Kemijoki Oy otti kantaa vesienhoitosuunnitelmaan

ELY-keskuksen ehdotus uhkaa päästöttömän vesivoiman tuotantoa

Lapin ELY-keskus on valmistellut ehdotuksen Kemijoen vesienhoitoalueen kolmannen vesienhoitokauden (2022-2027) vesienhoitosuunnitelmasta- ja toimenpideohjelmasta. ELY-keskuksen laatiman Kemijoen suunnitelmaehdotuksen mukaan Ala-Kemijoen ja Keski-Kemijoen sekä Raudanjoen alaosan vesimuodostumien tilaluokka on tyydyttävä.

Kemijoki Oy on tänään 12.5.2021 jättänyt lausuntonsa ELY-keskuksen ehdotuksista. Kemijoki Oy:n lausunnon mukaan ELY:n ehdotuksen mukainen luokitus on virheellinen. Ala-Kemijoen, Keski-Kemijoen ja Raudanjoen vesimuodostuman tulisi luokittua hyvään saavutettavissa olevaan tilaan. EU:n vesipuitedirektiivin mukainen voimakkaasti muutetun vesimuodostuman hyvä saavutettavissa oleva tilatavoite ei ole sama kuin luonnonmukaisen vesimuodostuman hyvä tila. Voimakkaasti muutetun vesimuodostelman tilatavoitteena oleva hyvä saavutettavissa oleva tila vastaa parhaimmillaan luonnonmukaisen joen tyydyttävää tilaa.

Valittujen toimenpiteiden tulee olla ekologisesti vaikuttavia eli niiden avulla tulee saavuttaa ehdotuksessa tavoiteltu hyöty, itseään ylläpitävä luontaisesti lisääntyvä vaelluskalakanta. Hyvään saavutettavissa olevaan tilaan tulee lisäksi päästä toimenpiteillä, jotka eivät aiheuta merkittävää haittaa vesien tärkeälle käyttömuodolle, kuten vesivoimalle. Valitettavasti ELY:n ehdotus ei täytä kumpaakaan näistä vaatimuksista.

ELY:n ehdotuksessa on puutteita tilaluokituksen laadinnassa ja dokumentoinnissa – esimerkiksi sovellettavan ohjeistuksen vaatimat tarkemmat tiedot toimenpiteillä saavutettavan ekologisen hyödyn ja niiden aiheuttaman merkittävän haitan arvioinnista puuttuvat. Kemijoki Oy:n lausunnossa esitettyjen perustelujen mukaan toimenpiteillä ei saavuteta tavoiteltavaa ekologista hyötyä ja niistä aiheutuu merkittävää haittaa vesivoiman tuotannolle.

”Kemijoki Oy tuottaa kotimaista, päästötöntä ja uusiutuvaa energiaa. Vesivoimalla on suuri merkitys, kun Suomi pyrkii kohti tavoitettaan olla hiilineutraali vuonna 2035. Kemijoen rooli energiaomavaraisuudessa on kokonaisuudessaan merkittävä, tuotamme kolmanneksen Suomen vesivoimasta. Haluamme varmistaa liiketoimintamme jatkuvuuden, jotta vesisähkön tuotantoedellytykset säilyvät. ELY-keskuksen huoli vesien ekologisesta tilasta on meillekin tärkeä asia. Siksi lakisääteisten viranomaisvalmistelujen tulee olla huolellisesti arvioituja ja dokumentoituja, jotta toimenpiteiden hyötyjä ja puhtaan sähkön tuotannolle aiheutuvia haittoja voidaan ylipäänsä arvioida”, Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen toteaa.

Työtä ympäristön eteen

Ympäristön kunnioittaminen on tärkeää uusiutuvaa energiaa tuottavalle yritykselle. Yhtiö on jo pitkään työskennellyt sekä tehnyt konkreettisia vapaaehtoisia toimenpiteitä vaelluskalakannan palauttamiseksi. Kemijoki Oy:n vapaaehtoisten toimenpiteiden kokonaisuuteen kuuluu mm. mäti- ja pienpoikasistutukset, tutkimus, elinympäristökunnostukset, ylisiirrot sekä parhaiden ratkaisujen etsiminen ja tukeminen nousuhalukkaan vaelluskalakannan luomiseksi.

Tausta

EU:n vesipuitedirektiivin tarkoituksena on luoda puitteet vesiensuojelua varten jäsenvaltioissa. Suomessa direktiivi on pantu täytäntöön kansallisin säädöksin, joista tärkeimmät ovat vesienhoitolaki sekä sen pohjalta annettavat asetukset. ELY-keskukset valmistelevat vesienhoitolain perusteella vesienhoitosuunnitelmat. Kolmannen vesienhoitokauden (2022-2027) vesienhoitosuunnitelmien ehdotukset ovat valmistuneet ja ovat kuulemiskierroksella, joka päättyy 14.5.2021. Valtioneuvosto hyväksyy vesienhoitosuunnitelmat kuluvan vuoden lopulla.

Lisätietoa vesipuitedirektiivistä ja vesienhoitosuunnitelmista Kemijoki Oy:n verkkosivuilta

Kemijoki Oy:n lausunto Lapin ELY-keskukselle.

Lisätietoja
Tuomas Timonen
Toimitusjohtaja
Kemijoki Oy
Puhelin 020 703 4410
Sähköposti tuomas.timonen@kemijoki.fi


Lue lisää