Pöyliöjärveä ilmastetaan paremman elinympäristön vuoksi

Kemijärven säännöstelyn kehittämistyön myötä aloitettu Pöyliöjärven kunnostaminen jatkuu syvänteiden ilmastuksella. Pöyliöjärvi valikoitui Kemijärvestä padoilla eristetyistä järvistä tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi keskeisen sijaintinsa sekä virkistyskäyttöarvonsa vuoksi. Yhteistyö järven kunnostamiseksi on ollut sujuvaa ja tuloksellista.

Kemijärven kaupunki ja Kemijärven kalastusalue tekivät keväällä 1999 Lapin ympäristökeskukselle aloitteen säännöstelyn haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksien selvittämisestä. Suomen ympäristökeskus teki vuosina 2000–2004 laajan selvitystyön säännöstelyn haittavaikutuksista ja laati suositukset haittojen vähentämiseksi.

Toimenpidesuosituksia on päivitetty viimeksi vuonna 2015 ja ne ovat voimassa vuoden 2020 loppuun asti. Suosituksia on toteutettu useissa EU-rahoitteisissa hankkeissa vuosien 2008 ja 2015 välisenä aikana.

Toimenpiteet on toteutettu Kemijärven kaupungin, Lapin ELY-keskuksen, Kemijoki Oy:n ja Yli-Kemin kalatalousalueen yhteistyönä.

Uusittu avantouintipaikka ja kunnostettuja rantapolkuja

Lapin ELY-keskuksen kunnostussuunnitelman mukaisesti Pöyliöjärvellä on niitetty virkistyskäyttöä haittaavaa vesikasvillisuutta ja tehokalastettu järven särkikalavaltaista kalastoa vuosina 2012–2014. Pöyliöjärven pohjoisosaa sekä Kuumalampea on ruopattu. Vuonna 2013 Pöyliöjärven syvänteisiin asennettiin kaksi ilmastinta.

Virkistyskäytön parantamiseksi avantouintipaikka uusittiin ja Pöyliöjärven sekä Kuumalammen rantapolku ja opasteet kunnostettiin.

Toimenpiteiden rahoittajia olivat Euroopan Unionin aluekehitysrahasto, Kemijoki Oy sekä Kemijärven kaupunki. Kemijärvellä yhteistyö on ollut sujuvaa.

”Olen tyytyväinen yhteistyökumppaneiden panokseen Pöyliöjärven kunnostuksessa. Näillä tekemisillä on ollut jo nyt merkittävä vaikutus järven tilaan ja virkistyskäyttöön. Toivon, että työtä jatketaan yhteistyössä Kemijärven kaupungin ja Kemijoki Oy:n kesken ja että työlle saataisiin rahoitusta myös EU:lta”, toteaa Kemijärven säännöstelyn kehittämistyön ohjausryhmän puheenjohtaja Teemu Kostamovaara.

Ilmastimet kohentavat järven happitilannetta

Ilmastimet siirtyivät Kemijoki Oy:n hallintaan vuonna 2016. Ilmastimien toiminnassa oli alusta alkaen haasteita, eivätkä ne toimineet aina suunnitellusti.

”Aloitimme vuonna 2018 järjestelmällisen laitteiden kunnossapidon kehittämisen. Ilmastimien ankkurointia parannettiin ja sähkömoottorit suojattiin paremmin roiskeilta. Pressuputken halkaisijaa kasvatettiin jääolosuhteiden ja turvallisuuden parantamiseksi”, kertoo Kemijoki Oy:n ympäristöasiantuntija Maria Pikkupirtti.

Laitteiden rakenteelliset muutokset saatiin viimeisteltyä kesällä 2019, jonka jälkeen molemmat ilmastimet ovat toimineet moitteetta.

Vedenlaadun tarkkailun tulosten mukaan pohjan happitilanne on parantunut ilmastuksen myötä. Syvänteiden ilmastamisen tarkoituksena on hapettomien olosuhteiden ja siten järven sisäisen kuormituksen ehkäiseminen. Happikadon myötä jo kertaalleen pohjan sedimenttiin varastoituneet ravinteet alkavat liueta takaisin veteen.
Kemijoki Oy jatkaa alun perin viideksi vuodeksi suunniteltua syvänteiden ilmastusta.

”Haluamme jatkaa tuloksellista työtä Pöyliöjärven tilan parantamiseksi. Ilmastus ei kuitenkaan yksin riitä. Hoitokalastusta tulisi jatkaa ja valuma-alueelta tulevaan kuormitukseen kiinnittää tarkemmin huomiota”, Maria Pikkupirtti toteaa.

Lisätietoja
Ympäristöasiantuntija Maria Pikkupirtti
Kemijoki Oy
Sähköposti maria.pikkupirtti@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4453


Kuvateksti: Pöyliöjärven pohjoinen ilmastin parannusten jälkeen toiminnassa kesällä 2019.

Kuvateksti: Pöyliöjärven eteläisen ilmastimen ympäristö on merkitty huomionauhoin turvallisuuden parantamiseksi talvella 2020.

Lue lisää