueiksi soveltuvia alueita.

Luonnon monimuotoisuusohjelma tukee ympäristö- ja yritysvastuutavoitteitamme

Olemme laatineet luonnon monimuotoisuusohjelman, tuttavallisemmin LUMO-ohjelman, vuosille 2022–2030. Ohjelma on jatkoa pitkäaikaiselle työllemme luonnon ja ympäristön hyväksi. LUMO-ohjelman tarkoituksena on edistää ja ylläpitää luonnon monimuotoisuutta ja varmistaa, että toimintamme tukee jatkossakin ilmastonmuutoksen hillintää.

LUMO-ohjelmassa on asetettu tavoitteet luonnon monimuotoisuuden eteen tekemällemme työlle sekä mittarit, joiden avulla seuraamme edistymistämme. Luonnon monimuotoisuus on nostettu ympäristöasiana ilmastonmuutosteeman rinnalle myös vuoden 2022 strategiassamme. LUMO-ohjelma kytkeytyykin vahvasti Kemijoki Oy:n strategiaan.

LUMO-ohjelman valmistelu on edellyttänyt pitkäjänteistä työtä. Kerromme tarkemmin ohjelman keskeisistä tavoitteista ja mittareista ohjelman julkaisun yhteydessä kesän jälkeen. Arvokkaiden luontokohteiden suojelu, uhanalaisten lajien suojelu, vesistöjen tilan parantaminen ja vesistöjen kunnostus ovat toimenpiteidemme keskiössä myös tulevaisuudessa.

Kirjoittajat Jenni Putaansuu ja Maria Pikkupirtti valmistelevat parhaillaan Kemijoki Oy:n LUMO-ohjelmaa. 

Jenni toimii aluepäällikkönä Kitisen, Luiron, Lokan ja Porttipahdan tekojärvien alueella ja liikkuu vapaa-ajallaan mielellään luonnossa. 

Maria Pikkupirtti työskentelee Kemijoki Oy:n ympäristöasiantuntijana. Marian vapaa-aika kuluu luonnossa koirien kanssa liikkuen.


Lue lisää