Tiedote: Kemijoki Oy sai luvan Ossauskosken alapuoliselle perkaushankkeelle

Korkein hallinto-oikeus on 12.3.2015 tekemällään päätöksellä hylännyt Ossauskosken alapuolisesta perkaushankkeesta tehdyn valituksen, joten Pohjois-Suomen aluehallintoviraston hankkeelle kolme vuotta sitten myöntämä lupa on nyt saanut lainvoiman.

”Kemijoki Oy on tyytyväinen päätökseen. Päätös mahdollistaa sekä energiataloudellisen että joen virkistyshyödyn lisäämisen. Uoman parantamisen myötä jääalueella liikkuminen ja rantojen virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat”, kertoo johtaja Timo Torvinen Kemijoki Oy:stä.

Päätöksen tultua lainvoimaiseksi Kemijoki Oy käynnistää yksityiskohtaisen valmistelun hankkeen toteuttamiseksi. Se pitää sisällään mm. aikataulusuunnittelun sekä urakkakilpailutuksen valmistelun. Lopullinen päätös hankkeen toteuttamisesta tehdään urakkakilpailutuksen jälkeen.

Hankkeen perustiedot:

Loue–Tervolan uomanparannushankkeella (Ossauskosken alapuolinen perkaus) vähennetään jokiuoman virtaushäviöitä ja parannetaan jääolosuhteita. Nykyisin joen ahtaat virtausalueet pysyvät sulina talvella. Sulat saavat aikaan hyyteen muodostumista, mikä heikentää virtaamaolosuhteita ja aiheuttaa putouskorkeuden pienentymistä Ossauskosken voimalaitoksella ja sitä kautta energiataloudellisia menetyksiä. Lisäksi hyyde aiheuttaa haittoja joen virkistyskäytölle.

Hankkeessa jokea perataan kuudessa kohteessa yhteensä noin kolmen kilometrin matkalta. Perattavilla massoilla maisemoidaan rantoja sekä tehdään uusia rannansuojauksia noin 15 kilometrin matkalla. Tehtävät rannansuojaukset vähentävät alueen rantavyörymiä ja parantavat rantojen virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Lisätiedot:

johtaja Timo Torvinen, toimintaedellytykset ja omaisuuden hallinta, p. 020 703 4411
https://www.www.kemijoki.fi/toimintamme/investoinnit-ja-hankkeet/uomanparannushankkeet/loue-tervolan-uomanparannushanke.html

* * * * *
Kemijoki Oy on Suomen merkittävin vesivoiman tuottaja. Yhtiö omistaa 20 vesivoimalaitosta, joista 16 sijaitsee Kemijoen vesistöalueella, kaksi Lieksanjoessa ja kaksi Kymijoessa. Lisäksi se säännöstelee Lokan ja Porttipahdan tekojärviä sekä Kemijärveä ja Olkkajärveä. Voimalaitosten kokonaisteho ylittää 1 100 MW. Vuonna 2013 yhtiön vesivoimalaitokset tuottivat sähköenergiaa yhteensä 4 148 gigawattituntia, mikä oli noin kolmannes kotimaisesta vesivoimalla tuotetusta sähköstä.


Lue lisää