Rakennusperinnön ja kulttuurimaiseman hoitoa Lokan altaan äärellä Muteniassa

Mutenia on Sodankylän Sompiossa sijainnut kylä, jonka rakennuksista ja pienmaataloudesta eläneiden tilojen maista suurin osa jäi Lokan tekojärven alle. Nyt Mutenia on kulttuurihistoriallisesti merkittävä jäänne vanhasta Sompiosta.

Se sisältyy Purnumukan kylän ja Uulalan erämaatalon ohella Museoviraston valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön luetteloon Sodankylän metsäsaamelaisena asutuksena. Eri puolilla Suomea sijaitsevat yli 1 200 rakennetun kulttuuriympäristön kohdetta kuvaavat rakentamisen kehitystä eri aikakausina.

Mutenian kyläkummun 11 vanhasta pihapiiristä on jäljellä neljä, joista merkittävin on Tapion toistasataa vuotta vanha talo ja navetta. Kylän muut kolme pihapiiriä ovat jälleenrakennuskaudelta ja niihin kuuluu muutamia vanhempiakin rakennuksia.

”Kemijoki Oy omistaa Mutenian rakennukset, joiden kunnossapidosta olemme omaehtoisesti vastanneet vuosikymmenten ajan. Ja saaneet rakennusten kunnostamiseen Museovirastolta ohjeistusta”, kertoo Kemijoki Oy:n vanhempi asiantuntija Raimo Kaikkonen.

Järjestimme viime kesänä rakennusperinteen ja maisemanhoitoon keskittyneen vierailun Museoviraston, Siidan, Lapin Ely-keskuksen, Lapin liiton sekä Sodankylän kunnan edustajille. Muteniassa on viime vuosina järjestetty, muun muassa, koululaisten ympäristökasvatuspäivä, muisteltu elämää entisillä asuinsijoilla SámiSoster ry:n Mokta-tupalaisten retkellä ja kokoonnuttu Mutenia-foorumiin pohtimaan esimerkiksi biotalouden ja arktisuuden merkitystä tulevaisuuden Suomelle.
Ensi vuonna Muteniassa kokoontuu Sompio-seura kotiseutuyhdistyksen täyttäessä 50 vuotta.

Perinnemaiseman ja kulttuuriympäristön ylläpito vaatii työtä ja osaamista

Hoidamme Muteniassa rakennusperinnön lisäksi aktiivisesti alueen perinnemaisemaa sekä arvokasta ympäristöä.

”Muteniassa on säilynyt ketomainen kulttuurimaisema ja ainutlaatuista niittykasvillisuutta. Vastaamme Mutenian niityn, kangaskedon ja entisen pellon niittohoidosta. Esimerkiksi viime kesänä teimme maisemakunnostuksia”, Raimo Kaikkonen sanoo.

Mutenia on maakunnallisesti arvokas perinnemaisema. Perinnemaisemat koostuvat Lapissa pitkään jatkuneen perinteisen poro- ja karjatalouden muovaamista luontotyypeistä eli perinnebiotoopeista ja niihin liittyvistä rakenteista. Niiden biologisten, maisemallisten ja muiden arvojen ylläpitäminen vaatii säännöllistä hoitoa sekä hoitajalta osaamista. Mutenian lisäksi omistuksessamme on runsaasti perinnebiotooppeja kuten tulvaniittyjä ja saaria rakennettujen jokien varsilla.

”Mutenian kasvillisuus ja eläimistö on kartoitettu. Tavoitteenamme on säilyttää Mutenian arvokkaat luontotyypit ja monipuolinen niittylajisto”, Raimo Kaikkonen toteaa.
Perinnebiotooppien ja niistä riippuvaisten eliölajien määrä on romahtanut 1900-luvulta lähtien. Suomessa elävistä uhanalaisista eliölajeista noin kolmannes eli yli 700 kasvi- tai eläinlajia on jollakin tavalla perinnemaisemista riippuvainen.

Lisätietoja
Raimo Kaikkonen, Kemijoki Oy
Vanhempi asiantuntija
Puhelin 020 703 4435
Sähköposti raimo.kaikkonen@kemijoki.fi


Lue lisää