Kemijoki Oy toimitti ministeriölle lausunnon Vesipoke- ja LupaMuutos-hankkeiden loppuraporteista

Ympäristöministeriö pyysi Kemijoki Oy:ltä lausuntoa VesiPoKE-hankkeen ja LupaMuutos-hankkeen loppuraporteista. Ensin mainitussa tarkasteltiin EU:n vesipuitedirektiivin mukaisten vesienhoidon ympäristötavoitteiden ja niistä poikkeamisen suhdetta uusien lupien myöntämiseen. LupaMuutos-hankkeessa puolestaan arvioitiin Suomen nykytilaa, EU-oikeuden vaatimuksia ja perustuslaillisia reunaehtoja lupien muuttamiselle vesienhoidon ympäristötavoitteiden perusteella.

Molemmat raportit ovat olennaisia, kun suomalaisen sääntely-ympäristön kehittämistä ja toisaalta vesivoiman toimintaedellytysten turvaamista tulevaisuudessa käsitellään. Samalla kun yhtiö piti hyvänä sitä, että ministeriö tarjosi mahdollisuuden toimittaa lausunnon edellä mainituista raporteista, näkee se niissä merkittäviä puutteita. Antamassaan lausunnossa Kemijoki Oy korostaa voimakkaasti vesivoiman merkitystä ilmastonmuutoksen torjumisessa.

”Suomessa tuotetusta sähköstä vesivoiman osuus on noin 20 prosenttia. Uusiutuvilla energialähteillä tuotetusta sähköstä osuus on noin puolet. Vesivoima on päästötön, kotimainen ja uusiutuva energiantuotantomuoto, jonka säätöominaisuuksia tarvitaan entistä enemmän siirryttäessä sääriippuvaisiin uusiutuviin energialähteisiin (tuuli- ja aurinkoenergia). Yksi raporttien keskeisimmistä puutteista onkin se, että vesivoiman merkitystä muun muassa säätövoiman tuotannossa ei huomioida niissä käytännössä lainkaan”, Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen toteaa.

Yhtiö pyytää ympäristöministeriötä huomioimaan tämän lisäksi muut lausunnossa esitetyt seikat sen harkitessa tarvetta mahdolliselle jatkovalmistelulle. Yhtiö on myös halukas tarjoamaan panoksensa mahdolliseen jatkovalmisteluun ja tarjoamaan tähän työhön mukaan vesivoiman tuottajan näkökulman.

Lue koko Kemijoki Oy:n lausunto täältä.

Lisätietoja:
Tuomas Timonen
Toimitusjohtaja
020 703 4410
tuomas.timonen@kemijoki.fi


Lue lisää