Kemijoki Oy:n suunnitelmissa toteuttaa Ossauskosken alapuolinen perkaushanke vuoden 2016 aikana

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi 12.3.2015 tekemällään päätöksellä Ossauskosken alapuolisesta perkaushankkeesta tehdyn valituksen, joten Pohjois-Suomen aluehallintoviraston hankkeelle kolme vuotta sitten myöntämä lupa sai lainvoiman. Kemijoki Oy:n tavoitteena on tehdä suurin osa työstä kesän 2016 aikana.

”Kemijoki Oy on tyytyväinen päätökseen. Päätös mahdollistaa sekä energiataloudellisen että joen virkistyshyödyn lisäämisen. Uoman parantamisen myötä jääalueella liikkuminen ja rantojen virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat”, kertoo johtaja Timo Torvinen Kemijoki Oy:stä.

Kiinteistötekninen päällikkö Sakari Pyhäjärvi Kemijoki Oy:stä kertoo, että yhtiössä on käynnistetty yksityiskohtainen valmistelu hankkeen toteuttamiseksi. Tässä yhteydessä on tehty päätös, että hanke valmistellaan toteutettavaksi vuonna 2016. Tavoitteena on saada työ toteutettua pääosiltaan yhden kesän aikana, jolloin myös työnaikaiset ympäristö- ja virkistyskäyttöhaitat ajoittuisivat vain yhdelle kesälle. Lisäksi aikataulu mahdollistaa urakoitsijoille riittävän perehtymisen kohteeseen laadukkaan tarjouksen tekemiseksi sekä neuvottelut urakan yksityiskohdista tilaajan kanssa. Lopullinen päätös hankkeen toteuttamisesta tehdään urakkakilpailutuksen jälkeen.

Hankkeen perustiedot:
Loue–Tervolan uomanparannushankkeella (Ossauskosken alapuolinen perkaus) vähennetään jokiuoman virtaushäviöitä ja parannetaan jääolosuhteita. Nykyisin joen ahtaat virtausalueet pysyvät sulina talvella. Sulat saavat aikaan hyyteen muodostumista, mikä heikentää virtaamaolosuhteita ja aiheuttaa putouskorkeuden pienentymistä Ossauskosken voimalaitoksella ja sitä kautta energiataloudellisia menetyksiä. Lisäksi hyyde aiheuttaa haittoja joen virkistyskäytölle.

Hankkeessa jokea perataan kuudessa kohteessa yhteensä noin kolmen kilometrin matkalta. Perattavilla massoilla maisemoidaan rantoja sekä tehdään uusia rannansuojauksia noin 15 kilometrin matkalla. Tehtävät rannansuojaukset vähentävät alueen rantavyörymiä ja parantavat rantojen virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Lisätiedot:
Kiinteistötekninen päällikkö Sakari Pyhäjärvi, toimintaedellytykset ja omaisuuden hallinta, p. 0400 158 667
https://www.www.kemijoki.fi/toimintamme/investoinnit-ja-hankkeet/uomanparannushankkeet/loue-tervolan-uomanparannushanke.html


Lue lisää