Monipuolista ympäristönhoitoa Kemijoella vuonna 2019

Huolehdimme vuosittain Kemijoen rakennetun vesistön jokivarsista ja järvien rannoista tekemällä ympäristötöitä. Ympäristötöiden tarkoituksena on parantaa jokivarsien viihtyisyyttä esimerkiksi rannansuojauksilla ja raivaustöillä, kunnostamalla veneenlaskupaikkoja sekä poistamalla haittaa aiheuttavia turvelauttoja. Vuonna 2019 teimme laaja-alaisia maisemaraivauksia Sodankylän asemakaava-alueella ja kilometreittäin ympäristötöitä Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä Kemijärven ranta-alueilla.

Ympäristötöitä suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä kumppanimme Mitta Oy:n kanssa. Suunnittelussa huomioimme myös sidosryhmien tarpeet.

”Viime vuonna ympäristötöitä tehtiin edellisvuosiin verrattuna hieman vähemmän, koska esimerkiksi tekojärvien alueen turvelauttaongelmat olivat pienempiä kuin yleensä”, kertoo Kemijoki Oy:n aluepäällikkö Jyrki Autti.

Viime vuonna raivaustöiden suurin kokonaisuus oli Sodankylän asemakaava-alueella tehdyt maisemaraivaukset, joita tehtiin metsurityönä noin 12 hehtaarin alueelta. Lisäksi syystalven aikana alueella harvennettiin monitoimikoneella noin yhdeksän hehtaarin alueelta. Sodankylän asemakaava-alueen raivaustöiden on määrä valmistua kesän loppuun mennessä.

Eri puolilla Kitistä sekä Vuotson kanavan varrella tehtiin myös pienimuotoisia maisemaraivauksia. Vuotson kanavalla raivaustyöt keskittyivät kanavan ylittävän tiesillan läheisyyteen, jossa paikalliset olivat erityisesti toivoneet raivaustöitä vesistömaiseman näkyvyyden parantamiseksi.

Vuotson kanavan alueella poistimme alkukesän aikana tehostetusti kuivilla olevia turvelauttoja, ja yksittäisiä lauttoja poistettiin myös Porttipahdan, Kurittukosken ja Vajukosken alueilla sekä Kemijärven Kiviperällä. Turvelautoista voi koitua merkittävää haittaa niin asukkaille kuin voimalaitoksillekin, jos ne pääsevät ajautumaan rannoille tai voimalaitosten välppiin.

Ympäristötyöt tekojärvien ja Kemijärven ranta-alueilla

Tekojärvien ranta-alueilta raivattiin, kasattiin ja poltettiin metsuri-mönkijätyönä irtokantoja sekä ajopuita noin 10 kilometrin matkalta, ja työstä kertyi 125 kantokasaa. Alkukesän alhainen vedenkorkeus mahdollisti tehostetumman raivaustyön metsä- ja kaivinkoneiden avulla, ja koneiden ansiosta teimme tehostettua koneellista raivaustyötä seitsemän kilometrin matkalta. Kantokasoja työstä kertyi noin 40-50.

Kemijärveltä kerättiin ajopuita ja kantoja Ailanganlahden, Tossanlahden ja Kuusilahden alueilta noin 10 kilometrin matkalta. Kemijärven säännöstelyn kehittämishankkeen puitteissa noin kahden kilometrin matkalta kerätyt seitsemän kantokasaa poltettiin. Nojopuita, eli puita, jotka ovat kallistuneet veteen päin niin, että ne ovat vaarassa kaatua, raivattiin Oinaan ja Tapionniemen alueilla 1,6 kilometrin matkalta.

Kemijärven alueella tehtiin rantojen, venevalkamien, veneväylien ja aallonmurtajien konekunnostuksia kaikkiaan 13 eri kohteessa. Rannansuojauksia, joilla korjataan yleensä säännöstelyn vuoksi kuluneita, erityiskäytössä olevia rantoja, tehtiin Kemijärvellä kahdessa ja Kemijoen Taivalkosken altaalla neljässä eri kohteessa.

Säännöstelyn kehittämishankkeeseen liittyen kunnostimme myös Pöyliöjärven ilmastimet, joiden tarkoituksena on parantaa järven happitilannetta. Järvellä on nyt käynnistetty tehostettu vedenlaaduntarkkailu ilmastuksen vaikutusten sekä hulevesi- ja valuma-aluekuormituksen selvittämiseksi.

Kalaistutukset vuonna 2019

Osana Lokan ja Porttipahdan tekojärvien säännöstelyn kehittämishanketta istutimme 6000 yksilöä 3-vuotiasta järvitaimenta Porttipahdan altaalle. Osallistuimme lisäksi kalanäytteiden keruuseen sekä niiden analysointikuluihin yhteistyössä Lokka-Porttipahta kalatalousalueen kanssa.

Keväisin ja syksyisin istutamme Kemijoen vesistöalueelle, Perämereen sekä Lieksanjokeen lohta, meritaimenta, siikaa, järvilohta, kirjolohta, järvitaimenta, harjusta ja kuhaa. Lisäksi kohdennamme viranomaisten pyynnöstä yhtiöön kohdistuvia kalatalousmaksuvelvoitteitamme kalojen istutuksiin. Istutusten toteuttamisesta vastaa Voimalohi Oy.

”Kalanistutukset toteutuivat sisävesialueilla suunnitelmien mukaisesti. Myös merialueen lohi- ja taimenistutukset toteutuivat hyvin, mutta vaellussiikaistutukset jäivät vajaiksi aikaisin alkaneen talven vuoksi”, Autti toteaa.

Velvoiteistutusten lisäksi teimme vaelluskalahankkeisiin liittyen vapaaehtoisia mäti- ja pienpoikasistutuksia Ounasjoelle sekä Ylä-Kemille. Merilohen ja -taimenen mätiä oli käytettävissä 330 litraa, joka vastaa noin 2 miljoonaa silmäpisteasteen mätimunaa. Lisäksi istutimme Ounasjoelle ja Ala-Kemijoen sivujokiin 1-vuotiaita lohen ja taimenen poikasia noin 113 380 yksilöä.

Ympäristötyöt jatkuvat myös tänä vuonna

”Aikaisempien vuosien tapaan Lokan ja Porttipahdan altailla jatketaan rantojen siistimistä ajopuista. Lokan altaaseen laskevan Luirojoen alueen koneellista kantojen poistoa emme voi toteuttaa, sillä keväällä on odotettavissa, että altaat täyttyvät nopeasti. Kemijärven alueella jatkamme edellisvuosien tapaan kantosavottaa, ja teemme rannoilla konekunnostustöitä. Poistamme nojopuita Kemijärven ja Petäjäskosken altaan ranta-alueilta. Vuoden aikana on myös määrä saada loppuun Sodankylässä vuonna 2018 aloitetut suuremmat maisemaraivaustyöt. Kalaistutukset jatkuvat suunnitelmien mukaan. Esimerkiksi tekojärvien kehittämishankkeeseen liittyen istutamme 6000 järvitaimenta Porttipahdan altaalle. Samassa hankkeessa tuemme altaiden linnustoselvitystä sekä merikotkien rengastusta ja satelliittiseurantaa tekojärvien alueella”, Autti sanoo lopuksi.

Lisätietoja
Aluepäällikkö Jyrki Autti, Kemijoki Oy
Puhelin 020 703 4425
jyrki.autti@kemijoki.fi


Lue lisää