Kemijoki Oy julkaisee luonnon monimuotoisuusohjelman

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on ilmastonmuutoksen hillinnän ohella aikamme keskeisiä haasteita. Luonnon monimuotoisuuden tila heikentyy kiihtyvällä vauhdilla. Kehityssuunnan muuttamiseksi tarvitaan koko yhteiskunnan panos. Haluamme osaltamme minimoida vaikutuksemme luontokatoon. Olemme laatineet luonnon monimuotoisuusohjelman vuosille 2022–2030.

Luonnon monimuotoisuusohjelma, tuttavallisemmin LUMO-ohjelma, on jatkoa pitkäjänteiselle työllemme luonnon ja ympäristön hyväksi. Sen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää luonnon monimuotoisuutta ja varmistaa, että toimintamme tukee jatkossakin ilmastonmuutoksen hillintää.

”Ounas- ja Kemijoen valuma-alueen toiminta-alueellamme on yhteensä 3 670 kilometriä rantaviivaa. Lisäksi omistamme noin 42 000 hehtaaria metsää. Rannoillamme on luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta tärkeitä luontotyyppejä, kuten avoimia törmiä, perinnebiotoopeiksi luokiteltavia niittyjä ja ketoja, luonnontilaisia soita ja vanhoja metsiä”, kertoo LUMO-ohjelmaa valmistellut Kemijoki Oy:n aluepäällikkö Jenni Putaansuu.

Voit tutustua esimerkkeihin luonnon monimuotoisuuden eteen tekemästämme työstä täällä.

Strategia ja kunnianhimoiset tavoitteet ohjaavat LUMO-työtämme

LUMO-ohjelma tukee Euroopan unionin biodiversiteettistrategian tavoitetta, jonka mukaan luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen saadaan pysäytettyä ja luonnon monimuotoisuus alkaa toipua vuoteen 2030 mennessä. Se myös linkittyy vahvasti vuoden 2022 strategiaamme, jossa luonnon monimuotoisuus on nostettu ympäristöasiana ilmastonmuutosteeman rinnalle.

“Merkittävänä alueellisena toimijana meillä on mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti luonnon monimuotoisuuteen toimialueellamme. LUMO-ohjelma tukee tätä tavoitetta”, kertoo Kemijoki Oy:n ympäristöasiantuntija Maria Pikkupirtti.

Ohjelmassa asetamme kunnianhimoiset tavoitteet luonnon monimuotoisuuden eteen tekemällemme työlle. LUMO-ohjelman keskeiset tavoitteet vuosille 2022-2030 ovat:

  • sitoutuminen vaelluskalojen vaellusyhteyksien luomiseen Ounasjoelle ja virtavesien elinympäristökunnostuksien toteuttamiseen
  • luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisen kannalta tärkeiden maa- ja vesialueiden kartoittaminen vuoteen 2027 mennessä
  • luonnon monimuotoisuuden indikaattoreiden kehittäminen
  • Kemijoki Oy:n omistamien alueiden hiilitaseen ja sen kompensointimahdollisuuksien tarkentaminen
  • ekologisen kompensaation toteuttamismahdollisuuksien kartoittaminen toimialueellamme niin vesistöissä kuin maa-alueilla.

Edistämme tavoitteita muun muassa ennallistamistoimin, turvaamalla ja parantamalla alueemme arvokkaita elinympäristöjä sekä hoitamalla suojelukohteitamme. Keskeisin toimintaympäristömme on jokivesistöissä, joten suurin osa luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen tähtäävistä toimistamme keskittyy niihin.

Seuraamme tavoitteiden toteutumista asettamiemme mittareiden kautta ja kerromme työn etenemisestä verkkosivuillamme sekä yritysvastuuraportissamme.

Lisätietoja
Jenni Putaansuu
Kitisen, Luiron ja tekojärvien alueen aluepäällikkö
Kemijoki Oy
Sähköposti jenni.putaansuu@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4403

Maria Pikkupirtti
Ympäristöasiantuntija
Kemijoki Oy
Sähköposti maria.pikkupirtti@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4453


Lue lisää