Rajat ylittävää yhteistyötä luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi

Olemme mukana suomalais-ruotsalaisessa EMRA-hankkeessa (Environmental planning, Measures and Restauration Actions in regulated water systems), jossa kumppaneitamme ovat Norrbottenin lääninhallitus, Lapin ELY-keskus, Luonnonvarakeskus, Metsähallitus sekä Vattenfall.

EMRA on osa Euroopan Unionin Interreg Pohjoinen -ohjelmaa. Hankkeen kustannusarvio on yli 3 miljoonaa euroa. Interreg Pohjoinen -ohjelman rahoitusosuus on kaksi miljoonaa. Suomessa koordinoiva tuensaaja on Lapin ELY-keskus.

Elokuussa 2019 käynnistyneen kolmevuotisen yhteistyöhankkeen tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden lisääminen sekä tärkeiden elinympäristöjen kunnostaminen rakennetuissa vesistöissä. Hankkeessa hyödynnetään Suomen ja Ruotsin sekä viranomaisten ja erilaisten organisaatioiden osaamista ja tietämystä.

Suomessa työ keskittyy Ala-Kemijoen sivujokien kartoitukseen. Tavoitteena on arvioida 12 sivujoen ekologista tilaa, ihmistoiminnan vaikutusta sekä kunnostustarvetta. Kartoituksen pohjalta neljälle etusijalle asetetulle sivujoelle laaditaan ekologiset kunnostussuunnitelmat.

Virtavesien kunnostaminen vaatii vesilain mukaisen luvan. Konkreettiset kunnostukset toteutetaan erillisrahoituksella aluehallintoviraston myönnettyä luvat.

Kemijoki Oy mukana suunnittelemassa ja kunnostamassa kutualueita

Kartoituksen pohjalta valituille Ala-Kemijoen sivujokien valuma-alueille laaditaan luonnonhoitosuunnitelmat, joiden tavoitteena on vähentää valuntana tulevaa kuormitusta erityisesti metsäojitetuilla alueilla. Luonnonhoitokohteiden suunnitelmat sovitetaan yhteen virtavesikunnostusten kanssa.

Osana EMRA-hanketta suunnitellaan ja toteutetaan pienen mittakaavan kunnostustöitä, kuten pienten vaellusesteiden ohittaminen tai poistaminen pilottikohteissa, sekä kutu- ja pienpoikasalueiden kunnostuksia.

”Osallistumme Ala-Kemijoen ja sen sivujokien vaellusesteiden kartoitukseen ja elinympäristökunnostusten suunnitteluun. Elinympäristökunnostukset ovat yksi osa vaelluskalatyötämme”, kertoo Kemijoki Oy:n ympäristöasiantuntija Maria Pikkupirtti.

Kemijoki Oy:n tavoitteena on palauttaa osittain luonnonmukainen vaelluskalakanta Kemi- ja Ounasjokeen. Kestävän vaelluskalaratkaisun kokonaisuuteemme kuuluvat esimerkiksi Taivalkosken padon ohitusratkaisu, mäti- ja pienpoikasistutukset, tutkimus, elinympäristökunnostukset ja ylisiirrot. Lisätietoa Taivalkosken vaelluskalaratkaisun etenemisestä löytyy Kemijoki Oy:n verkkosivuilta.

Interreg Pohjoinen on rajat ylittävää yhteistyötä tukeva EU-ohjelma. Ohjelman tarkoituksena on kestävän taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen vahvistaminen alueella valtakunnalliset rajat ylittävää yhteistyötä tukemalla. Ohjelman piiriin kuuluvat Pohjois-Ruotsi, Pohjois-Suomi, Pohjois-Norja sekä saamelaisalueet. Ohjelmasta lisää tietoa löytyy täältä


Lue lisää