Rovaniemen yhdyskuntasuunnittelun lautakunta hylkäsi Sierilän voimalaitoksen luukkuasemarakennuksen poikkeusluvasta tehdyt valitukset

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan päätöksen mukaan noin 100 neliömetrin kokoisesta luukkuasemarakennuksesta ei aiheudu sellaisia maankäytöllisiä ja ympäristöllisiä vaikutuksia, joista olisi haittaa kaavoitukselle.

Lautakunnan mukaan lupamenettely sekä asian valmistelu on suoritettu asianmukaisesti ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset perusteet myönteiselle poikkeamispäätökselle täyttyvät.

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta myönsi lokakuussa 2019 Kemijoki Oy:lle luvan poiketa rakentamisrajoituksesta ja yleiskaavan käyttötarkoituksesta koskien Sierilän voimalaitoksen kone- ja luukkuasemarakennuksia. Päätöksestä kuitenkin valitettiin Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, jonka mukaan ympäristölautakunnalla ei ollut toimivaltaa myöntää lupaa luukkuasemarakennuksen osalta. Asia siirrettiin toimivaltaiselle viranomaiselle, eli yhdyskuntasuunnittelun lautakuntaan. Koneaseman osalta korkein hallinto-oikeus myönsi rakennusluvan 7.10.2021 antamallaan päätöksellä.

Maaliskuussa 2021 Kemijoki Oy haki Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta lupaa aloittaa Sierilän voimalaitoksen rakennustyöt vesitalousluvassa määriteltyä määräaikaa myöhemmin. Syynä tähän oli koneasemarakennuksen pitkittynyt rakennuslupaprosessi, joka esti rakennustöiden käynnistämisen. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi kolmen vuoden jatkoajan rakentamisen aloittamiselle Kemijoki Oy:n hakemuksen mukaisesti 15.3.2022. Päätöksestä on kuitenkin valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen, jossa asian käsittely on edelleen kesken.

Lisätietoja

Timo Torvinen
Sierilä-hankkeen projektijohtaja
puh. 020 703 4411
timo.torvinen@kemijoki.fi


Lue lisää