Kemijoki Oy:n Ailangantunturin pumppuvoimalaitoshanke etenee – Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä

Kemijoki Oy on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Lapin ELY-keskukselle Kemijärven Ailangantunturin pumppuvoimalaitos- ja voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman. Hanketta ja arviointiohjelmaa esitellään yleisötilaisuudessa Kemijärvellä 28.5. Mielipiteitä ja lausuntoja arviointiohjelmasta voi esittää 14.6. asti.

Olemme laatineet kevään aikana YVA-ohjelman, joka on suunnitelma siitä, miten Ailangantunturin pumppuvoimahankkeen rakentamisen ja käytön aikaisten ympäristövaikutusten arviointi tehdään. Hanke käsittää pumppuvoimalan ylävarastona toimivan yläaltaan rakentamisen Ailangantunturin yläosaan, ruoppauksen ala-altaana toimivassa Kemijärven Kuusilahdessa, tunnelien ja maanalaisten tilojen louhimisen ja rakentamisen, 400 kilovoltin voimajohdon rakentamisen Fingridin Autissa sijaitsevalle Pirttikosken sähköasemalle sekä sähköaseman ja pääsytien rakentamisen.

Kartassa Kemijärven Ailangantunturiin suunniteltu pumppuvoimalaitos ja voimajohdon mahdolliset reittivaihtoehdot Pirttikoskelle

Teemme viranomaisten kanssa tiivistä yhteistyötä. Ympäristövaikutusten arvioinnin lakisääteisen menettelyn lisäksi perustimme hankkeelle seurantaryhmän, jonka työskentelyyn ovat tähän mennessä osallistuneet Kemijärven ja Rovaniemen kaupungit, Kemijärven osakaskunta, Kemijärven ammattikalastajat ry, Hirvasniemen, Pyhä-Kallion ja Vanttauksen paliskunnat sekä Lapin ELY-keskus. Seurantaryhmän tehtävänä on ohjata ympäristövaikutusten arviointia sekä pitää keskeiset sidosryhmämme tietoisina hankkeesta ja sen etenemisestä.

Ailangantunturin 550 megawatin pumppuvoimalaitoshanke on esisuunnitteluvaiheessa. Pumppuvoimalaitos voisi olla käytössä aikaisintaan vuonna 2032. Se toimisi Suomen sähköjärjestelmää tasapainottavana vesiakkuna. Pumppuvoimalaitos tuottaa sähköä silloin, kun sähkön kysyntä on suurta tai sähköjärjestelmässä on häiriö. Tällöin vesi lasketaan yläaltaasta turbiinien läpi ala-altaaseen. Kun sähkön kysyntä on vähäistä, pumppuvoimalaitos pumppaa veden takaisin yläaltaaseen.

”Ailangantunturin pumppuvoimalaitoshankkeen toteuttaminen edistää Suomen turvallista energiasiirtymää ja uusia teollisia investointeja sekä vahvistaa paikallistaloutta ja hyvinvointia. Teemme esisuunnittelua ja Suomen ensimmäistä pumppuvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointia siitä lähtökohdasta, että hankkeen haitallinen vaikutus alueen muulle käytölle, asukkaille ja ympäristölle on mahdollisimman vähäinen”, sanoo Kemijoki Oy:n ympäristöpäällikkö Erkki Huttula.

Pumppuvoima on tunnettua teknologiaa ja laajasti käytössä muualla Euroopassa. Olemme selvittäneet keväästä 2023 lähtien pumppuvoimalaitosten rakentamisen mahdollisuuksia Pohjois-Suomessa. Ailangantunturin lisäksi Kemijoki Oy:llä on selvityksessä useita saman kokoluokan pumppuvoimalaitoksia Kemijoen vesistöalueella.

Infolaatikko: Ympäristövaikutusten arvioinnin eteneminen

  • Kemijoki Oy jätti 7.5. Lapin ELY-keskukselle YVA-ohjelman Ailangantunturiin suunnitellusta pumppuvoimalaitoksesta sekä 400 kilovoltin voimajohdosta Pirttikoskelle.
  • Arviointiohjelma on nähtävillä 16.5.–14.6. Lapin ELY-keskuksessa, Kemijärven palvelupiste Sortteerissa, Kemijärven kaupunginkirjastossa, Rovaniemen asiointipiste Osviitassa ja Rovaniemen Asemakirjaston Lappia-osastolla sekä sähköisesti osoitteessa ymparisto.fi/ailangantunturin-pumppuvoimala-YVA.
  • Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 14.6. Lapin ELY-keskukseen sähköpostitse: kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi tai postitse: Lapin ELY-keskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi.
  • Hanketta ja ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa esitellään kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa Kemijärven kaupungintalon valtuustosalissa 28.5. kello 17 alkaen. Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä.
  • Ohjelman sekä luonto- ja muiden selvitysten valmistuttua Kemijoki Oy koostaa YVA-selostuksen, joka kokoaa yhteen arviointiohjelman mukaisten luontoselvitysten ja muiden tutkimusten perusteella tehdyn vaikutusten arvion.
  • Ympäristövaikutusten arvioinnit ovat osin jo käynnistyneet. Selvitämme vaikutukset muun muassa pintavesiin ja vesienhoitoon, maa- ja kallioperään sekä pohjavesiin, kalastoon ja kalastukseen, kasvillisuuteen, eläimistöön sekä alueen muihin luontoarvoihin, suojelualueisiin, poronhoitoon, ilmastoon ja ilmanlaatuun sekä alueen yhdyskuntarakenteeseen. Erillisselvitysten tarve tarkentuu YVA-ohjelman kuulemisvaiheessa.
  • Jatkamme yhteistyötä viranomaisten ja seurantaryhmän kanssa. Esittelemme myös YVA-selostuksen yleisötilaisuudessa.
  • YVA-konsulttina toimii AFRY. Ympäristövaikutusten arviointimenettely on tarkoitus saada päätökseen alkukesän 2025 aikana.

Lisätietoja

Erkki Huttula
Ympäristöpäällikkö
Kemijoki Oy
Puhelin 020 703 4431
Sähköposti erkki.huttula@kemijoki.fi


Lue lisää