Kemijoki Oy:n vuoden 2022 vuosiraportti ja yritysvastuuraportti on julkaistu

Kohokohtiamme vuodesta 2022:

Tuotimme kolmasosan Suomen ilmastoystävällisestä vesisähköstä

20 voimalaitostamme tuottivat vuonna 2022 yhteensä 4 750 gigawattituntia sähköä, mikä on reilu kolmasosa Suomen vesivoiman tuotannosta.

Laadimme luonnon monimuotoisuuden huomioivan LUMO-ohjelman

Kemijoki Oy:n strategiaan vahvasti kytkeytyvän ohjelman tarkoitus on edistää ja ylläpitää luonnon monimuotoisuutta ja varmistaa, että yhtiön toiminta tukee jatkossakin ilmastonmuutoksen hillintää ja hallintaa. Luonnon monimuotoisuutta kohentavia toimiamme ovat arvokkaiden luontokohteiden suojelu, uhanalaisten lajien suojelu, vesistöjen tilan parantaminen ja kalavesien kunnostus. Olemme esimerkiksi mukana Lokan ja Porttipahdan merikotkien rengastustyössä ja osallistumme alueen linnustoselvitykseen. Omistuksessamme on yksityisiä suojelualueita, kuten reheviä lintuvesiä ja luonnontilaisia soita.

Taivalkosken padon ohitusratkaisu etenee

Jätimme tammikuussa Taivalkosken voimalaitoksen yhteyteen suunnitellun kalauoman lupahakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle. Perustimme Taivalkosken kalauoman seurantaryhmän, jonka tarkoituksena on kirittää kalauoman suunnittelua ja toteutusta. Seurantaryhmä tiivistää yhteistyötä, varmistaa aidon vuorovaikutuksen ja toimii kalauomaa koskevien näkemysten välittämisen ja palautteenannon kanavana.

Taivalkoskella on ollut vuodesta 2019 lähtien käytössä Kalasydän-kalatie, jonka lisäksi jatkoimme kesällä 2022 Smolttisydän-alasvaellusratkaisun pilotointia.

Varauduimme poikkeukselliseen talveen

Varauduimme mahdolliseen sähköpulaan kartoittamalla huolellisesti, miten voimme turvata ja lisätä säätövoiman tuotantoa. Käytännössä paransimme valmiuttamme reagoida häiriöihin tuotantojärjestelmässä, siirsimme huoltoihin liittyviä keskeytyksiä ja puhdistimme voimalaitosten välpät erityisen huolellisesti. Lisäksi valmistauduimme mahdollisiin ohijuoksutuksiin ja varauduimme Lokan ja Porttipahdan tekojärvien tavanomaista alhaisempiin pinnankorkeuksiin sekä suurempiin virtaamiin muualla joella.

Vesivoimatuotannon ja sähkövaraston yhteiskäyttöpilotti

Sähkömarkkinat muuttuvat ja on erittäin tärkeää, että kehitämme vesivoimalaitostemme suorituskykyä. Pilotoimme Kurkiaskan voimalaitoksella vesivoimatuotannon ja sähkövaraston yhteiskäyttöä. Kahteen merikonttiin asennetun sähkövaraston lyhytaikainen varastointikyky auttaa voimalaitosta vastaamaan hyvin lyhyen aikavälin muutoksiin sähkön kysynnässä ja tuotannossa.

Kitisen voimalaitosten peruskorjauksissa vuorossa Kurkiaskan voimalaitos

Etenimme Kemijoen sivujoen Kitisen voimalaitosten peruskorjausten sarjassa Kurkiaskan voimalaitokselle. Peruskorjaustyöt käynnistyivät kesällä 2022 ja työ valmistui vuoden 2022 lopussa. Paransimme voimalaitoksen ympäristöturvallisuutta ja säätökykyä sekä digitalisoimme laitosta.

Kaksi kolmesta suomalaisesta suhtautuu vesivoimaan positiivisesti

Kartoitimme keväällä suomalaisten mielipiteitä ja näkemyksiä vesivoimasta sekä Kemijoki Oy:stä. Kahden vuoden välein toteutettavaan sidosryhmätutkimukseen vastasi 1500 suomalaista, mikä on edustava otos suomalaisesta aikuisväestöstä iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan painotettuna.

Tutkimustulosten mukaan 62 prosenttia suomalaisista suhtautuu nyt vesivoimaan erittäin positiivisesti tai positiivisesti. Kielteisesti suhtautuvia on viisi prosenttia. Yhä useampi suomalainen suhtautuu vesivoimaan neutraalisti. Yli kolmasosa lisäisi vesivoiman tuotantoa. Tuotantoa vähentäisi kuusi prosenttia suomalaisista.

Tuemme alueellista hyvinvointia

Olemme merkittävä kiinteistöveron maksaja. Vuonna 2022 maksoimme kiinteistöveroa yhteensä noin 19,0 miljoonaa euroa, joka jakaantui usealle kunnalle. Eniten kiinteistöveroa, 8,8 miljoonaa euroa, maksettiin Rovaniemen kaupungille.

Lue vuosiraportti, vastuullisuusraportti ja GRI-kooste täältä.

 

Lisätietoja

Jani Ollila
Talousjohtaja
Kemijoki Oy
Sähköposti jani.ollila@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4465


Lue lisää