Ulkopuolisen asiantuntijan selvitys: ELY-keskuksen vaatimat velvoitemuutokset vaikuttaisivat Kemijoki Oy:n toimintaedellytysten heikkenemisen myötä kansallisten ilmasto- ja huoltovarmuustavoitteiden toteutumiseen

Taloustieteeseen erikoistunut konsultointiyritys Compass Lexecon on laatinut selvityksen Lapin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Kemijoki Oy:n vesivoimalaitosten kalatalousvelvoitteita koskevasta muutoshakemuksesta. Esitetyt vaatimukset sisältävät kalateiden ja alasvaellusratkaisujen rakentamista sekä esimerkiksi joen käyttörajoitteita sekä aiempaa suurempia kalojen istutus- ja ylisiirtovelvoitteita. Kemijoki Oy:n tilaamassa selvityksessä arvioidaan laajasti näiden vaatimusten vaikutuksia Kemijoki Oy:lle ja laajemmin yhteiskunnalle.

Siirtyminen uusiutuvaan energiaan edellyttää säätövoimaa

Raportin johtopäätökset eivät yllätä Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timosta. Hän katsoo, että selvitys, joka perustuu osittain Kemijoki Oy:n ja kolmansien osapuolien suunnitelmiin, onnistuu kiteyttämään muutoshakemuksen vakavat ongelmat.

”Vaaditut velvoitemuutokset johtaisivat Kemijoki Oy:n tuottaman vesisähkön määrän ja joustavuuden merkittävään laskemiseen sekä erittäin suuriin kustannuksiin kalateiden rakentamisen, ylläpidon ja huoltokustannusten seurauksena. Kokonaisuus tarkoittaisi merkittäviä haittoja sekä yhtiölle että koko Suomelle”, Timonen näkee.

Timosen mukaan haitalliset vaikutukset laajemmin Suomen sähkömarkkinoihin ja ilmastotavoitteisiin syntyisivät siitä, että kotimaista, uusiutuvaa ja joustavaa energiatuotantomuotoa tarvitaan välttämättä siirryttäessä kokonaan uusiutuvaan, mutta samalla sääriippuvaisempaan sähköntuotantoon, kuten aurinko- ja tuulivoimaan. Tässä muutoksessa tarvitaan vesivoimaa elintärkeänä säätövoimana.

Vesivoima turvaa Suomen huoltovarmuutta

Mikäli Kemijoki Oy:n joustavaa vesivoimantuotantoa rajoitetaan, on korvaava sähköntuotanto entistä kalliimpaa sähkön kysynnän ollessa korkealla. Timonen korostaa myös vesivoiman keskeistä merkitystä kansalliselle huoltovarmuudelle, jota myös joulukuinen valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista alleviivasi.

”Suomi sijoittui vuonna 2017 sähköntuotannon omavaraisuuden suhteen Euroopan vähiten omavaraisten maiden joukkoon. Kaiken kaikkiaan Suomi tuo yli puolet kuluttamastaan energiasta. Merkittävällä osuudellaan kotimaisesta sähköntuotannosta vesivoima vähentää tarvetta tuoda sähköä ulkomailta. Eli kääntäen: heikentämällä vesivoiman toimintaedellytyksiä heikennetään samalla kansallista huoltovarmuutta”, Timonen varoittaa.

Kokonaisuudessaan vaaditut toimenpiteet aiheuttaisivat Kemijoki Oy:lle yhteensä lähes 600 miljoonan euron – pääasiassa kalateiden ja alasvaellusratkaisujen rakentamisesta johtuvat – kertaluontoiset kustannukset ja lisäksi yli 11 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset. Reaaliarvoltaan tämä tarkoittaisi yhtiölle yli 800 miljoonan euron kustannuksia ja tuotantomenetyksiä 25 vuoden aikana. ”Näiden päälle tulevat vielä rahoituskustannukset, joiden määrää ja yleensä näin epävarman hankkeen rahoituksen saatavuutta on vaikea edes arvioida”, Timonen lisää.

Voit tutustua Compass Lexeconin Kemijoki Oy:n toimeksiannosta koostamaan taloustieteelliseen analyysiin täällä.

Lisätietoja:
Tuomas Timonen
Toimitusjohtaja
Kemijoki Oy
tuomas.timonen@kemijoki.fi

Pekka Sääskilahti
Senior Vice President
Compass Lexecon
+358 50 4872487
psaaskilahti@compasslexecon.com


Lue lisää