Sierilän hanke: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus vahvisti Kemijoki Oy:n poikkeusluvan koskien lapinleinikki-kasvia

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 21.12. antamallaan päätöksellä hylännyt Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piirin tekemän valituksen Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) päätöksestä, jonka mukaan Kemijoki Oy saa poiketa luonnonsuojelulain rauhoitussäännöksistä lapinleinikki-kasvin osalta.

Lapinleinikkiä kasvaa Sierilän voimalaitoshankkeen vaikutusalueella. Päätös koskee ainoastaan Sierilän voimalaitoksen hankealuetta, ja luvan mukaisesti Kemijoki Oy:n tulee kompensoida hankkeen vaikutukset vahvistamalla lapinleinikin elinolosuhteita muualla.

Päätöksessään Pohjois-Suomen hallinto-oikeus katsoo, että asiassa on erittäin tärkeä yleisen edun kannalta pakottava syy lapinleinikin suojelusta poikkeamiselle.
Hallinto-oikeus toteaa päätöksessään muun muassa, että vesivoimalla tuotetulla sähköllä on tärkeä rooli Suomessa käytettävän sähkön säätövoimana, ja että Sierilän hanke edistäisi myös Suomen sähkönsaannin huoltovarmuutta.

Hallinto-oikeuden mukaan vesivoima muodostaa huomattavan osan energian tuotannosta kovan kulutuksen aikana, kuten esimerkiksi pakkasjaksojen aikana. Edelleen päätöksessä tuodaan esiin, että myös Huoltovarmuuskeskus on nähnyt säätökykyisen vesivoiman tuotannon tärkeänä sähkön toimitus- ja huoltovarmuuden turvaamisessa.

Sierilän voimalaitoksen tarve on korostunut entisestään energiakriisin myötä, sillä Suomi tarvitsee merkittävästi uutta päästöttömän sähkön tuotantokapasiteettia. Sierilä voi tuottaa sähköä 22 000 nelihenkisen kotitalouden vuotuisen tarpeen verran. Lisäksi Sierilä mahdollistaa osaltaan muiden päästöttömien sähköntuotantomuotojen, kuten tuulivoiman lisäämisen, sillä se parantaa koko Kemijoen kykyä tuottaa tarvittavaa säätövoimaa.

Sierilän hankkeelle on myönnetty vesilain mukainen vesitalouslupa, joka on lainvoimainen. Kemijoki Oy jatkaa Sierilän hankkeen valmistelua.

Lisätietoja:

Timo Torvinen
Sierilä-hankkeen projektijohtaja
Kemijoki Oy
Sähköposti timo.torvinen@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4411


Lue lisää