Osallistuimme Marjetantori-tapahtumaan – Kerroimme Sierilä-hankkeen etenemisestä ja keskustelimme ajankohtaisista vesivoima-asioista

Oikaraisen kyläyhdistys järjesti perinteisen Marjetantori-tapahtuman lauantaina 21. heinäkuuta. Osallistuimme tapahtumaan omalla puheenvuorolla ja Kemijoki Oy:n kojulla, jossa kyläläiset ja muut vesivoiman ajankohtaisista asioista kiinnostuneet saattoivat kysellä, keskustella ja ideoida yhdessä kanssamme.

Sierilä-hankkeesta vastaava johtaja Timo Torvinen esitteli Kemijoki Oy:n puheenvuorossa suunnitteilla olevaa voimalaitosta ja hankkeen etenemistä. Haluamme toteuttaa Sierilän voimalaitoksen ajanmukaisesti ja innovatiivisesti sekä parhaalla mahdollisella tavalla ihmisten ja ympäristön kannalta.

Toimintamme koskettaa läheisesti useaa jokivarren asukasta ja joen käyttäjää, minkä vuoksi avoin yhteistyö ja aktiivinen vuoropuhelu ovat toiminnassamme erityisen tärkeitä.

Huolellisesti suunniteltu hanke

Erityisen tärkeää Sierilä-hankkeen onnistumisen kannalta on toimiva vuorovaikutus paikallisten asukkaiden ja maanomistajien kanssa. Jo hankkeen valmistelun alussa, vuonna 1996, sidosryhmien kesken perustettiin paikallisista ja eri yhteisöjen edustajista suunnitteluryhmä. Olemme jakaneet ajantasaista tietoa hankkeen etenemisestä yleisötilaisuuksissa, kyläyhdistyksen kokouksissa ja henkilökohtaisissa tapaamisissa sekä Oikaraisen kylälehdessä ja Kemijoki Oy:n nettisivuilla.

Järjestämme keskustelutilaisuuksia ja jatkamme hankkeen valmistelua yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Olemme avoimia ideoille uusista keinoista, joilla tiedonkulkua voidaan vielä parantaa.

Lupaprosessi kesti lähes 12 vuotta. Sierilä-hankkeen ympäristövaikutuksia on selvitetty muun muassa kasvillisuuden, linnuston, perhosten, porojen ja kalaston osalta. Lisäksi on selvitetty hankkeen vaikutuksia muun muassa vedenlaatuun, pohjaveteen, jääolosuhteisiin, pohjaeroosioon, hiekkojen kulkeutumiseen, maisemaan, vesihuoltoon, kulkuyhteyksiin, vesiliikenteeseen, arkeologiaan ja alueen moninaiskäyttöön sekä arvioitu hankkeen sosiaalisia vaikutuksia.

Tehdyt selvitykset on huomioitu hankkeen suunnittelussa. Sierilän voimalaitoksen rakentamispäätöstä ei ole vielä tehty.

Sähköjärjestelmää tasapainottavaa, uusiutuvaa ja päästötöntä sähköä

Ilmastonmuutos on maapallon tulevaisuuden suurimpia uhkatekijöitä. Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvalla ja päästöttömällä energiantuotannolla on paitsi Suomen myös koko maailman tavoite. Vesivoiman rooli on hyvin keskeinen uusiutuvan ja päästöttömän energian lisäämisessä.

Sähköntuotannon on vastattava joka hetki sähkön kulutusta. Oman haasteensa sähköjärjestelmän tasapainottamiseen tuo säästä riippuvaisten tuotantomuotojen lisääntyminen, kun esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoiman tuotanto ei ajoitu sähkönkulutuksen mukaan. Vesivoima on merkittävin tapa tuottaa joustavaa ja kulutuksen mukaan vaihtelevaa sähköä ja se mahdollistaa myös muiden päästöttömien tuotantomuotojen lisäämisen.

Uusiutuvaa ja joustavaa vesivoimaa tarvitaan nyt ja myös tulevaisuuden Suomessa. Sierilän voimalaitoksella on tärkeä rooli sekä Suomen energiajärjestelmässä että osana Kemijoen voimalaitosketjua. Sierilän avulla Kemijoen voimalaitosketju toimii nykyistä paremmin yhtenäisenä tuotantokoneistona, kun virtaama saadaan ajoittumaan paremmin eri laitoksille.

Lisätietoja Sierilään suunnitteilla olevasta voimalaitoksesta löytyy Kemijoki Oy:n verkkosivuilta www.www.kemijoki.fi/toimintamme/investoinnit-ja-hankkeet/sierila-nykyaikaista-ja-vastuullista-vesivoimaa.html.

Soututapahtuma Kemijoella

Kemijoella järjestettiin 20.-21. heinäkuuta Vanttauskoskelta Oikaraisiin suuntautuva soututapahtuma, jossa keskityttiin Sierilän voimalaitokseen. Huomioimme soututapahtuman joen juoksutuksessa järjestämällä virtaamaolosuhteet soudulle suotuisaksi.

Lisätietoja:

Timo Torvinen
Johtaja, strategiset investoinnit
puh. 020 703 4411


Lue lisää