Koekalastuksia Kemijoella syys- ja lokakuussa

Taivalkosken ja Isohaaran voimalaitosten alapuolella kerätään lohinäytteitä 18.9. ja 31.10. välisenä aikana. Muutamalle päivälle ajoittuvan kalastuksen tavoitteena on pyytää kummankin voimalaitoksen alapuolelta 100 – 150 lohta.

Kemijoki Oy toteuttaa lohinäytepyynnin ja näytteiden tarkastelun yhteistyössä alueen ammattikalastajien, Luonnonvarakeskuksen, Elintarviketurvallisuusviraston ja Voimalohi Oy:n kanssa.

Pyynnin tarkoituksena on hankkia lohinäytteitä Kemijoen kalataloustarkkailua, vaelluskalakantojen elvytyshankkeita, kalatautiseurantaa ja tutkimusta varten. Tutkimustietoa hyödynnetään esimerkiksi vaelluskalakantojen elvytyshankkeiden ja Kemijoen voimalaitosten vaellusratkaisujen jatkosuunnittelussa.

Kalanäytteistä saatavien rasvaevätiedon ja otoliittien eli kuulokiven poikkileikkauspinnan värimäärityksen avulla selvitetään viljellyn lohen ja luonnonlohen jakaumaa Kemijoessa.

Luonnonvarakeskus raportoi koekalastuksen tulokset helmikuussa 2019.

Lisätietoja
Aluepäällikkö Jyrki Autti, Kemijoki Oy
Puhelin 020 703 4425
jyrki.autti@kemijoki.fi


Lue lisää