Kemijoki Oy:n ja Mitta Oy:n lumimittauksen kehitysprojekti hyödyntää drone-lidar-tekniikkaa

Dronen avulla lennettävillä lidar-mittauksilla voidaan selvittää lumen syvyyttä entistä laajemmilta alueilta. Mittausten tuloksia hyödynnetään kevättulvien suuruuden arvioinneissa ja tulviin valmistautumisessa. Toteutamme kehitysprojektin yhdessä velvoite-, ympäristö- ja patoturvallisuustöiden kumppanimme Mitta Oy:n kanssa.

Lidar-mittauksella (“light detection and ranging”) tarkoitetaan valon tunnistamiseen pohjautuvaa etäisyysmittausta. Perinteisesti lumimittauksia on tehty puntari- eli lieriömittauksilla, jotka kuvaavat laajemman alueen sijaan pistemäisesti yhden mittauspisteen lumimäärää.

Mittaamme yhteisessä kehitysprojektissa Porttipahdan-Lokan eteläpuolelta neljää tutkimukseen soveltuvaa kohdetta, joista jokainen on suuruudeltaan noin 250 hehtaaria. Valikoimme Mitta Oy:n kanssa testialueiksi vyöhykkeitä, jotka sisältävät sekä puustoista että avointa maastoa.

”Kiinnostuimme heti Mitta Oy:n ehdotuksesta hyödyntää drone-lidar-tekniikkaa lumimittauksissa. Olemme käyneet aiemmin Mitta Oy:n kanssa keskustelua siitä, miten lumimittauksen tarkkuutta voitaisiin kehittää ja tarkentaa entisestään”, kertoo Kemijoki Oy:n tuotantoyksikön johtaja Heikki Poikela. ”Dronen avulla lennettävät lidar-mittaukset mahdollistavat laajojen alueiden kartoittamisen kerralla, ja tapa on erityisen toimiva tiheiköissä ja muilla hankalasti saavutettavilla alueilla”, Heikki jatkaa.

Drone-lennoilla mitataan maastoa eri vuodenaikoina

”Syksyllä mittasimme dronen avulla maanpinnan mallin ennen lumen tuloa. Mittaamme samat kohteet uudelleen talvella, kun lumimäärä on enimmillään, ja tuloksia vertaamalla saamme selville lumen tarkan kuutiomäärän. Talven drone-mittausten yhteydessä toteutamme samoilla alueilla myös lumen vesiarvomittauksen, jossa käytetään perinteistä puntarimittausta”, kertoo Mitta Oy:n palvelupäällikkö Jukka-Pekka Veijola.

Lumen syvyyden ohella saamme drone-lidar-mittauksilla tietoa lumimäärän kehittymisestä ja muutoksista talven aikana. Drone-lennoista muodostetaan pistepilvi, joka sidotaan valtakunnalliseen koordinaatistoon. Pistepilvestä voidaan selvittää hyödyllistä tietoa esimerkiksi alueen korkeuseroista, puustoisuudesta ja vedenpinnan korkeuksista.

Kuva: Drone-lidar-mittauksella muodostettu testialueen malli.

”Selvitämme myös muita mahdollisuuksia käyttää drone-tekniikkaa ympäristön havainnoimisessa, esimerkiksi mahdollisten suppopatojen aiheuttaman jäänpinnan nousun tarkkailemisessa tai sula-alueiden vedenlämmön mittaamisessa”, Jukka-Pekka avaa.

Kehitysprojektin tuloksilla on arvoa useille toimijoille

Kemijoki Oy:n ja Mitta Oy:n drone-lidar-projektista saatavaa tietoa voidaan kevättulvaan varautumisen ohella käyttää useiden eri tahojen toiminnan apuna. Lumimittausdatasta saatavaa pohjatietoa voivat hyödyntää muun muassa Suomen ympäristökeskus eli SYKE sekä Ilmatieteen laitos. Tulokset toimivat myös satelliiteista saatavan datan pohjatietona.

”Odotamme innolla projektin seuraavista vaiheista saatavaa dataa, ja ensi keväänä käytössämme on tietoa eri vuodenaikoina kerätyistä mittaustuloksista. Tuleva talvi on yhteisessä drone-lidar-projektissamme ensimmäinen, ja mielenkiinnolla odotamme mitä tulevaisuus tuo tullessaan”, Heikki toteaa.

Lisätietoja

Heikki Poikela
Tuotantoyksikön johtaja
Kemijoki Oy
Sähköposti heikki.poikela@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4469

Jukka-Pekka Veijola
Mitta Oy
Palvelupäällikkö
Sähköposti jukka-pekka.veijola@mitta.fi
Puhelin 040 820 8207


Lue lisää