Koekalastuksia Kemijoella loppukesän ja syksyn aikana

Taivalkosken ja Isohaaran voimalaitosten alapuolella kerätään lohi- ja taimennäytteitä 1.8. ja 31.10. välisenä aikana. Muutamalle päivälle ajoittuvan lähinnä verkoilla tapahtuvan kalastuksen tavoitteena on pyytää kummankin voimalaitoksen alapuolelta 150‒200 kalaa.

Kemijoki Oy toteuttaa lohinäytepyynnin ja näytteiden tarkastelun yhteistyössä alueen ammattikalastajien, Luonnonvarakeskuksen, Ruokaviraston ja Voimalohi Oy:n kanssa.

Pyynnin tarkoituksena on hankkia lohi- ja taimennäytteitä Kemijoen kalataloustarkkailua, vaelluskalakantojen elvytyshankkeita, kalatautiseurantaa ja tutkimusta varten. Tutkimustietoa hyödynnetään esimerkiksi vaelluskalakantojen elvytyshankkeiden ja Kemijoen voimalaitosten vaellusratkaisujen jatkosuunnittelussa.

Kalanäytteistä saatavien rasvaevätiedon ja otoliittien eli kuulokiven poikkileikkauspinnan värimäärityksen avulla selvitetään viljellyn lohen ja luonnonlohen jakaumaa Kemijoessa.

Luonnonvarakeskus raportoi koekalastuksen tulokset helmikuussa 2020.

Lisätietoja
Aluepäällikkö Jyrki Autti, Kemijoki Oy
Puhelin 020 703 4425
jyrki.autti@kemijoki.fi


Lue lisää