Upright Project arvioi Kemijoki Oy:n nettovaikutuksia - hyödyt yhteiskunnalle ja ilmastovaikutus korostuvat

Yritysten kokonaisvaikutuksista dataa itsenäisesti tuottava The Upright Project on mitannut Kemijoki Oy:n nettovaikutusta ympäröivään maailmaan, eli yhteiskuntaan, tietoon, terveyteen ja ympäristöön.

Uprightin mallin mukaan Kemijoki Oy:n yhteenlaskettu suhteellinen nettovaikutusaste on +69 prosenttia, kun maksimi on +100 prosenttia. Nettovaikutuksesta puhutaan siksi, että analyysi huomioi sekä yritysten toiminnan positiiviset että negatiiviset vaikutukset ja laskee niiden nettosumman. Nettovaikutusten luokituksessa Kemijoki Oy:n arvosana on AA+, joka on asteikon toiseksi ylin. Tuloksellaan Kemijoki Oy sijoittuu Uprightin mukaan parhaaseen kymmenykseen, kun tarkastelussa on varsin laaja joukko yrityksiä Suomessa ja maailmalla.

Erityisen tuntuva positiivinen vaikutus Kemijoki Oy:n toiminnalla ja vesisähköllä on nykyaikaisen yhteiskunnan toiminnan mahdollistamiseen ja ilmastonäkökulmasta ympäristöön. Vesivoimalla on myös negatiivisiä vaikutuksia, esimerkiksi luonnon monimuotoisuuteen. Mallinnuksessa nousi lisäksi esiin vesisähkön kustannustehokkuus.

Arvioinnin perustana tieteellinen data

Uprightin analyysi pohjautuu koneoppimista hyödyntävään matemaattiseen mallinnukseen, joka analysoi suuren määrän dataa tieteellisten artikkeleiden tietokannasta. Arvioinnissa tarkastellaan yritystoiminnan vaikutuksia läpi arvoketjujen.

Sähkön osalta erityisen merkittävä on niin sanottu downstream-osa arvoketjua, eli sähkön mahdollistamat tuotteet ja palvelut laajasti. Sähköä tarvitaan arjessa joka hetki esimerkiksi tiedon luomiseen, tallentamiseen ja siirtoon.

”Uprightin malli kuvaa kiihkottomasti ja ihmiskunnan parhaaseen tietoon perustuen, mitä resursseja yritykset käyttävät ja mitä arvoa ne käyttämillään resursseilla luovat”, kertoo Toni Laitila, Uprightin operatiivinen johtaja. ”Yksi datan tärkeimmistä kriteereistä on, että tuotetun datan on oltava vertailukelpoista eri yritysten välillä, riippumatta niiden toimialasta tai koosta. Tämän vuoksi mallinnus ei pohjaudu yrityksiltä itseltään saatavaan tietoon.”

”Kemijoki Oy pärjää tässä tarkastelussa verrattain hyvin. Uusiutuvasti tuotettu sähkö on kriittistä nykyaikaisen yhteiskunnan toiminnan kannalta, samalla kun aiheutettu ympäristökuorma on marginaalinen verrattuna fossiilisiin energiamuotoihin”, luonnehtii Laitila.

Uusiutuva vesivoima on ilmastoteko

Puhtaan sähkön tarve ja rooli kasvavat koko yhteiskunnassa. Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Puhdas sähkö, kuten vesisähkö, on ratkaisu päästöjen vähentämiseen. Vesivoima kuljettaa Suomea vakaasti ja joustavasti kohti hiilineutraaliutta.

Uprightin tulokset kertovat osaltaan Kemijoki Oy:n vesisähkön roolista yhteiskunnan toimintojen ja ihmisten sujuvan arjen mahdollistajana. Merkittävä myönteinen vaikutus tarkoittaa myös isoa vastuuta tuottaa vesisähköä tehokkaasti ja häiriöttömästi. Se on Kemijoki Oy:n tehtävä.

Lisätietoja Upright Projectista
www.uprightproject.com

Lisätietoja Upright Projectin käyttämästä mallista
www.uprightproject.com/model

 

Kemijoki Oy:n vaikutusprofiili

Arvioinnin pohjalta The Upright Project on laatinut Kemijoki Oy:n nettovaikutusprofiilin, joka muodostuu neljästä pääulottuvuudesta ja niiden alakohdista. Tulos (score) kertoo positiivisten ja negatiivisten vaikutusten neton pääulottuvuuksittain ja alakohdittain. Nettovaikutusaste puolestaan kuvaa yrityksen kokonaisarvonluontia suhteessa sen kokoon. Upright Project painottaa, että profiilia tulee tarkastella kokonaisuutena yksittäisten alakohtien sijaan.

Yhteiskunta

Kemijoki Oy:n merkittävin myönteinen vaikutus syntyy yhteiskunta-ulottuvuudella. Sähköntuotanto turvaa yhteiskunnan jatkuvan toiminnan. Kemijoki Oy on myös merkittävä kiinteistöverojen maksaja.

Tieto

Sähköntuotannolla Kemijoki Oy auttaa rakentamaan ja ylläpitämään tiedon luomiseen ja jakamiseen liittyvää infrastruktuuria. Niukka osaamispääoma tarkoittaa ihmispääoman vaihtoehtoiskustannusta. Se kuvaa Kemijoen käyttävän monipuolisen osaamisen resurssia.

Terveys

Upright-tarkastelussa Kemijoki Oy:n vaikutus ihmisten terveyteen tulee pääasiassa epäsuorasti sellaisten palveluiden kautta, joiden toimintaa sähkö mahdollistaa.

Ympäristö

Ympäristön kannalta suurin myönteinen vaikutus on vesivoiman puhtaus. Vesivoima on tehokas keino pienentää hiilidioksidipäästöjä ja hillitä ilmastonmuutosta. Vesivoima korvaa saastuttavampia energianlähteitä.

Negatiivisia vaikutuksia ympäristöulottuvuudessa vesivoimalla on luonnon monimuotoisuuteen ja vähäisemmässä määrin esimerkiksi makean veden haihtumiseen

Kemijoki Oy:n Net Impact Scorecard (englanniksi)
Lisätietoja Upright Projectin vaikutusmallinnuksen metodologiasta (englanniksi)


Lue lisää