Kemijoki Oy tekee rannansuojauksia erityiskäytössä oleville rannoille

Vedenpinnan korkeuden vaihtelut aiheuttavat rantojen syöpymistä eli eroosiota. Rannansuojauksella, pengertämällä maata rannoille, ehkäisemme vesistön säännöstelyn aiheuttamia rantatörmien vyörymiä.

Suojaamme ja vahvistamme ns. erityiskäytössä olevia rantoja, jotka kärsivät vesistön säännöstelystä tai vesivoimalaitosten käytöstä. Erityiskäytöllä viitataan vesialueen käyttötarkoitukseen: erityisessä käytössä ovat esimerkiksi ne ranta-alueet, joilla sijaitsee asuinkiinteistö tai vapaa-ajan asunto.

Kuvissa valmiita rannansuojauskohteita

Suojaamme rantoja velvoiteperusteisesti

Vesilaki ohjaa vesien käyttöä ja rakentamista. Vesivoimalaitoksen rakentamiseen ja käyttöön tarvitaan aina vesilain mukainen lupa. Toteutamme luvissa asetetut lakisääteiset velvoitteet ja lupaehdot, kuten rannansuojaukset.

”Rannansuojausvelvoitteen määrittävä tekijä on se, milloin kiinteistö on otettu erityiskäyttöön. Jos kiinteistö on ollut erityiskäytössä ennen voimalaitoksen rakentamista, tai ennen kuin virtaamiin vaikuttaneet voimalaitosten tehonnostot on tehty, toteutamme rannansuojaukset”, kertoo Jenni Putaansuu, Kemijoki Oy:n Kitisen, Luiron ja tekojärvien alueen aluepäällikkö.

Rannan eroosio voi johtua myös esimerkiksi tulvista.

”Tulvavahingot eivät kuulu Kemijoki Oy:n velvoitteen piiriin”, Jenni muistuttaa, ja jatkaa: ”Jos rannalla asuva toteuttaa itse rannansuojaus tai -kunnostustöitä, hän tarvitsee töille rantavyöhykkeen omistajan suostumuksen. Myös laiturin rakentamiselle tarvitaan vesialueen omistajan lupa.”

Vaikka Kemijoki Oy:llä ei olisi rannansuojausvelvoitetta, yhtiö saattaa olla velvollinen korvaamaan rannoille aiheutuneen vahingon. Kun rantakiinteistö ei ole erityiseen käyttöön varattu alue, ranta voidaan jättää vahvistamatta. Tällöin vahingot korvataan rahalla.

Lisätietoa rannansuojauksista ja muusta vesistön käytöstä löytyy sivulta Joen käytöstä usein kysyttyä.

Näin rannansuojaus etenee:

  1. Kiinteistön omistaja ottaa yhteyttä Kemijoki Oy:n aluepäällikköön tai lähettää viestin palautejärjestelmämme kautta.
  2. Kemijoki Oy paikantaa kiinteistön kiinteistötunnuksen avulla ja selvittää, milloin kiinteistö on otettu erityiskäyttöön.
  3. Kemijoki Oy:n tai kumppanimme Mitta Oy:n edustaja sopii kiinteistölle tarkastuskäynnin. Käynnin tarkoituksena on selvittää, kuuluuko rannansuojaus velvoitteemme piiriin.
  4. Suunnittelemme tarkastuskäynnin pohjalta rannansuojaushankkeessa tarvittavat toimenpiteet sekä rannansuojauksen toteutusaikataulun, johon vaikuttaa muun muassa yhteydenoton ajankohta.
  5. Ennen suojaustöiden aloittamista Kemijoki Oy ja Mitta Oy ilmoittavat hankkeesta ELY-keskukselle ja kunnan ympäristöviranomaiselle, tai hakevat hankkeelle tarvittavat luvat ja suostumukset. Kaivamista tai ruoppausta vaativille yli 500 kuutiometrin töille haetaan lupa ELY-keskukselta.
  6. Aloitamme rannan suojaustyöt aina kevättalvella jäätyneen maan aikaan. Teemme kiinteistölle tai jäälle tarvittaessa kulkureitin materiaalinajoa varten.
  7. Lopuksi viimeistelemme ranta-alueen kevättulvien jälkeen sulan maan aikaan.
Rantakiinteistölle ajetaan maa-ainesta, kun maa on vielä jäässä

Toteutusaikataulu riippuu yhteydenoton ajankohdasta

Rannansuojaushankkeen kokonaiskesto on tyypillisesti 1–1,5 vuotta ensimmäisestä yhteydenotosta. Ennen kesäkautta ilmoitettu kohde voidaan suojata jo seuraavana keväänä. Loppuvuodesta ilmoitetun kohteen suojaustyöt päästään aloittamaan puolentoista vuoden päästä keväällä.

”Jos rannan eroosio aiheuttaa haittaa rakennukselle, ranta suojataan kuitenkin mahdollisimman pian”, Jenni huomauttaa.

Tarkastuskäynnin, suunnittelun ja lupien hakemisen lisäksi aikatauluun vaikuttavat muun muassa maa-aineksen hankintaan liittyvät toimenpiteet. Rannansuojaustyö voi vaatia kulkureittien ja tiepohjien tekoa sekä teiden aurausta ja jään vahvistamista.

Rantojen suojaukset ovat osa Kemijoki Oy:n ympäristönhoitotöitä

Hoidamme jatkuvasti vesialueiden ympäristöä ja parannamme vesistöalueen maisemaa. Viime aikoina olemme toteuttaneet muun muassa irtokantojen poistoja, nojopuiden raivauksia, veneenlaskupaikkojen ja virkistyskäyttörakenteiden kunnossapitotöitä sekä turvelauttojen poistoja.

”Lisäksi voimalaitosten ympäristöissä on tehty maisemanhoitoa, jota toteutamme luonnon monimuotoisuus huomioiden. Jätämme kunnostettaviin kohteisiin esimerkiksi lajimäärää lisääviä tekopökkelöitä ja monilajista puustoa”, Jenni kertoo.

Voit tutustua Kemijoki Oy:n luonnon monimuotoisuusohjelmaan täällä.

Lisätietoa

Jenni Putaansuu
Kemijoki Oy
Kitisen, Luiron ja tekojärvien alueen aluepäällikkö
Sähköposti jenni.putaansuu@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4403


Lue lisää