Ossauskosken padon ohitusratkaisun esisuunnittelussa kartoitetaan parasta vaihtoehtoa

Taivalkosken kalauoman seurantaryhmän työ ohitusratkaisujen edistämiseksi Perämereltä Ounasjoelle on ottanut askeleen eteenpäin kevään aikana. Toukokuun lopulla pidetyssä seurantaryhmän tapaamisessa tutustuttiin Ossauskosken voimalaitoksen mahdollisiin ohitusratkaisuvaihtoehtoihin.

Ossauskosken ohitusratkaisun esisuunnittelutyötä tekemään valittu insinööritoimisto Ramboll on kevään aikana tutustunut voimalaitoksen alueeseen ja kartoittanut vaihtoehtoja ohitusratkaisun toteutustavoista.

Esisuunnitteluvaiheessa arvioidaan alueen ominaisuuksia, tunnistetaan mahdollisuuksia ja mahdollisia rajoitteita, sekä haetaan potentiaalisia vaihtoehtoja ohitusratkaisun toteutuksista. Kesän aikana toteutettavassa esisuunnittelussa Ramboll laatii kahdeksan ohitusratkaisuvaihtoehtoa, jotka käydään seikkaperäisesti seurantaryhmän kanssa läpi alku syksystä.

Seurantaryhmän yhdessä määrittelemät tavoitteet ja reunaehdot ohjaavat suunnittelutyötä. Ohitusratkaisun teknisen toteutuksen, sijainnin ja ominaisuuksien suunnittelun keskiössä on löytää parhaat mahdolliset ratkaisut, joiden avulla vaelluskalat pääsevät ohittamaan Ossauskosken voimalaitoksen padon.

Rambollilla on kokemusta vastaavanlaisten selvitysten toteutuksista Pohjoismaissa.

”Toteutusvaihtoehtoja arvioidessa pääpainona ovat ekologiset arvot sekä ohitusratkaisun toimivuus ja toteutettavuus, ympäristöarvot ja patoturvallisuus huomioiden”, sanoo Kemijoki Oy:n aluetoiminnasta ja yritysvastuusta vastaava johtaja Ismo Heikkilä.

Suunnittelutyö vaatii monialaista osaamista ja paikallistuntemusta

Esisuunnittelutyössä Ramboll tutustuu alueen maasto-ominaisuuksia, kuten patojen rakenteisiin sekä patoaltaan virtaamiin. Työssä hyödynnetään esimerkiksi maastokäyntejä sekä alueella aiemmin tehtyjä tutkimuksia ja selvityksiä, kuten lohien vaellustarkkailua.

”Jokainen voimalaitos- ja patoalue on yksilöllinen. Ohitusratkaisun suunnittelussa on otettava juuri kyseisen alueen ominaisuudet huomioon ja suunnitelma on räätälöitävä kohdetta varten”, toteaa Rambollin projektista vastaava vesienhallinnan ryhmäpäällikkö Johanna Jalonen.

Ohitusratkaisun toteutukseen ei ole olemassa yhtä universaalia ja varmatoimista ratkaisua. Ramboll hyödyntää laaja-alaisesti erilaista osaamista laatiessaan esisuunnitelmassa esitettäviä ohitusratkaisuvaihtoehtoja.

”Selvitystyössä tarvitaan esimerkiksi kalastoasiantuntijoita, kalataloudellisiin kunnostuksiin erikoistunutta uomahydrauliikan ja vesitekniikan osaamista sekä rakennustekniikan ja maisemoinnin osaamista”, Jalonen jatkaa.

Seurantaryhmällä on yhteinen suunta ja tavoitteet

Taivalkosken kalauoman seurantaryhmän tarkoituksena on tuoda yhteen asiantuntijat, jokivarren kalatalousalueet ja osakaskunnat, voimalaitosalueen naapurit sekä kuntien ja viranomaisten edustajat kirittämään ohitusratkaisuihin tähtäävää työtä parhaiden mahdollisten ratkaisujen löytämiseksi.

Vuodesta 2022 toiminnassa olleella seurantaryhmällä on ollut yhteiset tavoitteet ja suunta heti alusta lähtien. Yhdessä on tehty oikeita asioita ja työn myötä on saatu vietyä vaelluskalakantojen palauttamiseen liittyviä suurimpia ja haastavimpia kokonaisuuksia eteenpäin.

”Työ Ossauskosken ohitusratkaisun edistämiseksi lähti alusta alkaen liikkeelle erittäin hyvin. Seurantaryhmä oli jo valmiiksi olemassa, ja ryhmällä oli oppeja ja kokemuksia Taivalkosken ohitusuomaan liittyvästä työstä”, toteaa seurantaryhmän jäsen Lassi Kontiosalo Lapin liitosta.

Seurantaryhmän tavoitteena on tehdä johdonmukaista työtä aloittaen Kemijoki Oy:n omistamista Kemijoen alimmista voimalaitoksista ja edeten jokivarressa ylempänä oleviin kohteisiin. Tavoitteena on kertoa tehdystä työstä aktiivisesti ja avoimesti, ja pitää niin alueelliset kuin valtakunnalliset sidosryhmät ajan tasalla työn etenemistä.

”Meillä on hyvä ja kehittyvä ryhmä, johon toivotamme tervetulleeksi myös uusia jäseniä sitä mukaan, kun ohitusratkaisujen suunnittelu tulee ajankohtaiseksi ylempänä jokivarressa oleville voimalaitoksille”, Kontiosalo toteaa.

Ohitusratkaisut ovat osa isompaa kokonaisuutta

Kemijoki Oy jatkaa Ossauskosken esiselvitystyön rinnalla Taivalkosken kalauoman edistämistä ja muita Kemi-Ounasjoen poikastuotantoalueille leimautuvien vaelluskalojen kantoja edistäviä toimenpiteitä, kuten elinympäristökunnostuksia sekä mäti- ja pienpoikasistutuksia, tutkimusta, tuloksellisuuden seurantaa sekä parhaiden ratkaisujen etsimistä ja tukemista.

Lisätietoja

Ismo Heikkilä
Johtaja, aluetoiminta ja yritysvastuu
Kemijoki Oy
Sähköposti ismo.heikkila@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4415


Lue lisää